fredag, mars 31, 2006

 

Mindre genomtänkt formulering

Så här skrev jag:

"Jag menar att Big Mac-normen är ett försök att efterlikna guldmyntfoten men att ersätta guldet med en hamburgare och guldets naturliga krafter med en centralbanksdirektion som 8-10 ggr. per år fattar beslut som guldet kan fatta tusentals gånger per sekund. Visserligen förändras penningvärdet varje sekund också under en pappersvaluta, men motvikten är artificiell och kan inte justeras lika ofta."

Detta var mindre väl genomtänkt.

Snarare borde man mena att i en guldmyntfot bedriver guldet penningpolitik. Är det mera lönsamt att bryta guld än att producera till exempel jordbruksvaror kommer mer guld att brytas än vad som eljest vore fallet. Guldgruvorna kommer att lämna guldtackor till bankerna och acceptera papperspengar i utbyte. Är den icke-monetära efterfrågan på guld låg kommer bankerna som en följd av detta få allt större lager eller reserver av fysiskt guld.

Vad göra?

Jo, bankerna sänker inlåningsräntan och utlåningsräntan. Detta kan liknas vid expansiv penningpolitik.

Om denna expansiva penningpolitik leder till att löner och priser stiger kommer snart guldbrytningen att bli mindre lönsam. Mindre guld bryts och bankernas guldreserver minskar. Bankerna tvingas då dra ned utlåningen och istället öka sina reserver. Detta kan liknas vid en penningpolitisk åtstramning.

Det vill säga: Stiger KPI under under en guldmyntfot kommer guldbrytningen att bromsa in och en penningpolitisk åtstramning att inledas. Faller däremot KPI kommer en penningpolitisk lättnad att inledas, eftersom detta fall i KPI gör guldbrytningen mera lönsam.

Om man reducerar KPI till en Big Mac och man antar att relativpriset mellan guld och Big Mac skulle vara historiskt konstant skulle detta betyda att en billigare Big Mac skulle ge en monetär expansion och en dyrare Big Mac en monetär kontraktion.

Däremot kan man förstås säga att det finns en betydande likhet mellan Big Mac-normen och guldmyntfoten såtillvida att båda syftar till att upprätthålla en konstant relation mellan en specifik vara och den monetära enheten.

Comments:
Detta inlägg skulle jag vilja diskutera, men utifrån en vätgasmyntfot.
j
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?