torsdag, mars 31, 2005

 

EU-frågan rakt upp och ned

Jag tycker att det finns en enkel och bra lösning på EU-debatten. Regeringen borde utlysa en beslutande folkomröstning angående en proposition om att begära utträde ur EU.

Vinner denna linje verkställs folkets vilja och vinner den EU-vänliga linjen ansluts Sverige omgående till ERM2 och förbereds för valutaunionen.

Sedan får diskussionen anses avslutad. Så länge inte denna fråga ställts på sin spets kommer diskussionen och oenigheten att förlama svensk politik.

Så det bästa vore att ställa frågan på sin spets en gång för alla. Jag röstar för ett utträde ur EU:

onsdag, mars 30, 2005

 

Eländet i Zimbabwe

Zimbabwe tycks för tillfället vara ett av världens sämsta länder att leva i. Förhoppningsvis kommer Mugabe att gå samma öde till mötes som Honecker, Ceaucescu et consortes.

Förhoppningsvis ger det desperata läget i landet utrymme för substantiella reformer.

Zimbabwe har alla förutsättningar för att vara ett blomstrande jordbruksland och med rätt beslut och en hjälpande hand från omvärlden skulle utvecklingen kunna vändas märkbart inom några års tid.

Zimbabwe behöver mer kapitalism.

 

Kristen tro och principiell liberalism

Om man som jag är kristet troende finns det somliga beteenden man anser vara syndiga. Detta behöver emellertid inte att man med nödvändighet måste anse att de skall vara illegala.

Nutida principiellt liberala motsätter sig alla lagar, som reglerar vad folk har för sig så länge de inte inkräktar på andra människors rätt göra vad de behagar. Därav följer till exempel att prostitution skall vara lagligt så länge köpare och säljare bedriver denna handel frivilligt.

Vad gäller minderåriga kan denna princip vara aningen svårare att driva in absurdum, eftersom man inte alltid på goda grunder kan anta att minderåriga har det omdöme som erfordras för att göra egna val.

Ett annat dilemma är abort: Hur skall man som principiellt liberal kunna ställa sig detta? Svaret blir nog att man för det första måste avgöra om fostret har någon principiell rätt till liv och nästa fråga är i så fall om modern har någon skyldighet att skydda fostrets rätt till liv.

Mitt svar är att fostret har rätt till liv och att modern är skyldig att skydda fostrets rätt. Å andra sidan instäler sig frågan om vad staten kan åstadkomma genom att förbjuda abort? Att genomföra en abort är enkelt för en skicklig gynekolog och att lagföra eller bevisa aborten är mycket svårt så länge inte erkännanden föreligger.

Men apropå det faktum att nu ett justitieråd i Högsta Domstolen är misstänkt för att ha brutit mot lagen om sexköp vill jag bara ställa några simpla frågor till den politiskt korrekta eliten:

Hur kan man anse att det skall vara förbjudet att köpa sexuella tjänster när det är tillåtet att göra abort? Har inte varje människa rätt att förfoga över sin kropp och således rätt att köpa och sälja sexuella tjänster? Var finns konsekvensen och logiken i detta?

 

Ett gyllene tillfälle

Om man tänker sig att en borgerlig partiledare nu skulle vända om i frågan om folkomröstning om EU-konstitutionen kan man lätt tänka sig vilka opinionsmässiga fördelar han eller hon skulle få. Göran Persson skulle tilldelas ett förödande opinionsmässigt slag i en situation där han redan är pressad. Junilistan tilldelas också ett förödande slag.

Att någon av de borgerliga partiledarna skulle vara så smart betraktar jag dessvärre som helt uteslutet, men jag låter mig gärna överbevisas på den punkten. Genom att inte göra det tar man helt uppenbart risken att Göran Persson tvärvänder och återtar initiativet. Även om en gir från hans sida får betraktas som osannolik är det - efter Sören Wibes utspel häromdagen - inte uteslutet att Göran Persson gör en panikmanöver i överlevnadssyfte.

Å andra sidan öppnar detta en annan intressant möjlighet: Jag tror nämligen att frånvaron av folkomröstning är så starkt ämnad att undergräva den folkliga legitimiteten av EU-medlemskapet att det håller på att växa fram en icke helt obetydlig opinion för att löpa linan hela vägen och gå ur EU.

Om fransmännen säger ja till den nya konstitutionen kommer oron och ilskan över att något mycket omstörtande tillåts ta form över våra huvuden att bli påtaglig.

Det är alltid svårt eller omöjligt att spå om framtiden, men oavsett vad som nu skall hända är EU-frågan mycket laddad hos svenska folket. Det är bäddat för politisk dramatik och det faktum att Göran Perssons popularitet är sviktande gör det mera sannolikt att han kommer att vara lyhörd för vad en stor del av svenskarna anser om EU.

tisdag, mars 29, 2005

 

Socialisk statstelevision

En enkel och självklar reform för en eventuell borgerlig regering vore att slopa TV-licensen och sedan etablera etableringsfrihet i etern.

Socialistisk statstelevision med politiskt tillsatt ledning hör inte hemma i ett fritt samhälle, men så är det faktiskt i dagens Sverige och dessutom är eländet finansierat med tvångslicenser.

Om man leker med tanken att pressen skulle fungera på samma sätt inser man hur absurt det hela egentligen är. Regeringen skulle då utse Sveriges Tidnings chefredaktör och särskilda kontrollanter från Tidningstjänst skulle knacka på hos folk för att kontrollera att ingen satt och tjuvläste utan att ha betalat för Sveriges Tidning, eller rent av läste en privat tidning utan att ha betalat för Sveriges Tidning trots att han inte läser den.

Dessutom måste en eventuell borgerlig regering inse att svenskarna av hävd helst vill ha en socialdemokratisk regering. En borgerlig regering måste alltså göra ett bättre jobb än en socialdemokratisk för att få behålla makten.

Att slopa TV-licensen skulle vara populärt och borde vara en självklarhet för alla icke-stalinister.

måndag, mars 28, 2005

 

Idus Martiae

Enligt den julianska kalendern är det idag den 15 mars eller Idus Martiae. Denna dag mördades Julius Caesar år 44 f. Kr.

Ett ödets ironi är det måhända att Göran Perssons politiska karriär tycks ha fått sitt slut just denna otursdag.

Kravet på intern medlemsomröstning kommer förmodligen att leda till en oändlig kedja av följdhändelser där förhoppningsvis Sveriges EU-utträde ingår.

 

Att folkomrösta eller att inte folkomrösta

Jag läste just att den socialdemokratiske riksdagsmannen Sören Wibe hotar med påbörja en namninsamling avsedd att framtvinga en intern socialdemokratisk medlemsomröstning om den nya EU-konstitutionen.

Det behövs 7715 namn för att en sådan intern medlemsomröstning skall bli verklighet. Samtidigt ger Sören Wibe statsministern en månad på sig att ändra sig i denna fråga.

