fredag, maj 04, 2007

 

Summan av det svenska EU-medlemskapet

Jag citerar en DN-artikel om vinodling i Skåne:

"Det var först 1999 som Sverige fick en EU-kvot för vinodling. Den omfattar 99 hektar. - Jag tror att det odlas vin på cirka trettio hektar i Sverige i dag, säger Murat Sofrakis."

Min kommentar: Innan Sverige blev medlem av EU saknade Sverige helt produktionskvoter för alla typer av jordbruksprodukter. Det var genom anslutningen till EU vi tvingades införa dessa kvoter. Något förbud mot vinodling fanns inte heller.

Jag fortsätter att citera artikeln från Dagens Nyheter. Dagens Nyheters reporter ställer en fråga till de skånska vinodlarna:

"Kan ni försörja er på gården? - Inte bara på vinet, som vi säljer genom restauranger. Men vi säljer även plantor, kringutrustning och hjälper andra vinodlare och håller föredrag. Om vi fick göra som alla andra länder och sälja vårt vin direkt från gården skulle vi klara oss bra. "

Jag har kursiverat den sista meningen, eftersom jag finner den särskilt intressant. Där står att svenska vinodlare inte tillåts bedriva gårdsförsäljning av vin på samma sätt som vinodlare i andra länder. Detta beror på att Systembolaget har monopol på detaljhandel med rusdrycker.

EU-medlemskapet har alltså inte ändrat på detta förhållande och frågan är slutgiltigt avgjord såtillvida att det genom olika domar i EG-domstolen fastslagits att Systembolagets detaljhandelsmonopol är förenligt med EG-rätten.

Summan blir alltså att de i avseenden Sverige utanför EU var ett friare och mindre reglerat land till följd av att vi fritt kunde välja egna lösningar utan hinder av något medlemskap i EG/EU, där har EU-medlemskapet tvingat oss att införa massiva regleringar och en närmast overklig byråkrati. Det handlar om produktionskvoter för socker, gula öronbrickor för kor, mjölkkvoter och produktionskvoter för druvor och vad vet jag.

I de avseenden där Sverige bland annat på grund av en fanatisk nykterhetsrörelse var ett mindre fritt land än vad som är brukligt i Europas mera sydliga nejder har däremot EU-medlemskapet inte inneburit mera frihet. Här kan Sveriges Riksdag, där de fantatiska nykterhetsivrarna är kraftigt överrepresenterade, utan vidare fortsätta att exempelvis upprätthålla olika lagar som bland annat inskränker svenskens frihet att sälja vin.

Jag tror att man kan visa på ett otal exempel där EG-rätten inte uppställer några hinder för att på olika sätt reglera det egna landets undersåtars göranden och låtanden, liksom att det finns ett otal exempel på att EG-rätten uppställer tvingande och ofta absurda regler som medlemsstaterna ovillkorligen måste införliva i den nationella lagstiftningen. Det mest absurda exemplet var väl när jordbruksverkets byråkrater sköt kor som saknade de gula brickor i öronen kor inom EU måste ha för att systemet med mjölkkvoter skall kunna upprätthållas.

Observera också att Sverige helt saknade mjölk- och vinkvoter innan vi anslöt oss till EU samt att betydligt mer än hälften av vår medlemsavgift till EU härrör från att vi bidrar till att upprätthålla EU:s jordbruksreglering. Jag tror att vi betalar cirka 3000 kronor per invånare och år i direkta avgifter för EU-medlemskapet och att då hela befolkningen räknas med. Därtill kommer kostnader som är så stora att de knappast är kvantifierbara i form av ökad och meningslös byråkrati, fördyrad import och vad vet jag.

Jag hävdar helt blankt och fräckt att en person som förespråkar medlemskap i EU och samtidigt äger mera ingående kännedom om EU-medlemskapets kostnader, konsekvenser och problem knappast kan anses vara vid sina sinnens fulla bruk.

Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2708&a=642449

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?