onsdag, april 05, 2006

 

Semi-anarkism?

Jag läste just om att ett antal somaliska pirater överfallit ett koreanskt fartyg som fiskade i vattnen utanför Somalia. Detta är intressant, eftersom det inte finns någon fungerande statsmakt varken till sjöss eller på land i Somalia och jag menar att händelsen i sin förlängning kan ge viktiga ledtrådar när man försöker förklara hur lag och ordning kan uppstå ur ett laglöst tillstånd.

Enligt en gammal och av många omhuldad teori förhåller det sig så att om det finns obrukad natur som ingen gör anspråk på att äga och denna "koloniseras" av någon som börjar bedriva någon typ av odling skall odlaren betraktas som den rättmätige ägaren och senare ägare skall kunna föra i bevis att denna egendom på ett legitimt sätt överförts i deras ägo.

Analogt med detta kunde man mena att det koreanska fartyg som fiskar på ett område där ingen fiskar på ett legitmt sätt kan göra anspråk på att äga de aktuella fiskevattnen och den avkastning dessa vatten ger då fiske bedrivs. I så fall är piraterna verksamhet illegitim. De ägnar sig åt stöld och utpressning riktat mot någon som på ett fredligt sätt skördar naturens frukter. Det lär finnas enorma tillgångar av högvärdig tonfisk i området och det är denna som väcker koreanernas intresse.

Låt oss anta att piraternas verksamhet är illegitim, även om det möjligen finns skäl att anse också koreanernas fiskande som illegitimt. Har koreanerna förvärvat någon legitim rätt att tömma vissa fiskevatten på fisk. Kan det tänkas att koreanernas överlägsna metoder tar mindre fiskares levebröd ifrån dem? Är detta i så fall rimligt.

Antag nu att dessa illegitima pirater lyckas förhandla till sig en rejäl lösensumma. Värdet på fångsten är ju förmodligen ganska stort och det ligger säkerligen i fiskeriföretagets intresse att så snart som möjligt kunna sälja fisken vidare till förädlingsföretag. Vi antar därför att koreanerna kapitulerar och betalar.

Piraterna har nu lyckats tjäna en slant och kanske kan investera i bättre vapen och annat som gör att de kan slå ihjäl andra pirater och dessutom lyckas överfalla fler skepp med intressanta och värdefulla laster.

Å andra sidan får piraterna inte bli alltför framgångsrika. Varför inte det? Jo, om det blir allmänt känt att praktiskt taget alla fartyg som passerar vissa farvatten blir utsatta för pirater är det sannolikt att sjötrafiken med tiden upphör. I så fall finns det inga skepp att överfalla och i så fall kommer piraterna att förlora sitt levebröd. Ett intressant exempel på ett liknande fenomen var tåget mellan Budapest och Bukarest. Där härjade olika typer av ligor framgångsrikt och stal allt vad passagerna hade med sig ifråga om kontanter och annat. Ryktet härom spred sig och ganska snart fanns det inga passagerare på sträckan. Detta ledde till att järnvägsbolagen anställde särskilda vakter på tågen och ganska snart kom resandet igång igen.

Alltså får inte piraterna bli alltför välorganiserade, eftersom de i så fall kommer att bli offer för sin egen framgång.

Jag menar emellertid att det finns en intressant möjlighet piraterna kan ta i beaktande. De kan nämligen bli mafiosi. Vad skiljer mafiosi från vanliga brottslingar.

Jo, mafiosi är brottslingar som ackumulerat ett visst kapital och efter att ha uppnått en viss styrka kan erbjuda vissa typer av tjänster man i vanliga fall förväntar sig att staten skall tillhandahålla. Om piraterna blir alltför välorganiserade kan detta bli den enda kvarstående möjligheten, eftersom man kommer att akta sig väldigt noga för somaliska farvatten givet att piraterna blir alltför mäktiga.

I stället för att angripa fartyget förklarar man för olika rederier att det skulle vara en struntsak att överfalla fartyg, men att man är så hygglig att man mot en viss summa pengar erbjuder sig att se till att fartyget kommer säkert fram. Man lovar också att hålla rent från småtjyvar.

Kännetecknande för mafiosi är också att de delar också upp "marknaden" sig emellan. Det vill säga: Om Padrini X sköter ett visst kvarter sköter Padrini Y ett annat, men om Padrini X försöker kassera beskyddaravgifter i Y:s område kommer Padrini Y se till att Padrini X skjuts.

På samma sätt kan olika piratorganisationer dela upp farvattnen sig emellan och börja bedriva eskort av fraktfartyg och göra utfästelser om betalning i händelse av att frakten störs av olika typer av brottslig verksamhet. Det finns ingenting som säger att man inte skulle kunna skapa möjligheter att stämma en maffiaorganisation som inte kunnat leva upp till sina utfästelser.

Om piraterna övergår till maffiaverksamhet och de lyckas upprätthålla god säkerhet i dessa farvatten kan man också tänka sig att dessa blir mycket poulära fiskevatten och att detta leder till utfiskning. I så fall minskar det ekonomiska värdet av fiskevattnen och detta skulle kunna leda till att maffiaorganisationerna börjar begränsa fisket på sådant sätt vattnens ekonomiska värde inte minskar. Detta skulle också kunna leda till att maffiaorganisationerna börjar skjuta sönder fartyg som släpper ut giftigt avfall, eftersom detta också kan leda till att vattnens värde som fiskevatten minskar.

Och man kan också tänka sig att maffiaorganisationerna skapar olika typer av karteller och i förväg bestämda skiljedomsförfaranden i händelse av konflikter maffiaorganisationerna emellan. Detta behöver naturligtvis inte betyda att det inte finns sådana som inte accepterar vad en skiljedom beslutat och i så fall får konflikten lösas genom militär kraftmätning.

Vad är summan av allt detta? Jo, när en tjyv blir en framstående tjyv blir han en mafioso och när en mafioso blivit riktigt, riktigt framgångsrik kallas han statschef.

Det intressanta med Somalia är att denna process är långtifrån avslutad och att mängden kraftfulla vapen är så enormt och innehavet av vapnen så spritt att det förmodligen aldrig någonsin kommer bli möjligt för någon att få kontroll över annat än mycket begränsade geografiska områden.

Detta betyder förmodligen att det kommer att uppstå en intensiv institutionell konkurrens mellan ett otal småfurstar, mafiosi eller vad man nu väljer att kalla dem. Det faktum att man ständigt hör talas om pirater vid Somalias kust är förmodligen relaterat till att "marknaden" till lands är så väl uppdelad att de större aktörerna nu börjat söka sig till sjöss.

Jag tror också att detta i sin förlängning kommer att leda till just det scenario jag skisserat, nämligen att man kommer att färdas säkert på somaliska farvatten givet att man betalar till vissa mafiosi.

I Ryssland finns det vissa lastbilsparkeringar som kontrolleras av maffian och andra som inte kontrolleras av maffian. Väljer man att parkera på en parkering som kontrolleras av maffian får man betala en slant, men å andra sidan kan man vara helt säker på att få ha sina grejor i fred. Man kan lämna en lastbil med värdefull last med nycklarna i - och ingenting kommer att hända.

På samma sätt är jag säker på att piraterna med tiden måste bli mafiosi och att det kommer att vara oklart när man slutar att uppfatta dem som brottslingar.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?