Om Göran Persson har någon som helst självbevarelsedrift kapitulerar han så snart som möjligt. Att Wibe kommer att lyckas med att samla in de 7715 namnen står bortom varje tvivel och om en eventuell socialdemokratisk medlemsomröstning ger ett internt ja till konstitutionen kommer vårt högt ärade statsbärande parti att raderas ut.

Dessutom behöver Göran Persson en nytändning med tanke på de borgerliga partiernas framryckning. Det skulle han få om han helt oväntat tvärvände och ställde sig positiv till en folkomröstning.

Samtidigt är det helt uppenbart att moderaterna av taktiska skäl vill framstå som mindre EU-vänligt än man verkligen är. Sanningen är att moderaterna är ett närmast fanatiskt EU-vänligt parti, men detta vill man tona ned av taktiska skäl.

Detta var helt visst anledningen till att Reinfeldt först tog över rodret efter Lundgren först efter Euro-omröstningen. Den förbrukade Lundgren fick göra "skitjobbet" och sedan skulle Reinfeldt träda in på arenan obelastad av Euro-omröstningen.

Problemet är att om det blir ytterligare en folkomröstning innan 2006 års val och Reinfeldt återigen ställer sig på den sida som med 110% sannolikhet kommer att förlora är Reinfeldt nästan lika ointressant som Lundgren.

Svensk politik kommer att vara exceptionellt intressant fram till 2006 års val.

Jag skulle faktiskt inte vara alldeles förvånad om hela denna soppa slutar med att Sverige begär utträde ur EU, men självfallet är den gissningen en högoddsare.

Men det står helt klart att Göran Persson måste kapitulera inför kravet på folkomröstning och att en eventuell kapitulation faktiskt också är det enda sättet att rädda den egna karriären från ett icke självvalt avsked från statsministerämbetet.

Samtidigt är en sådan kapitulation från Perssons sida det enda som kan hindra Reinfeldt på vägen till Rosenbad.

Måste jag säga att jag tycker att situationen är underbar?

söndag, mars 27, 2005

 

Rakt motsatt väg

Jag har de senaste dagarna läst att moderaterna vill låta sjukvården bli en statlig angelägenhet och att kristdemokraterna vill inrätta en statlig trafikpolis.

Jag tycker att dessa tankegångar är helt felaktiga. Istället borde man tillåta alla kommuner som så önskar att utträda ur respektive landsting. Och man borde återgå till den ordning som rådde fram till 1965 då polisen var en kommunal angelägenhet.

Om en borgerlig regering vill lämna ett väsentligt och positivt bidrag till hur den offentliga verksamheten skall organiseras i framtiden borde man försöka göra allt som är möjligt för att minska statens ansvarsområden. Då faller det sig naturligt att öka kommunernas kompetenser avsevärt.

Jag tänker mig att de kommuner som så önskar får utträda ur respektive landsting. Jag tänker mig också att polisen blir en kommunal angelägenhet, liksom att de lagar och regler som reglerar kommunernas verksamheter och åtaganden blir allt färre.

Sedan tänker jag mig också att den kommunala beskattningsrätten utvidgas samtidigt som statsbidragen till kommunerna trappas ned. Då kan man tänka till exempel tänka sig att momsen blir en kommunal angelägenhet, så att momsintäkterna stannar i respektive kommun liksom att varje enskild kommun bestämmer sin egen momssats.

Vad momsen anbelangar är detta måhända en komplicerad reform, men att göra fastighetsskatten kommunal med motsvarande sänkning av statsbidragen till kommunerna vore enkelt. Sedan kan en kommun ha något högre inkomstskatt och ingen fastighetsskatt och en annan kommun göra tvärsom.

Dessutom tycker jag att utbildningsfrågor - åtminstone på lägre nivå - kan bli en helt kommunal angelägenhet. Socialdemokratiska kommuner skall då kunna välja att inte ge ett öre i bidrag till s.k. friskolor, medan borgerliga kommuner skulle erbjuda ett system med skolpeng och ett otal olika utbildningsalternativ.

Man kan också tänka sig att Jönköpings läns landsting slutar att erbjuda aborter i offentlig regi.

På detta sätt skulle vi få en livaktig kommunal demokrati och ett betydande mått av institutionell konkurrens.

fredag, mars 25, 2005

 

Göran Persson är desperat

Göran Persson har nu avkrävt Riksbanken någon typ av besked om varför inte Riksbanken vill sänka styrräntorna.

Detta utspel gör det helt uppenbart att Göran Persson själv är rädd för att bli av med statsministerposten vid ett tillfälle då han inte själv valt det.

Nu skall sedelpressarna sättas igång på högvarv för att rädda stackars Göran.

Dett utspel måste ses som en stor taktisk blunder från Göran Perssons sida, eftersom han avslöjat att han faktiskt känner sig pressad, liksom att utspelet gör det mindre sannolikt att Riksbanken verkligen kommer att sänka styrräntorna, oavsett om detta vore bra eller dåligt.

Jag menar att frågan om den monetära ekonomins återverkningar på den reala ekonomin är utomordentligt komplicerad och att det enda som erbjuder en långsiktigt hållbar lösning på problemet är att låta guldet återfår sin roll som monetärt korrektiv.

Göran Persson har faktiskt helt rätt då han tror att den nuvarande penningpolitiken skadar den reala ekonomin. Kronan är mycket högt värderad i förhållande till sin inre köpkraft och detta hämmar den ekonomiska aktiviteten i Sverige.

Jag skall försöka utveckla mina tankegångar på detta område vid ett senare tillfälle.

onsdag, mars 23, 2005

 

Heder åt Island

Island har gett schackspelaren Bobby Fischer medborgarskap och en fristad. Fischer har varit åtalad för att ha brutit USA:s sanktioner mot det forna Jugoslavien, genom att spela schack där.

Självfallet spelar fria människor schack med vilka eller vem de vill.

Det är imponerande när ett litet land vågar trotsa Uncle Sam och gör det genom att ta ställning för det som är rätt och gott.

Vågar man hoppas på att de kloka och självständigt tänkande islänningarna också fortsättningsvis kommer att hålla sig utanför EU?

 

Det onödiga tjänstedirektivet

Jag menar att det faktum att Sveriges Riksdag beslutade att inte införa några restriktioner på invandring från de nya EU-länderna i kombination med frånvaron av lagligt reglerad minimilön i Sverige faktiskt lett till att Sverige fått en öppen marknad för till exempel byggtjänster, som tillhandahålls av polacker.

I Alingsås bygger en polsk firma trots Byggnadsarbetarförbundets blockad. Verksamheten är "blockadsäker" därigenom att firman själv tar med sig byggmateriel.

Jag tror att somliga överdramatiserar frågan, när de menar att frånvaron av tjänstedirektiv är ett allvarligt problem.

Jag gläds istället över att inte ytterligare byråkratprosa upphöjs till lag.

tisdag, mars 22, 2005

 

Statsministerposten som i enliten ask

Om Fredrik Reinfeldt skulle ge med sig för kravet på en folkomröstning om EU:s nya konstitution skulle han med lätthet lägga beslag på statsministerposten från och med 2006 års val.

