tisdag, juni 07, 2005

 

Fakta om EES

Jag rekommenderar alla som vill öka sin allmänbildning följande länk:

http://eunews.blogspot.com/2005/05/iceland-only-adopting-65-percent-of-eu.html

Det är en isländsk länk som behandlar vad EES-avtalet innebär för isländsk lagstiftning. Ett EES-land skall i normalfallet - på samma sätt som ett EU-land - upphöja EU-direktiv till nationell lagstiftning också om inget absolut tvång att göra detta finns.

Detta ansågs i den svenska debatten vara ett starkt argument för att ansluta sig till EU, eftersom Sverige blev medlem av EES redan 1 januari 1994. Eftersom vi skulle bli mer eller mindre påtvingade EU:s lagstiftning var det bäst att bli en del av unionen för att på så sätt få ett medinflytande över beslutsprocessen.

Men den isländska sajten pekar på ett mycket intressant och förbisett faktum: Saken är den att EU:s lagstiftning huvudsakligen berör jordbruk och fiskeri och dessa områden faller helt utanför EES-avtalet.

Därför har Island endast ansettt sig föranlett att upphöja 6,5% av EU-direktiven till lag och även i dessa fall har inget absolut tvång att göra detta förelegat, vilket hänger samman med att EES-avtalet saknar överstatliga komponenter.

Det vill säga hade Sverige fortsatt som EES-land utan att ansluta sig till EU hade Sverige varit en del av EU:s gemensamma arbetsmarknad och endast behövt upphöja c:a 6,5% av EU-direktiven till svensk lag. Och inte ens i dessa fall hade det varit absolut nödvändigt.

Däremot hade Sveriges årliga avgift till EU minskat med i runda slängar 20 miljarder kronor, eller drygt 2000 kr. per svensk och år. Visserligen hade vi inte fått något medbestämmande vad gäller EU-direktiven, men som en liten nation i ett alltmera överstatligt EU är detta inflytande försumbart.

Vi hade sluppit EU:s vansinniga jordbrukspolitik, där Sveriges var betydligt liberalare och till exempel helt och hållet saknade produktionskvoter. Och eftersom jordbrukspolitiken varit en fortsatt nationell angelägenhet hade Sveriges faktiska självbestämmande varit betydligt större.

Nils Lundgren hade heller aldrig behövt kräva några formella undantag från valutaunionen, eftersom detta faller helt och hållet utanför EES-avtalet. Vi hade heller aldrig behövt säga nej till en ny och mera överstatlig konstitution, eftersom också detta faller utanför EES-avtalet.

Men vi svenskar hade likväl omfattats av den fria arbetsmarknaden och svensk industri hade kunnat exportera tullfritt till samtliga länder inom EU och EES.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?