torsdag, mars 16, 2006

 

Heja Riksbanken!

Enligt vad som framgår av ett tal av vice riksbankschef Irma Rosenberg antyds att Riksbanken vid sitt nästa räntemöte i april troligen kommer att höja sina styrräntor. Talet hölls inför en samling människor från sågverksföreningen. Läs mer på följande länk.

http://www.n24.se/dynamiskt/nyheter/did_12116169.asp

Jag har redan vid ett antal tidigare tillfällen pekat på möjligheten att använda Big Mac som norm för penningpolitiken. Kostar en Big Mac ett visst belop eller mer höjs styrräntorna, men understiger priset detta belopp sänks styrräntorna. Riksbanken behöver inte analysera svårtydda data in absurdum, utan kan inrikta politiken på lätt iakttagbara hårda fakta. Ligger priset på eller överstiger priset en viss nivå injicerar Riksbanken deflationära impulser fördelade på små väl avvägda steg. Är situationen den omvända injicerar Riksbanken in små inflationära impulser till dess den omvända situationen kan iakttas.

En intressant aspekt på detta resonemang är att sågverksföreningens medlemmar förmodligen är rädda för räntehöjningar, eftersom man befarar att dessa skall stärka kronan.

Denna rädsla är helt obefogad. Om Riksbanken höjer räntorna kommer inflationsoron att avta och om inflationsoron avtar minskar rädslan för nära förestående räntehöjningar med den påföljden att Riksbankens sänkningar får den köpkraftsparitetsjusterade kronkursen att sjunka med positiva följder för sysselsättningen.

Samtidigt bidrar en mera deflationär penningpolitik till att takten i den inhemska kreditexpansionen reduceras med den påföljden att kronans långsiktiga jämviktslatitud justeras uppåt. Detta får anses belagt den dag en Big Mac återigen kostar mindre än 33,00 kr.

Vad Riksbanken kommer att åstadkomma är i själva verket såväl uppbromsning av den inhemska kreditexpansionen som real devalvering, vilket kommer att bidra till att sågverksindustrin och sysselsättningen mår bättre.

Med tanke på att Big Mac-normen innebär att styrräntorna skall höjas 0,25%-enheter per månad så länge en Big Mac kostar 33,00 kr. eller mer, menar jag att RIksbanken bör höja styrräntorna med en halv procentenhet vid mötet i april. Å andra sidan verkar det klart att styrräntorna kommer att höjas med åtminstone 0,25%-enheter och detta är bättre än inget.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?