Om Reinfeldt misslyckas med sitt uppsåt kan detta endast bero på en sak och det är moderaternas fullständiga oförmåga att lyssna till den EU-kritik som finns också inom de egna leden.

Om Reinfeldt ställde sig bakom kravet på folkomröstning skulle Göran Perssons politiska karriär vara avslutad i samma ögonblick. Däremot är jag helt säker på att Reinfeldt inte kommer att göra det.

Om Göran Persson nu gör en helomvändning under galgen vore han återigen i rampljuset. Och då måste Reinfeldt antingen acceptera detta, eller sluta drömma om statsministerposten.

Om Reinfeldt är taktiskt smart tar han däremot initiativet och gör en snabb helomvändning och förordar en folkomröstning.

Men att en moderatledare skulle vara så smart tror jag inte förrän jag sett det. Fredrik Reinfeldt har för tillfället bollen i sin hand och det enda Göran Persson kan göra för att återfå initiativet är att förorda en folkomröstning.

Och då Göran Persson tycks både slug och maktgalen skulle detta inte förvåna mig särdeles.

 

Norsk lax

Jag läste just att EU-kommissionen avser införa strafftull på norsk lax, därför att denna anses säljas till ett alltför lågt pris.

Jag misstänker starkt att detta är en form av trakasseri man bedriver i syfte att få in norrmännen i EU. Jag misstänker också att den svenska regering är väl införstådd med detta då ju norrmännen haft fräckheten att ställa sig utanför eurokraternas tusenårsrike.

Man mår illa! Dessutom vill jag gärna äta god, nyttig norsk lax till rimliga priser.

Och den bästa medicinen mot dessa dumheter är faktiskt att gå ur EU, så slipper vi hela eländet.

måndag, mars 21, 2005

 

Är det möjligt att återgå till guldmyntfot?

Ja, och det är dessutom enkelt.

Man måste först skapa en legal möjlighet att föra konto denominerat i guld. Idag är det bara legalt möjligt att föra konto denominerat i kronor eller euro.

Tackguld måste också jämställas med kontant utländsk valuta i rättsligt hänseende. Det vore också önskvärt att det statliga insättarskyddet slopades. Staten skall inte subventionera dåliga affärer.

Därefter fastslår Riksbanken en köpkurs på guld. Denna köpkurs skall räknas fram så att den etablerar omedelbar köpkraftsparitet mellan US-dollarn och kronan till nuvarande guldpris räknat i dollar. Detta skulle innebära en kraftig devalvering av kronan.

Riksbanken höjer härefter sina styrräntor till astronomiska nivåer.

Dessa två ting tenderar jämna ut varandra. Den höga köpkursen på guld har en inflationär verkan och de skyhöga styrräntorna har en deflationär verkan.

Så snart Riksbanken har en guldreserv tillräckligt stor för att kunna återbetala alla skulder i guld till den sedan tidigare rådande köpkursen fastställs denna köpkurs även som säljkurs på guld.

Härefter kan Riksbanken likvideras så att Riksbankens skulder återbetalas i tackguld, eller guldmynt med ett visst krontal angivet.

Som jag ser det uppställer inte grundlagen några hinder för att emittera privata sedlar och växelmynt.

I min ägo har jag ett 10-kronorsmynt emitterat av Bonniers på vilket det står följande: "Kan inlösas eller nyttjas som betalningsmedel hos Bonniers obligationsavdelning AB."

Detta är ett exempel på ett mynt utan ställning som lagligt betalningsmedel, vilket också öppnar en möjlighet för dess ägare att stämma Bonniers på 10 kr. givet att Bonniers inte efterkommer sina utfästelser. Myntet är alltså inte lagligt betalningsmedel.

Ingenting torde hindra privata banker och köpmän att emittera liknande mynt eller sedlar.

 

Reinfeldt eller Persson

Det tycks nu som om det finns en realistisk chans till en borgerlig regering. Mycket kvarstår innan valet och inte minst kvarstår osäkerheten om vad som skall hända med EU-konstitutionen och hur detta kommer att påverka svensk inrikespolitik. Det enda som tycks någotsånär säkert är att Göran Persson inte kommer att vara Sveriges statsminister 2007. Han är helt enkelt politiskt förbrukad.

Sedan är nästa fråga om en borgerlig regering gör någon större skillnad. Min uppfattning är att skillnaderna på kort sikt är marginella och att de borgerliga partierna i många stycken företräder en lika dålig eller - rent av - sämre politik än socialdemokraterna.

Det är till exempel bland kristdemokrater, centerpartister och moderater det största motståndet mot en mera marknadsorienterad jordbrukspolitik finns. Å andra sidan är detta en fråga som hanteras av Bryssel numera och vad är det som säger att en borgerlig regering kommer att göra ett på det hela taget sämre jobb än regeringen Persson.

Jag tror inte att en borgerlig regering är vägen mot ett nyliberalt samhälle, men det är bra med cirkulation vid makten.

 

Guld och makroekonomisk stabilitet

Jag är anhängare av den något esoteriska uppfattningen att en sund valuta ovillkorligen skall ha en koppling till guldet, eljest kan en valuta aldrig vara rakt igenom sund.

Varför? Kan inte en "oberoende" centralbank med ett strikt inflationsmål skapa en lika sund valuta?

Jo, det är teoretiskt möjligt att ha en statlig valuta med lika låg inflationstakt som en ren guldvaluta, men detta är förenat med ett mycket stort problem.

Problemet är att stabila, säkra valutor är eftertraktade och instabila skydda. Härav följer att säkra pappersvalutor blir "övervärderade" gentemot svaga och detta leder till arbetslöshet i länder med stabil valuta.

USA:s ekonomi går på högvarv tack vare en misskött valuta, vilket ger en undervärderad dollar och en övervärderad euro. Sverige lider av samma problem.

Det är bara genom att knyta kronan till guldet vi kan få såväl inhemsk stabilitet som en låg real växelkurs och hög ekonomisk aktivitet. Varför det? Jo, därför att guld är den enda nyttighet som knyter samman den monetära och den reala ekonomin. Guld är både en nyttighet och betalningsmedel. Alla andra varor är praktiskt taget oanvändbara som betalningsmedel. Och all jordens pappersvalutor har inget egentligt värde.

Om en vara blir alltför dyr ökar utbudet av samma vara och priset återgår till sin jämviktspunkt. Sedan korrigerar den inhemska inflations/deflationstakten det relativa kostnadsläget i landet med guldstandard till dess detta återigen hamnar i paritet med omvärlden.

En värld med helt fri handel förutsätter antingen en global valutaunion, eller återgång till guldet. Ty med de kraftiga fluktuationer i de reala växelkurserna som blir fallet med ett antal flytande pappersvalutor kommer man alltid att ropa efter skyddstullar.

Skulle Sverige ensamt kunna återgå till guldet som makroekonomiskt korrektiv? Ja, visst och ju förr dess bättre.

