lördag, oktober 22, 2005

 

Intressant räkneexempel

Låt mig göra ett litet räkneexempel: Den nu aktuella inflationssiffran är c:a 0,6% i årstakt. Då hör det till saken att oljepriserna stigit ganska kraftigt under den senaste tiden, vilket spätt på inflationen.

Inflationen uppmäts som prisökningarna under en löpande 12-månadersperiod, vilket betyder att den senast rapporterade inflationstakten avser perioden oktober 2004 till och med september 2005.

Under 2004 kostade en Big Mac 32 kr. och idag kostar den 33 kr., vilket ger en "macflationstakt" på 3,125%. Under innevarande års första fem månader kostade en Big Mag endast 30 kr. och således var "macflationstakten" under detta års början var minus 6,25%, för att sedan stiga till plus 3,25% i årstakt från och med juni månad.

Vidare är det av intresse att veta att en Big Mac under 2003 kostade 30 kr., varför "macflationstakten" under 2004 också var 3,125%. Under innevarande års återstående månader kommer således - givet att priset på en Big Mac inte förändras innan årsskiftet - varje enskild månad att vara oförändrad, men om priset bara lämnas oförändrat under kommande års fem första månader kommer varje enskild månad en månad med en negativ årstakt på 6,25% att ersättas med en positiv på 10%.

Och då hör det till saken att kronans Big Mac-justerade växelkurs gentemt Euron fallit ganska påtagligt sedan det tyska Big Mac-priset höjdes från 2,75€ till 2,95€ i september 2005. Varje svensk prisuppgång har faktiskt inletts med en dykövning i kronans Big Mac-justerade växelkurs sedan ett antal år tillbaka, varför det finns skäl att misstänka att priset på en Big Mac rent av kan komma att höjas innan utgången av 2006.

Om man räknar fram ett löpande genomsnitt av de senaste tolv månadernas "macflationstakt" är den nu aktuella siffran minus 0,75%.

Givet att priset på en Big Mac förblir konstant under hela 2006 kommer den genomsnittliga månadssiffran för 2006 att vara 4,17% räknat i årstakt. Och med tanke på att kronans Big Mac-justerade växelkurs gentemot euron gjort ett dyk nedåt alldeles nyligen är det fullt tänkbart att priset på en Big Mac kommer att höjas under 2006.

Det är detta Lars Heikensten kallar för "inflation targeting". Det är inte undra på varför han vill byta arbete. Att vara riksbankschef är ett lätt jobb när man kan sänka räntan, men i en situation där Riksbanken måste välja mellan räntehöjningar och förlorad trovärdighet är jonnet inte alldeles enkelt.

Vi går ett spännande år till mötes. Dessutom kan man misstänka att ett eventuellt makroekonomiskt kaos kommer att göra kronans växelkurs osäker, vilket naturligtvis kommer att bölåsa upp inflationstalen än mer.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?