torsdag, augusti 31, 2006

 

Flavianokratisk jordbrukspolitikEn grundpelare i FLAVIANOKRATIN är att Sverige borde lämna EU och i samband med EU-utträdet inte införa någon egen handels- eller jordbrukspolitik. Sverige skulle helt enkelt praktisera unilateral frihandel och inte på något sätt skydda den inhemska produktionen; varken då det gäller industriprodukter eller livsmedel.

Med största säkerhet skulle detta leda till att producentpriserna på jordbruksprodukter skulle falla dramatiskt och allt annat lika skulle detta medföra att Sveriges bönder skulle se sina inkomster kraftigt reducerade och att högt skuldsatta bönder skulle gå i konkurs.

Trots detta skulle jag vilja hävda att en röst på FLAVIANOKRATERNA är ett utmärkt val för Sveriges bönder.

FLAVIANOKRATERNA vill nämligen förena övergången till unilateral frihandel med ett återinförande av guldmyntfot och övergången till guldmyntfot skall genomföras på sådant sätt att detta medför att producentpriserna på jordbruksvaror snarare stiger än sjunker räknat i kronor.

Tanken är att Riksbanken skall likvideras genom att alla sedlar och mynt - med undantag av enkronor och femtioöringar - skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel inom tre månaders tid från den dag räknat då beslutet kungörs. Under dessa tre månader erbjuds allmänheten fysiskt guld till ett fastlagt pris och efter att dessa tre månader gått till ända är helt enkelt alla sedlar och mynt med större valör än en krona fullständigt värdelösa. Enkronor och femtioöringar kommer emellertid att köpas och säljas av Riksbanken till detta pris för all framtid och Riksbanken kommer också att åläggas att hålla åtminstone 100% guldreserv gentemot alla enkronor och femtioöringar.

När man genomför en sådan reform kan man genomföra den på ett sådant sätt växelkursen mellan kronan och guldet blir sådan att denna växelkurs medför att priserna på jordbruksvaror räknat i kronor blir ungefär de samma eller till och med högre än de var inom EU. Låt mig kortfattat förklara principen: I dagsläget kostar ett kilogram guld cirka 150.000 kronor och givet att exempelvis mjölkpriset till bonden på Nya Zeeland - som inte skyddar sitt jordbruk - är en femtedel av vad det är i Sverige skulle man kunna välja kursförhållandet 750.000 kronor per kilogram guld i samband med att Riksbanken likviderades. I så fall skulle ju de svenska bönderna erhålla åtminstone lika många kronor per liter mjölk som de erhåller med tullskydd också i en situation utan tullskydd.

Dessutom har Riksbanken redan i nuläget så mycket fysiskt guld att en sådan reform utan vidare vore möjlig att betala. Värdet av alla sedlar och mynt i cirkulation uppgår till cirka 100 miljarder kronor och med ett likvideringskurs på 750.000 kronor per kilogram skulle man behöva cirka 133 ton guld för att genomföra reformen. Riksbankens guldreserv uppgår till cirka 170 ton och det skulle alltså till och med bli en del guld över efter att reformen genomförts. Dessutom skulle hela reserven av utländska valuta kvarstå och jag föreslår att de värden som finns i Riksbanken - och som ej krävs för att täcka omloppet av enkronor och femtioöringar - överförs till riksgäldskontoret för att amortera statsskulden. Därefter kan Riksbanken praktiskt taget stängas.

Nu invänder möjligen vän av ordning att en så våldsam devalvering skulle medföra en våldsam inflation. Jag är medveten om att det finns en sådan risk, men jag menar att det finns vissa betydelsefulla åtgärder man kan vidta för att dämpa denna impuls. Den första åtgärden är införandet av unilateral och villkorslös frihandel. Genom att inte skydda den inhemska produktionen från utländsk konkurrens gör man det betydligt svårare för de inhemska producenterna att höja priserna. Den andra åtgärden är att slopa insättarskyddet. Den som lånar ut pengar till en bank som sedan går omkull får helt enkelt skylla sig själv och syftet med denna åtgärd är att göra allmänheten misstänksam mot expansiva banker. En tredje åtgärd är att slopa kapitalskatterna och avdragsrätten för skuldräntor. Den som lånar pengar skall bära hela kostnaden och erhållna sparräntor skall vara helt skattefria. Syftet är att uppmuntra människor att tänka sig för två gånger innan de lättar på plånboken.

Sammantagna skulle dessa åtgärder leda till att den inflationära impulsen förblev begränsad och vidare att den skulle vara av engångskaraktär.

Jag menar visserligen att det inte är möjligt att i nuläget genomföra några skattesänkningar och i en senare text avser jag försöka förklara den FLAVIANOKRATISKA skattepolitiken.

En grundpelare i den FLAVIANOKRATISKA skattepolitiken är frånvaron av moms. Detta är också en betydelsefull åtgärd såväl i syfte att dämpa stegringarna av konsumentpriserna liksom att det vore en åtgärd som skulle underlätta avsevärt för bönderna. FLAVIANOKRATERNA vill vidare avskaffa alla punktskatter och bönderna betalar mycket punktskatter på exempelvis drivmedel, konstgödsel, bekämpningsmedel och el.

Summan av detta är att FLAVIANOKRATERNA inte bara är det enda konsekvent frihandelsvänliga partiet. FLAVIANOKRATERNA är dessutom det avgjort bästa valet för Sveriges bönder.


Comments:
They can make you seem old [url=http://lfcream.com]order lifecell[/url] particular person with old, wrinkled pores and skin -- appropriate? order lifecell It provides a rich and creamy, velvety http://ywashst.com see in numerous products that are aimed at use near the eyes.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?