Jag återkommer med en plan angående hur detta kan ske.

söndag, mars 20, 2005

 

Avreglera inte tågtrafiken!

Jag läste just att forskare vid Handelshögskolan vill "avreglera" tågtrafiken. Jag tror inte att detta är någon bra idé. Jag vill peka på ett avskräckande exempel på hur det kan bli när politiker försöker skapa konstlade marknader när den spontana ordningen inte ger någon konkurrens: Se på telemarknaden! För det första: Televerket har aldrig någonsin haft något lagligt skyddat monopol. Det har länge funnits parallella telefonnät i Sverige, men dessa har inte varit konkurrenskraftiga. Men så en dag fick Carl Bildt för sig att vi måste få konkurrens i telenätet. Så man skapade post och telestyrelsen och förklarade att Televerket skulle släppa in andra operatörer i nätet.

Detta är ren goja!

Eftersom televerket aldrig haft något formellt monopol och ingen lyckats tränga in på marknaden är detta ett uppenbart exempel på ett naturligt monopol.

Och vad priserna på telefoni anbelangar hade dessa redan börjat falla innan den så kallade avregleringen. Detta berodde helt enkelt på att det inte fanns något formellt monopol och att somliga större företag telefonerade med USA via satellit. Televerket tvingades då anpassa priserna på USA-samtal nedåt och höja priset på inrikes samtal.

Denna process hade fortgått mycket smidigare utan den så kallade avregleringen som i själva verket var en stor reglering. Ett företag som inte kan förfoga över sin egendom kan inte fungera bra.

Därför vore det ett stort misstag att omvandla Banverket till en myndighet som skall tillse att det råder "konkurrrensneutralitet" mellan olika "operatörer" på "tågmarknaden".

Det finns en enkel lösning: a) Slå samman banverket och SJ till ett bolag! b) Låt detta bolag vara ett aktiebolag med c:a 9 miljoner aktier! c) Ge varje svensk medborgare en aktie!

Sedan kommer marknaden att ta hand om resten utan någon ny statlig myndighet som skall försöka skapa konkurrens där ingen sådan uppstår spontant.

fredag, mars 18, 2005

 

Ormfrågan

"Redan innan ormen kom lös har Mitthem ändrat sina bestämmelser och det är nu inskrivet i alla nya kontrakt att det är förbjudet att ha ormar eller andra farliga djur i bostadsbolagets lägenheter." SvD.

Jag andas ut, men frågan om varför det inte är möjligt att vräka en hyresgäst som visserligen inte brutit mot någon regel i kontraktet är likväl intressant.

Är det inte möjligt därför att kontraktet är skrivet så, eller är det inte möjligt på grund av någon lagparagraf samt slutligen om det senare är fallet är denna paragraf sådan att den kan sättas ur spel med ett avtal?

torsdag, mars 17, 2005

 

Stora A till Olle Schmidt

"I det senaste numret av partiets medlemstidning Nu argumenterar Olle Schmidt för en folkomröstning om EU:s nya konstitution. Huvudargumentet är att bli av med debatten om huruvida Sverige över huvud taget ska vara medlem i EU.Efter ett väntat ja till konstitutionen skulle den debatten inte längre ha någon legitimitet menar Schmidt. Ett eventuellt nej till konstitutionen tycker han på sikt ska leda till en ny folkomröstning om ett utträde ur EU." (DN)

Jag misstänker att den gode Schmidt är EU-anhängare. Likväl är hans förslag och tankegång helt riktig och mycket bra. Och eftersom den bygger på ett visst mått av logik får det väl betraktas som uteslutet att han får något stöd för sin uppfattning i Sveriges Riksdag.

Men precis så borde man hantera frågan. Den första frågan är om vi vill ha ett mera federalistiskt EU och om svaret på den frågan är nej skall vi också ställa den omöjliga frågan om vi faktiskt inte gjorde bäst i att begära skilsmässa.

Jag röstar för skilsmässa och hoppas verkligen att svenska folket får säga sitt i frågan. Dessutom bidrar folkomröstningar till en mera levande demokrati. Om vi bara får välja företrädare, men aldrig avkrävs svar i sakfrågor är detta ämnat att fördumma svenska folket.

 

Monokelkobror och kontraktsfrihet

"Bostadsbolaget Mitthem har polisanmält ormägaren för framkallande av fara för annan. Bolaget har under en tid försökt förmå hyresgästen att göra sig av med sina ormar, men han har hittills vägrat och hänvisat till att han har de tillstånd som krävs för att ha sina djur." (TT)

Jag tycker detta verkar märkligt. Är kontraktsfriheten verkligen så begränsad att man inte har rätt att vräka någon som ägnar sig åt något som får anses synnerligen ämnat att få grannskapet att känna obehag?

Om det finns legala hinder för att vräka folk borde dessa avskaffas.

Och sedan är det bara att förklara att man inte är intresserad av att hyra ut lägenheter till ormvänner.

 

En burk starköl

Det finns ett starköl att köpa på Systembolaget som heter Sofiero. En halvlitersburk kostar 9 kr 30 öre. Samma burk kan man köpa för 3 kr 80 öre i Tyskland.

Enligt uppgift från producenten betalar den tyske köpmannen och Systembolaget exakt lika mycket, eller 2 kr 23 öre per burk.

Den tyska momsen på öl är 7%, medan den svenska är 25%.

Av den svenska burkens pris avgår således 1 kr 86 öre i moms, medan den tyska burken belastas med 25 öre.

Den tyska burken belastas vidare med en punktskatt på c:a 45 öre och denna skattesats är EU:s miniminivå.

En intressant iakttagelse är att också om Sverige skulle sänka punktskatten på öl till EU:s miniminivå skulle en svensk ölburk vara betydligt dyrare än sin tyska motsvarighet.

Två problem kvarstår nämligen sedan punktskatten sänkts och de två problemen är Systembolagets höga avanser och den höga svenska momsen.

Med oförändrad avans för Systembolaget vore priset på den svenska ölburken, givet tysk punktskattenivå och svensk moms 5 kr 11 öre, eller 34% över det tyska.

Det vill säga: En svensk ölburk är väldigt dyr inte bara på grund av punktskatten utan också på grund av momsen och det hutlösa handelspåslaget Systembolaget tar ut.

Det enda som kan göra mig lite positivt sinnad till EU är EU:s inverkan på svensk alkoholpolitik.

onsdag, mars 16, 2005

 

Cigarretter och folköl

Jag läste just att Kent Härstedt bland annat föreslår höjd åldersgräns för inköp av folköl. Den nya åldersgränsen skall vara 20 år.

Samtidigt får man redan vid 18 års ålder köpa cigarretter i det svenska förbuds och förmynderiparadist.

Det hela påminner mig om när Sveriges Riksdag beslutade att införa 90 som högsta tillåtna hastighet på motorväg, men lät 110-gränsen vara kvar på motortrafikleder och en del landsvägar.

Vad det anbelangar ledde den omtalade 90-gränsen till en uppgång i antalet dödsolyckor, men sådant bekymrar väl inte våra politiker särdeles.

