torsdag, juli 27, 2006

 

Vargtramset


Jag anser visserligen att vargen är ett intressant djur och om vargen verkligen vore utrotningshotad skulle jag förmodligen moderera min ståndpunkt rörande varg i Sverige. Däremot tycker jag att det finns starka skäl att understryka att vargen inte på något sätt är utrotningshotad och att det i Ryssland lär finnas cirka 100.000 vargar. Detta är det första konstaterandet. När olika miljömuppar talar om vargen som ett utrotningshotat djur är detta alltså ingenting annat än ren lögn.

Det andra konstaterandet är att vargkött är oätligt. Det finns således inget intresse av att ha någon vargstam för att på detta sätt öka tillgången på ätbart kött. Här skiljer sig vargen påtagligt från exempelvis älg och rådjur.

Det tredje konstaterandet är att vargen huvudsakligen livnär sig på älg och rådjur och således minskar vargen det ekonomiska värdet av jaktmark. Jakt är också en del av vår kultur och jakt bör därför åtnjuta särskilt stöd av rättsordningen. Vargen är alltså ett skadedjur ur såväl ekonomiskt som kulturellt perspektiv.

Det fjärde konstaterandet är att vargen förorsakar betydande olägenhet för dem som försöker ägna sig åt att föda upp tamboskap. Vargen äter mer än gärna exempelvis lamm. Detta bekräftar bilden av vargen som ett skadedjur. Dessutom har Riksdagen stiftat lagar som tydligen står över bestämmelserna om nödsituationer i Brottsbalkens 24 kapitel. Detta är givetvis helt horribelt när det rör sig om ett icke utrotningshotat skadedjur.

Det femte konstaterandet är att vargen inte sällan angriper tamhund. Jag har visserligen ingen hund och kommer nog heller aldrig att skaffa någon, men det faktum att somliga är fästa vid sina gläfsande skyddslingar och är rädda för att dessa skall angripas av varg är skäl nog att tillåta avskjutning av varg. När miljömupparna påpekar att bilen är ett större hot mot tamhunden än vargen har de måhända rätt, men detta är ointressant eftersom bilen är ett nyttoföremål och vargen ett skadedjur. Om miljövännerna månar så intensivt om vargen får de själva sätta upp och bekosta varghägn.

Det sjätte konstaterandet är att ett hungrigt rovdjur visserligen inte angriper människor i normalfallet, men det är belagt att vargar angripit och ätit upp människor. Detta är visserligen synnerligen ovanligt, men man kan inte utesluta att varg kan komma att angripa människor. Vargen är alltså ett farligt djur.

I FLAVIANOKRATERNAS Sverige råder fri vargjakt.

Comments:
Läs igenom kommentarsreglerna och särskilt vad som står om fungerande mailadress!
 
Flavian, skriv om icke-demokratiska frihetliga styrelseskick/samhällsformer.
 
Vargen är ett farligt djur.
Men vad har inte människan orsakat ?
Ett antal kattarter, ( tigrar , lejon mfl) som man aldrig mera kommer att kunna se, har mäniskan utrotat i bla afrika.
Hur många djurarter hotas nu och i framtiden.?

Jag skulle nästan vilja säga 'Förbjud jakt'. Naturen sköter sig självt.
 
OK. Din tanke är intressant och kan liknas vid "ekologisk laissez-faire".

Men vad skall man säga till en bonde vars hönor, getter eller liknande blir angripna av varg?
 
Skaffa försäkring.
 
Jag anser att eftersom vargen är ett icke-utrotningshotat djur skall man utan tvekan ha rätt att skjuta en varg som angriper tamboskap. Försäkringar kostar pengar och det finns starka skäl att ej ålägga bönderna ytterligare bördor.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?