måndag, februari 20, 2006

 

Mac-flationstakten

Det är å ena sidan sant att inflationen enligt gängse mätmetod endast uppgår till 0,6%. Samtidigt uppgår emellertid, i enlighet med tidigare presentard metod, macflationstakten för tillfället till 1,8%. Under antagande om ett stabilt Big Mac-pris under resten av året kommer macflationstakten att stiga kraftigt fram till och med att maj-siffrorna presenterats.

Därefter kommer macflationstakten att börja bromsa in och falla.

För att detta skall uppnås får priset på en Big Mac absolut inte stiga under innevarande år. Därför är det abslout nödvändigt att Riksbanken fortsätter den inslagna vägen och gradvis höjer styrräntorna.

Som jag tidigare påpekat är macflationstakten och inflationstakten som ler och långhalm och jag menar att Riksbanken bör höja styrräntorna med en kvarts procentenhet så länge en Big Mac kostar 33 kronor, eller mer.

Så snart priset på en Big Mac sänks till en nivå understigande 33 kronor skall Riksbanken omedelbart börja en räntesänkningstrappa nedåt till dess en Big Mac återigen kostar 33 kronor eller mera, vilken period skall fortsätta till dess priset återvänt till en nivå understigande 33 kronor.

Visserligen kan det synas magstarkt att fortsätta räntehöjningarna så länge inflationen är på den nuvarande låga nivån, men om Riksbanken tar i övermåttan lär Big mac snart reagera och falla i pris och då är det bara att öppna dammluckorna och skölja ekonomien i likviditet.

Det vill säga: Om man tar i lite för mycket uppåt kan detta snabbt korrigeras nedåt. Men det skall inte göras förrän man har entydiga belägg för att billiga pengar är nödvändiga. För tillfället kostar en Big Mac 10% mer än för ett år sedan och huspriserna skenar.

Det vill säga: Det råder nu en situation där Riksbanken utan vidare kan strypa den finasiella ekonomiens kranar utan att den reala ekonomien lider skada. Tvärsom kan en högkonjunktur stabiliseras och tillåtas dra ut längre på tiden om den inte övergöds med kredit.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?