Faktum är att folköl knappast är beroendeframkallande, men cigarretter är det i allra högsta grad. Det råder heller ingen tvekan om att en måttfull alkoholkonsumtion är helt ofarlig för den mänskliga hälsan.

Att rökning däremot är en katastrof ur detta perspektiv är ställt bortom varje tvivel.

Som vanligt leder förbudsmentaliteten till att galenskaperna travas på varandra.

Förslaget om att hindra myndiga människor från att köpa folköl är ett verkligt svårslagbart exempel på det svenska förbuds och förmyndarsamhällets bisarrerier.

Skrota förslaget omedelbart!

måndag, mars 14, 2005

 

Alkoholpolitik

Jag läste just att regeringen vill sänka punktskatterna på alkoholhaltiga drycker. Som liberal kan man tycka att det är bra.

Jag skulle emellertid vilja fokusera på att Systembolagets detaljhandelsmonopol snarast borde avskaffas.

Varför? Jo, därför att all erfarenhet visar att handel fungerar bäst när man fritt får slåss om marknaden. Systembolaget är en egendomlig hybrid mellan företag och myndighet och då går det som det går med muthärvor och annat.

Vad argumentet att endast ett statligt monopol kan garantera att försäljningen också tar sociala hänsyn skulle jag vilja ifrågasätta detta och lansera ett motförslag.

Jag har själv bevittnat hur Systembolaget sålt varor till uppenbart onyktra och trots detta behåller Systembolaget sitt försäljningsmonopol.

Inför istället ett kommunalt licensieringssystem, där kommunerna ger tillstånd till detaljhandel med rusdrycker på samma sätt som kommunerna handhar utskänkningstillstånd. Inga hinder skulle heller finnas för en kommun att inte ge några tillstånd alls.

Säljer Systembolaget till uppenbart onyktra - men ICA inte - skulle kommunen kunna dra in Systembolagets av tillstånd, men låta ICA behålla sitt.

Förslaget är visserligen inte uttryck för puristisk nyliberalism, utan snarare ett försök att hitta en acceptabel och bättre alkoholpolitik.

söndag, mars 13, 2005

 

Min e-mailadress

amvrosij@home.se

Eller också klickar Ni nedan och Era meddelanden kommer till mig.

 

Monarki och liberalism

Jag vill sammanfatta mina argument för konstitutionell monarki.

1. Statschefens funktioner är fast fixerade och kan skötas av vilken normalbegåvad person som helst. Därför erfordras inga exceptionella förmågor och posten kan ärvas. Statschefen har heller ingen politisk makt som står över parlamentets. Han eller hon har bara råkat ärva jobbet.

2. Det är bra om statschefen uppfattas som apolitisk. Detta kan aldrig vara fallet om statschefen väljs.

3. Statschefsämbetet bör inte vara något karriärmål utan bör ärvas. Tronpretendenten skolas från födseln in i rollen och karriärlystna och maktgalna politiker hålls borta.

4. En kung uppfattas som en samlande gestalt just därför att han inte är politiker. En kung kan då verka lugnande och enande i en krissituation, vilket inte en politiker kan.

5. Weimarrepubliken övergick i Nazi-Tyskland. Hade inte Hitler bromsats upp av en gammal mossig kejsare?

6. Rösträtten får man också genom födsel.

7. En monark som hellre vill leva ett civilt liv kan abdikera.

8. En monark som är uppenbart olämpad kan under exceptionella omständigheter avsättas, eller ersättas med en normalbegåvad släkting. Prins Knud fick t. ex. aldrig bli Danmarks kronprins.

9. Den tyske statschefen kostar de tyska skattebetalarna mer än det engelska kungahuset kostar britterna.

10. Monarken hinner bli väl känd inom och utom landet under sin livstid. "Alla" vet att Danmarks drottning heter Margarethe, men hur många vet vad Österrikes president heter?

11. Också om monarkin i viss mening är en anakronism gäller detta också mycket annat och anakronismer kan bidra till trevnad. Vi kan leva utan julgranar också, men det är trevligare med julgran.

12. Monarkin är också beroende av demokratin, eftersom monarkerna vet att kravet på republik kan resas om kungligheterna beter sig illa.

lördag, mars 12, 2005

 

Vad gör vi sedan?

Det verkar sannolikt att antingen en dansk och/eller en brittisk folkomröstning kommer att sänka den nya EU-grundlagen. Och det är bra.

Varken Europa eller världen behöver mer stat eller politik. Och minst av allt behöver vi ett EU som ständigt måste hitta på nya tokigheter för att övertyga sig själv om sin egen förträfflighet.

Men dessvärre är EU ingenting bra redan utan den nya konstitutionen och en tänkbar tragisk konsekvens av ett nej till konstitutionen är att de EU-kritiska rösterna tystnar så snart det står klart att den monstruösa skrivbordsprodukt, som kallas EU-konstitutionen, får förbli just en skrivbordsprodukt.

Likväl kvarstår ju mjölk- och socker- och banankvoter och en mängd annan smörja politiker gjorde bäst att skita i.

Inte minst EU:s vansinniga jordbrukspolitik kvarstår och den har dessutom en mäktig lobby i ryggen. Det finns dessutom skäl att tro att denna lobby har fått ytterligare supportrar genom att utpräglade jordbruksländer som Polen och Ungern nu blivit medlemmar av EU.

Jag har en förhoppning om att den EU-kritiska junilistan skall ompröva sin kategoriskt avvisande hållning till tanken på ett utträde ur EU. Norge och Schweiz bevisar att man lever väl utan EU, ja man lever bättre. EES-avtalet, som vi alls inte måste säga upp om vi lämnar EU, berövar dessutom EU-anhängarna alla sakliga skäl för att kvarstå som medlemmar dårarnas paradis.

Dessutom tror jag att det blir nödvändigt, eftersom junilistan riskerar bli en exklusiv klubb för grånande euro-kverulanter så snart konstitutionen hamnat i papperskorgen.

Och det gör den säkert.

Om junilistan då tar ett steg framåt kommer politiken återigen bli intressant.

fredag, mars 11, 2005

 

Den globaliserade marknaden för IT-tjänster

Jag läste just om att marknaden för IT-tjänster är av sådan art att det är svårt att överhuviudtaget reglera den. Det vill säga att det finns en marknad där i stort sett vem som helst kan göra sig gällande förutatt att den efterfrågade kompetensen finns. Detta har öppnat en intressant marknadsnisch för indier. Jag är ingen expert på ämnet, men jag tycker att det är mycket lovande om det utvecklas en marknad där kompetenta och duktiga människor kan få möjligheter till arbete och förtjännst oavsett om de är födda i Årjäng, Djursholm eller New Delhi.

Utvecklingen är spännande och kan förmodligen inte förutses av några verkliga eller inbillade experter.

Jag hoppas att det utvecklas en i sanning fri marknad, som inte kan regleras av politiker och att detta öppnar möjligheter till ett bättre liv för duktiga människor oavsett var de råkat födas.

