söndag, augusti 20, 2006

 

Ludwig von Mises och stenåldersmonetarismen, del 2

I föregående text om "stenåldersmonetarismen" glömde jag att gå igenom en av de citat Per-Olof Samuelsson åberopar sig av för sin tolkning av Ludwig von Mises. Citatet har följande lydelse.

"While the size of the credit expansion that private banks and bankers are able to engineer on an unhampered market is strictly limited the governments aim at the greatest possible amount of credit expansion. Credit expansion is the governments' foremost tool in their struggle against the market economy."

Jag skall nu försöka ge min tolkning av detta citat.

Ludwig von Mises menar helt enkelt att kreditexpansionens omfattning är naturligt begränsad på en fri marknad. Jag menar att Ludwig von Mises rimligen med en fri marknad avsåg det som med ett annat ord kallas free-banking.

Free-banking betyder helt enkelt att guldmynt är det egentliga och grundläggande betalningsmedlet, men att banker och privatpersoner är fria att emittera löpande skuldebrev som kan och får användas som om vore de guldmynt. Det är vidare ett grundläggande karakteristikum för free-banking att ingen skall tvingas godta ett sådant skuldebrev som betalning.

Däremot är det en övertolkning av Mises att hävda att han ansåg att mängden sådana skuldförbindelser nödvändigtvis skulle vara litet i förhållande till mängden guldmynt. Vad han säger är att det finns en naturlig gräns för kreditexpansionen, men han säger ingenting om var denna gräns går. Däremot säger han att gränsen är oeftergivlig och inte utan vidare låter sig manipuleras. Oavsett om en bassäng är stor eller liten är ju mängden vatten som ryms i en bassäng naturligt och oeftergivligt begränsad.

Han säger vidare att staten försöker tänja på denna gräns, i syfte att maximera kreditexpansionen. Han säger också att kreditexpansion är statens främsta verktyg i kampen mot marknadsekonomin.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?