torsdag, januari 03, 2008

 

Guldpriset på ny toppnivå

För tillfället är guldpriset räknat i amerikanska dollar högre än det någonsin varit. Den tidigare rekordnoteringen var från januari 1980 och uppgick till $850 per uns, men idag handlas guld till ett pris strax över $865.

Jag har vid ett flertal tillfällen hävdat att den optimala lösningen på alla valutaproblem vore att likvidera Riksbanken och återgå till guldstandard. Samtidigt vill jag gärna understryka att jag är anhängare av free-banking och anser att det skall stå banker och andra fritt att emittera skuldebrev, som kan användas som om vore de guldmynt i de fall parterna är införstådda med detta. Jag är alltså ingen anhängare av så kallad 100% reserve banking.

En intressant fråga man noggrant måste utreda innan guldet remonetiseras är frågan hur det skulle fungera att upprätthålla guldmyntfot i en värld där de flesta länder håller sig med en ren pappersvaluta och av det skälet kan bedriva vad som kallas expansiv penningpolitik. För tillfället bedriver amerikanska Federal Reserve Bank en utpräglat expansiv penningpolitik främst syftande till att ge amerikanska banker möjligheter att "städa upp" sina balansräkningar med hjälp av billiga pengar och sannolikt är detta en viktig förklaring till att guldpriset rusar i höjden.

Kan man inte tänka sig att ett stigande guldpris räknat i US-dollar skulle kunna skapa en ohållbar situation för ett land med guldmyntfot vilket land ju av det skälet skulle kunna drabbas av en våldsam revalvering och detta rent av vid ett mycket olägligt tillfälle?

Jo, detta är ett verkligt problem och jag menar av det skälet att man bör införa guldmyntfot på sådant sätt att den svenska prisnivån i jämförelse med omvärlden blir mycket låg om man utgår från guldets dagsnotering dagen innan beslutet att likvidera Riksbanken kungörs. Dessutom bör man ha i minnet att från den dag guldet remonetiserats all världens valutor i stort sett endast kommer att sjunka gentemot den egna guldanknutna kronan. Här bör man betänka att alla gäldenärer i Sverige bör ha möjlighet att återbetala sina skulder på sådant sätt att deras framtida skulder räknat i främmande pappersvalutor inte blir alltför stora.

Jag menar att man bör se till att kronan dag ett vid likvideringen av Riksbanken är åtminstone 50% undervärderad gentemot all världens valutor utifrån Big Mac-index och föregående dags guldpris i kronor. Sedan kan man tänka sig att en så dramatisk stegring av guldpriset räknat i kronor skulle få guldpriset att stiga räknat i dollar eller euro, men detta är inget problem eftersom ju en alltför drastisk undervärdering av "kronan" i så fall skulle kompenseras genom att guldpriset steg. För tillfället skulle det krävas ett ungefär 7 gånger högre guldpris än dagens notering för att göra kronan cirka 50% undervärderad gentemot all världens valutor med utghångspunkt i Big Mac-index. Detta skulle också betyda att "kronans" guldinnehåll skulle reduceras ungefär lika mycket som de nominella lönerna stigit sedan 1914.

Om man leker med tanken att en sådan reform skulle genomföras idag, tror jag emellertid att detta skulle få till följd att ett uns guld skulle noteras till åtminstone $1700 redan i morgon. Den faktiska devalveringen skulle alltså inte bli alls så stor. Summan av mitt resonemang är att man bör välja ett guldpris som enligt alla beräkningsmetoder är alltför högt snarare än motsatsen för att på det viset säkra att remonetiseringen av guldet inte framkallar en monetär kontraktion.

Om kronan devalveras alltför mycket kommer detta nämligen med stor sannolikhet att innebära att guldpriset rusar i höjden räknat i främmande valuta, vilket jämnar ut den alltför stora devalveringen. Gör man emellertid tvärsom och remonetiserar guldet till ett alltför lågt guldpris kommer endast en riktigt otrevlig deflation att kunna korrigera felbeslutet. Givetvis skulle därefter guldets rykte vara ruinerat ytterligare ett sekel.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?