Vågar man drömma om en värld med öppna gränser?

 

Länge leve FDP!

Den tyska förbundsdagen har beslutat om inskränkningar i församlingsfriheten för nynazister. Emellertid har liberala FDP motsatt sig den nya lagen.

"Det liberala fridemokratiska partiet. FDP, röstade emot inskränkningarna i församlingsfriheten. Partiet menar att man bäst bekämpar nazisterna i öppen politisk kamp och att ytterligare förbud i stället kan öka stödet för NPD och andra organisationer." (DN)

Det lilla tyska partiet FDP är ett parti, som faktiskt är något så ovanligt som ett av de få liberala partier där det klassiskt liberala elementet är skönjbart.

Länge leve FDP!

 

Telefonavlyssning

Solveig Riberdahl och justitieminister Thomas Bodström vill båda ge polisen möjlighet att avlyssna telefonsamtal också då ingen konkret misstanke om brott föreligger. Tanken är att man skall kunna förebygga allvarliga brott, såsom terroristbrott och liknande.

Alla anhängare av en repressiv stat - antingen de hör hemma på vänster eller högerkanten - anför alltid lovvärda skäl för att frångå rättsstatliga principer.

Men när man gör det beträder man en mycket sank mark och lierar sig med ett antal beryktade diktatorer, såsom Stalin, Hitler, Pinochet, Mao Tse-Tong och en del andra.

Att upprätthålla rättsstatliga principer är ett mål i sig och dessa principer måste omhuldas också i de fall detta kan tänkas försvåra polisens arbete med att förebygga allvarliga brott.

Att till exempel ge säkerhetspolisen alltför stora befogenheter kan också befrämja brott, eftersom man inte med säkerhet kan veta att säkerhetspolisen alltid kommer att drivas av ädla motiv. Det finns faktiskt historiska exempel, där man har anledning att säkerhetspolisen varit inblandad i mycket allvarliga brott.

Riberdahls och Bodströms idéer hör hemma i papperskorgen.

 

Utdrag ur protokoll från Region Skåne

2. Kammarrätten i Göteborg
2.1
Dom 2004-08-27, mål nr 4710-04. Rätt att ta del av handling
Kommentar:
Flavian Bergstöm har begärt ut handlingar från regionarkivet i Lund. Eftersom hand-
lingarna inte finns arkiverade på arkivet har framställan avvisats. Efter att FB över-
klagat har kammarrätten genom detta beslut avslagit överklagandet.


Ovanstående har jag klippt ut från ett protokoll som finns tillgängligt på internet. Protokollet fördes vid Regionstyrelsens för Region Skåne sammanträde.

Jag hävdar å det bestämdaste att Region Skåne vilselett Kammarrätten i Göteborg och tror mig kunna bevisa detta inom kort.

Frågan är vilka som skall hållas rättsligt ansvariga för att ha vilselett Region Skåne.

Jag tror att detta kan bli spännande.

torsdag, mars 10, 2005

 

Junilistan eller euroschizofrenin

Jag har vissa sympatier för junilistan. Det är bra att någon ifrågasätter EU, utan att för den sakens skuld sälla sig till det rödgröna eländet.

Om man läser hur Nils Lundgrens tänkta dröm-EU skulle se ut kan man också tycka att ett sådant EU vore ganska bra. Han tänker sig då ett EU där den yttre tullmuren rivits, planekonomien inom jordbruket ersatts med marknadsekonomi och där de enskilda medlemsländerna - i största möljliga utsträckning - ges frihet att utforma EU-medlemskapet efter eget skön.

Men lämna EU skall vi absolut inte göra, enligt den gode Lundgren.

Jag delar inte denna syn och menar att det finns ett avgörande skäl att lämna EU. Skälet är nämligen att Nils Lundgrens dröm-EU redan finns. Det kallas EES och Sverige är redan medlem av EES.

Om vi lämnar EU behöver vi inte lämna EES. Sverige skulle få exakt samma förhållande till EU som Norge redan har.

EES betyder att svensk export till EU- och EES-länderna skulle vara fortsatt tullfri, med undantag av livsmedelsexporten. Å andra sidan är Sverige ingen stor exportör av livsmedel.

Svenskarna kommer att fortsatt tillgång till den europeiska arbetsmarknaden.

EES är ett strippat EU utan yttre tullmur, gemensam centralbank eller armé. EES omfattar inte heller jordbrukspolitiken.

Och Sverige är redan medlem av detta högförträffliga samarbete, som till yttermera visso är ett internationellt avtal skyddat av WTO.

Vi skulle alltså inte alls få några nackdelar av att lämna EU, utan enbart fördelar. Vi kan utforma vår egen jordbrukspolitik, som på sikt bör vara ingen alls. Vi kan låta all import från jordens alla hörn vara helt tullfri. Vi kommer garanterat aldrig att bli påtvingade någon gemensam valuta och vi kan föra exakt den utrikespolitik vi själva önskar.

Vad jag inte begriper är att Nils Lundgren inte inser att dröm-EU redan finns och att vi redan tillhör dröm-EU.

Vi måste bara lämna mardröms-EU.

 

Klimatkatastrofen

Allt som oftast framställs den s.k. växthuseffekten som en etablerad vetenskaplig sanning. Man menar att utsläppen av koldioxid skapar ett varmare klimat, vilket i sin tur leder till att isbergen smälter och att en stor del av jordens yta förvandlas till öken.

Men det nämns sällan att denna uppfattning är ifrågasatt av somliga vetenskapsmän. En lekmannamässig iakttagelse som knappast underbygger uppfattningen om den pågående uppvärmningen är det enkla faktum att de tre senaste årens vintrar har varit betydligt kallare än vanligt.

Jag tror helt enkelt att det handlar om att man med modern teknik kan framställa bilar, vars enda avgaser i stort sett består av koldioxid. Koldioxid är i sig inte giftigt och övriga verkligt farliga utsläpp från moderna bilar är i det närmaste obefintliga.

Men biltrafiken måste alltid angripas, eftersom den politiska vänstern ogillar privatbilismen. Och eftersom bilar släpper ut koldioxid måste koldioxid bli farligt också om det tidigare var helt ofarligt och man på 70-talet kunde läsa i skolböckerna att vi gick mot en ny istid.

Om man ponerar att man skulle kunna bygga bilar, som bara släppte ut dricksvatten, skulle snart miljövännerna börja tala om den globala tsunamin, som kommer att drabba världen, om inte utsläppen av dricksvatten begränsas.

Koldioxid är och förblir ett ofarligt i naturen förekommande ämne och det finns faktiskt inga belägg för utsläppen av koldioxid lyckats skapa någon global uppvärmning.

Dessutom: Att tillmäta någonting annat än solljuset någon avgörande betydelse för den globala snittemperaturen är helt befängt.

 

Yttrandefrihet också för Åke Green

Jag läste just att Riksåklagaren nu överklagar den friande domen mot pingstpastorn Åke Green. En sak är att det vore bra om rättsläget utreddes och fastslogs med ett tydligt prejudikat, en annan sak är om rådande lagstiftning är rimlig.

