fredag, december 07, 2007

 

Kommer kronan att stiga eller falla?

Så här skrev en gång professor Gustav Cassel.

”Keynes synes fasthålla vidden gamla uppfattningen, att växelkursen bestämmes
av betalningsbalansen, och framställer i konsekvens härmed ett fall i en valutas
internationella värdering som ett resultat av att utbudet överstiger efterfrågan.
Det är svårt att förstå hur han kan vidhålla den uppfattningen, då han ändå trängt
fram till den för varje förnuftig prisbildningsteori grundläggande satsen, att
jämvikt måste bestå mellan utbud och efterfrågan, och att dessa såsom han säger
t o m för varje dag […]. Emellertid förklarar Keynes, att då en valutas
internationella värdering faller till följd av en inre inflation, så beror detta därpå,
att inflationen, genom att förstärka köpkraften inom landet, åstadkommer en
ökning av importen (resp. minskning av exporten), som rubbar jämvikten i
betalningsbalansen, varigenom prisen på utlandsvalutan stegras. Ett dylikt sätt
att se på saken kan inte accepteras. Den ökade köpkraften inom landet
representerar ju utåt ökad köpkraft, endast så länge den motsvarande sänkningen
i den internationella värderingen av landets valuta ännu icke hunnit fullbordas.
Keynes’ förklaring vilar på den förutsättningen, att det inre värdefallet alltid går
före det yttre. Erfarenheten ger knappast något stöd för ett sådant antagande. Det
synes vara åtminstone fullt lika vanligt att tidsföljden är omvänd. Vi måste
uppenbarligen ställa den fordran på vår växelkursteori, att den skall förklara
växelkursens förändringar både i det ena och andra fallet, och framför allt i det
fallet att den internationella värdesättningen noga följer förändringarna i
valutans inre värde, såsom den ju bör göra, om inga särskilt störande faktorer
tillstöta. Under sistnämnda förutsättning bör ju dag för dag full jämvikt på
valutamarknaden härska, och ändå framkallar den fortgående inflationen en
fortgående sänkning av valutans internationella värdering. Då är ju hänvisningen
till ett övervägande utbud utesluten och vi tvingas fram till den kärnpunkt i
valutaproblemet, varifrån hela den föreliggande undersökningen utgått,
nämligen att en valutas internationella värde i främsta rummet är bestämt genom
dess kvalitet, d.v.s. dess inre köpkraft.”

Jag tror att Gustav Cassel hade helt rätt när han menade att köpkraftspariteten är den avgörande variabeln vid värderingen av en viss valuta. Frågan är då om betalningbalansen inte har någon betydelse alls.

Jag tycker att frågan är knepig, men jag tror att ett land med stor utlandsskuld i en situation där det landet befinner sig i valutunion med sin långivare förmodligen skulle tendera att ha en lägre real växelkurs än långivarlandet. Långivarlandet har ju ett ständigt valutainflöde från det skuldsatta landet och av det skälet härskar vad man skulle kunna kalla ett överflöd av valuta i långivarlandet. Överflödet av valuta yttrar sig så att valutans pris, det vill säga dess köpkraft, faller. Detta är samma sak som att priserna stiger eller att den reala växelkursen stiger i förhållande till det skuldsatta landet.

Jag tror emellertid att denna effekt är mycket begränsad och även om den verkar också vid flytande växelkurser är det förmodligen så att den gott och väl vägs upp av andra faktorer givet flytande växelkurser.

Sverige har som bekant ingen utlandsskuld alls och detta kan vara en del av förklaringen till att den svenska kronan värderas över sin köpkraftsparitet gentemot samtliga valutor utom isländska kronan, norska kronan, schweizerfrancen och danska kronan.

Samtidigt har jag tänkt en annan tanke och den går ut på att ju högre ett lands valuta värderas i förhållande till köpkraftspariteten, desto större utfaller överskottet i betalningsbalansen och vice versa. Orsaksambanden skulle alltså vara de omvända.

Jag tänker mig ungefär följande orsaksföljd. Under de senaste åren har kronans reala köpkraftskorrigerade växelkurs fallit. Detta betyder att priset på utländsk valuta stigit med den påföljden att utbudet av utländsk valuta ökat. Om utbudet av utländsk valuta ökar, kan man tänka sig att detta leder till minskad export i förhållande till importen. Det råder ju med ett högre pris på utländsk valuta mindre brist på utländsk valuta.

En iakttagelse som kan stödja denna tanke är att världsmarknadspriset på kakao steg påtagligt efter att den så kallade CFA-francen devalverades påtagligt gentemot den franska francen. De länder som har CFA-francen som valuta producerar mycket kakao. Borde inte kakao ha blivit billigare när CFA-francen devalverades?

Det kan man tro, men jag tror att man för det första måste hålla i minnet att världsmarknadspriset på kakao inte noteras i CFA-franc. För det andra betalar knappast CFA-francblocket sin import i CFA-franc. I båda fallen används troligen huvudsakligen amerikanska dollar.

Dessutom, och detta är huvudpoängen, betyder ju devalveringen att priset på amerikanska dollar steg med den påföljden att utbudet av amerikanska dollar med vilka importen betalas ökade dramatiskt. Plötsligt "badade" alltså de kakaoproducerande länderna i betalningsmedel med den påföljden att importen ökade och exporten minskade, vilket i sin tur minskade utbudet av kakao på världsmarknaden, vilket sin tur fick priset på kakao att stiga.

Jag tror att det finns en liknande effekt vad gäller framför allt eurokursen för Sveriges del. En starkare euro i förhållande till kronan medför att utbudet av euro ökar, vilket resulterar i ökande import i förhållande till exporten i enlighet med samma orsakssamband som i exemplet med kakaoexporten i exemplet ovan. Detta kan också förklara varför Sveriges överskott i affärerna med utlandet minskar samtidigt som den reala kronkursen faller.

Comments:
"Flavian" Titta på det här och försök motbevisa med reella fakta...
 
Jämför Västtyskland och DDR, jämför Hong Kong med Cuba och försök sedan bevisa att kapitalismen fungerar sämre än realsocialismen.
 
Filmen är en fruktansvärd anhopning av floskler och dumheter och det skulle krävas kanske ett års dagliga timslänga föreläsningar för att vederlägga alla dessa dumheter.

Det är bättre om föregående talare går in på påstående efter påstående och preciserar vilket av dem jag skall vederlägga.

Sammanfattningsvis låter sig dock sägas att 99% är strunt.
 
Behöver du ett lån för en större investering? Lån för expansion av verksamheten? Lån för nya investeringar? Lån för att betala av kortfristiga skulder och räkningar lång. Sök inte mer, QUALITY LÅN LTD i samband med FIRST BANK Plc, erbjuder dig lån med låg ränta, icke säkerheter. Vi är här för att sätta stopp för fattigdom och arbetslöshet, eftersom alla har hans / hennes egen potential. Kontakta oss idag och du kommer att vara en av våra värderade kunden. E-post: qualityloanfirms@asaia.com. eller heatherwhiteloanltd@gmail.com. Tack för ditt beskydd.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?