Jag tycker att hets mot folkgrupp inom vissa tydligt definierade gränser skall vara tillåten.

Det är nämligen en del av yttrandefriheten och yttrandefriheten är en oundgänglig komponent i ett fritt samhälle.

Var skall gränsen dras? Jo, gränsen skall dras där man uppmanar till våld mot en viss tydligt definierad grupp.

Det vill säga om t. ex. en Sverigedemokrat skulle stå på torget och uppmana folk att ge första bästa "svartskalle" på käften så snart tillfälle ges är detta en typ av hets som ej skall tolereras.

Däremot skall det vara tillåtet att till exempel påstå att negrer är lata och dumma, eller att ziegenare är tjuvaktiga och ohederliga så länge man inte uppmanar till våld mot dessa folkgrupper.

Också om uttalandena är befängda måste det stå en var fritt att ge uttryck för sin mening oavsett om den är befängd eller inte, annars har vi ingen yttrandefrihet.

 

Privatiserad infrastruktur

Jag läste just att Öresundsbroen nu har såpass mycket trafik att den börjar bli en hyfsad affär för sina ägare. Jag tycker att man bör se över möjligheterna att överföra infrastruktur i privat ägo. En sak en eventuell borgerlig regering kunde se på efter 2006 års val vore att privatisera banverket. Antingen omvandlas Banverket helt enkelt till ett aktiebolag där varje svensk medborgare kostnadsfritt erhåller en aktie, eller också säljer staten ut banverket på börsen. En fördel med att skänka bort banverket är att ingen sedan kan påstå att banverket inte är i folkets ägo. Samtidigt skulle det naturligtvis stå envar fritt att sälja sin aktie i banverket.

När man kommit så långt kan man börja se över möjligheterna att överföra vägnätet i privat ägo. Exakt hur man skall gå till väga här är aningen svårare att se i nuläget, eftersom det förutätter att vägnätet vore avgiftsbelagt.

Kanske skulle man kunna börja med att öppna legala möjligheter att bygga privata avgiftbelagda vägar. Sedan detta gjorts kunde man försöksvis privatisera delar av vägnätet och om detta slår väl ut kan man privatisera hela vägnätet.

Samtidigt förutsätter detta att skattebelastningen på bilismen med tiden avskaffas. Och självklart skall det vara vägnätets ägare som beslutar om hastighetsbegränsningar och liknande på dessa vägar.

onsdag, mars 09, 2005

 

Tjo ho, tjo hej, storebror ser dej!

Läste just på Svenska Dagbladets nätupplaga att krögare med utskänkningstillstånd skall avkrävas att installera övervakningskameror för att det skall finnas bevismaterial i händelse av eventuell olaga diskriminering. Man mår illa när man hör vad den rödgröna eliten är beredd att ta till för medel för att genomföra sina politiska mål.

Jag vill inte leva i ett samhälle, där man ständigt övervakas med kameror. Kameraövervakning hör hemma i fängelser och all annan kameraövervakning skall vara helt frivillig och de som övervakas skall ovillkorligen upplysas om att de befinner sig på ett kamaerövervakat område.

Annars lever vi i en diktatur. Hur vore det förresten med kameraövervakning av alla myndigheter för att underlätta medborgarnas insyn och uppsikt över myndigheternas verksamhet?

Om krögare skall avkrävas kameraövervakning borde samma sak gälla hos Systembolaget så att all försäljning till uppenbart onyktra inkusive minderåriga kan föras i bevis.

Och varför inte förse alla bilar med inbyggt övervakningssystem så att alla trafikförseelser omedelbart och automatiskt inrapporteras till vederbörande polismyndighet?

Den enda rimliga principen är faktiskt att det skall vara otillåtet att kameraövervaka fria människor i ett fritt samhälle så länge inte övervakningen är helt frivillig och alla berörda är införstådda med att bli kamerövervakade. Då skall heller ingen tvingas installera någon sådan utrustning.

Och om man tillämpar denna enkla princip faller förslaget redan innan det lagts.

måndag, mars 07, 2005

 

Ett kraftfullt slag i luften

Kd: Tuffare tag mot sexhandel
Varje år skickas 500 kvinnor till Sverige som sexslavar men sedan 2002 finns bara två fällande domar mot människohandeln, skriver TT. Det är oacceptabelt anser kristdemokraterna, som på måndagen presenterade rapporten ”Stoppa sexslaveriet” med förslag på 13 åtgärder, däribland ökade befogenheter för tull och polis, skärpta straff och bättre stöd till offren.

Varför inte inse att själva grogrunden för alla dessa problem är fattigdom och att lösningen heter fri invandring?

Allt annat är bara slag i luften, hur kraftfulla de än må vara. Jag tror också att kd gör ett stort misstag när man tycks tro att det går att skapa ett samhälle där allt är väl ordnat.

Därmed inte sagt att jag inte tror att somliga av de värderingar kd omfattar inte kan vara till god hjälp och vägledning i ett samhälle där det alltid kommer att finnas narkomaner, prostituerade och hallickar.

Tror man på sådana värderingar tror jag emellertid att man gör bättre i att engagera sig i en hjälporganisation istället för i ett parti som förordar en repressiv stat.

Som vanligt gäller visdomsorden: "It's not the government that is the solution. - It's the problem!".

söndag, mars 06, 2005

 

Lagar som motverkar sitt eget syfte

Det torde vara allmänt känt att somliga krogar ogärna släpper in människor med "icke-europeiskt" utseende. Är det bra? Nej, det är förskräckligt exempel vardagsrasism. Och vad det anbelangar är det förbjudet att bedriva "smygapartheid" i krogkön.

Å andra sidan är ingen krogägare tvungen att släppa in vem som helst och att bevisa att någon inte blev insläppt på grund av sitt utomeuropeiska utseende är svårt, för att inte säga omöjligt.

På samma sätt är det numera förbjudet att tillämpa olika åldersgränser för män och kvinnor.

Alla dessa bestämmelser dikteras av den politiska korrektheten.

Jag tycker att man skall låta krogägarna själva bestämma vilka de släpper in utan pekfingrar från den politiskt korrekta eliten. Men skulle detta inte leda till att vi fick an legaliserad apartheid i Sverige?

Jo, kanske, men so what? Om snobbarerna i Stockholms city bara släpper in européer finns det inga hinder för förortsbarerna att börja diskriminera européer. Och ganska snart skulle man nog se barer och annat som medvetet siktade mot en blandad publik.

Inte sällan är den bästa medicinen mot något man ogillar att tillåta det man ogillar. Om det vore lagligt att bära nazistiska symboler, endast släppa in vita på barer och hetsa mot vilken folkgrupp som helst avdramatiseras hela ämnet.

Låt rasismen falla på eget grepp och den faller desto djupare!

 

Trafiksäkerhet

Ur strikt nyliberal synvinkel borde vägnätet privatiseras. Sedan vore det upp till de olika företagen, som ägde vägarna, att försöka maximera sin intäkter genom att erbjuda hög komfort, god trafiksäkerhet och snabba resor. Men vi lever inte i det nyliberala samhället än. Därför förbehåller jag mig rätten att synpunkter på hur det statliga vägnätet ordnas. Jag har tidigare skrivit till vägverket och ifrågasatt om vajerräcken är tillräckligt stabila för att kunna garantera att inget fordon skall kunna komma över i motsatt körriktning på en motorväg. Jag menar att endast mitträcken erbjuder tillräckligt skydd för att man skall kunna vara säker på detta. Samtidigt är det förstås självklart att det är bättre med vajerräcken än ingenting alls.

Nu i veckan hände det "omöjliga": En lastbil kom i obalans och lade sig tvärs över motorvägen utanför Löddeköpinge i Skåne. Denna motorväg är försedd med vajerräcken, men inte med mitträcken.

Självfallet inställer sig frågan om detta kunnat hända givet att det funnits mitträcken. Jag gissar att svaret på frågan är nej.

Jag kommer att följa upp ämnet och redovisa vad vägverket anför.

Min uppfattning är den att trafiksäkerhetsarbetet i Sverige silar mygg och sväljer kameler. Svenska staten spenderar enorma summor på att förse alltfler vägar med kameraövervakning av högsta tillåtna hastighet. Hade dessa pengar inte gjort bättre nytta om de använts för att förse motorvägsnätet med ordentliga mitträcken?

Jag är helt säker på att det går att bygga vägar med fri hastighet och mycket hög säkerhetsstandard om man vill det samt att många skulle uppskatta det. Ett första steg dithän är att alla motorvägar förses med mitträcken, som är praktiskt taget omöjliga att forcera. Samtidigt skall förstås räckena vara såpass flexibla att ingen onödig skada anriktas på de fordon och dem som färdas i dessa fordon, då de störtar in i räckena.

Men prioriteten bör vara att de är omöjliga att forcera, inte att framkalla minsta möjliga skada på vad som nu störtar in i räckena. Saken är nämligen den att en sådan olycka - i vilket fall som helst - blir ojämförligt lindrigare än en där fordon som färdas i olika riktning kolliderar.

lördag, mars 05, 2005

 

Viva Espana!

Jag läste just på text-TV att 100.000 illegala invandrare i Spanien ansökt och kommer att få permanent uppehållstilllstånd. Det är bra. En kompis till mig Roman, från Rumänien tillhör dem som nu kan byta en otrygg tillvaro mot en förhoppningsvis tryggare och bättre. Sedan snart 4 år bor han i Spanien halvt legalt, halvt illegalt. Som jag ser det har beslutet bara vinnare. Spanjorerna får fler arbetsvilliga människor som tar om hand om tråkiga arbetsuppgifter och invandrarna, som oftast kommer från mycket fattiga länder, får ett i jämförelse mycket bättre liv än de fått i sina hemländer.

Socialdemokraterna och moderaterna som utvisade de s.k. apatiska invandrarbarnen borde skämmas. Vad har dessa barn gjort för ont? Låt dem stanna.

Men om de s.k. apatiska invandrarbarnen spelar sjuka därför att deras föräldrar vill stanna i Sverige? För det första: Eftersom vi inte med säkerhet vet om det förhåller sig så skall vi ta det säkra för det osäkra. För det andra: Om så är fallet, so what?

Så länge inte någon icke-svensk gjort sig skyldigt till något klandervärt finns det ingen anledning att inte låta honom eller henne stanna. Om de ljuger för att få ett bättre liv med högre standard bekymrar det inte mig ett skvatt.

Också i sådana fall där invandrare gjort sig skyldiga till lindrigare brott i Sverige bör de får stanna. Man kan inte ha en rättvisa för somliga och en annan för andra.

Men vi behöver inte skämmas för att utvisa uppenbart grovt kriminella utlänningar.

 

Mitt bidrag till bloggdjungeln

Jag hälsar alla välkomna till min blog.

Jag vill skapa en blog där jag bland annat kommer att sprida min egen personliga variant av nyliberalismen. Jag välkomnar också alla att skicka kritiska mail till mig, så att jag får tillfälle att slipa mina argument och kanske omvärdera mindra genomtänkta idéer. Skriv i så fall till: amvrosij@home.se


För att förklara vad jag menar med min egen personliga variant av nyliberalism kan det vara på sin plats med en grov bestämning av vilken typ av nyliberalism jag står för. Jag är inte anarkokapitalist, utan snarast "hayekian". En annan tänkare som spontant väcker mitt intresse är Ronald Coase.

Sedan hör det till saken att jag till skillnad från de flesta nyliberaler i Sverige är religiös. Jag döptes 1999 i den rysk-ortodoxa gammalritualistiska kyrkan. Jag ställer mig därför avvisande till de nyliberaler som propagerar för en hedonistisk livsstil. Sedan är det en annan fråga vad jag anser att staten skall förbjuda, respektive tillåta med avseende på livsstil. Ingenting kan dock skymma det faktum att jag anser att abort är moraliskt förkastligt.

Jag är på fullt allvar anhängare av guldmyntfot, men inte i Murray Rothbards tappning, utan snarare i Per Hortlunds tappning. Tills vidare tycker jag att vi kan behålla vår flytande krona och låta Riksbanken göra sitt bästa för att hålla inflationen i synnerligen strama tyglar. Jag tycker inte det därför att jag tycker att arrangemanget är särskilt bra, utan mera därför att man ibland måste välja det minst dåliga inom ramen för det politiskt möjliga.

Jag är för total och unilateral frihandel och tycker att Sverige borde lämna EU, men kanske kvarstå i EES. Den största katastrofen för Sveriges del när vi anslöt oss till EU var att vi tvingades återinföra de delar av jordbruksregleringen vi avskaffat. Istället borde vi ha fortsatt avregleringen av jordbruket och siktat mot unilateral frihandel.

En annan avvikelse från det gängse nyliberala är att jag är för konstitutionell monarki. Jag menar helt enkelt attt statschefens uppgifter är så enkla att de kan skötas av vilken normalbegåvad person som helst med rätt utbildning. Det mest avpolitiserade och således liberala är då att låta posten vara ärftlig.

Sedan anser jag också att den traditionella svenska neutralitetspolitiken är utmärkt, eftersom ett kännetecken på en liberal stat är att den i minsta möjliga mån lägger sig i sådant som händer utanför det egna territoriet.

Därutöver är jag lite blöt i frågor som rör socialt trygghet. Man kan inte skrota hela välfärdsstaten från en dag till annan och även i mitt ideala samhälle har staten, men kanske främst kommunerna en viss roll i att upprätthålla ett socialt skydd.

Som Ni förhppningsvis redan förstått är min egen personliga "blend" av nyliberalism en måttfull nyliberalism balanserad av vissa konservativa och kristna föreställningar.

Jag hoppas att mina tankar skall väcka Ert intresse!

Flavian Bergström

This page is powered by Blogger. Isn't yours?