tisdag, november 28, 2006

 

Att äta kakan och ändå ha den kvar

Inte sällan möts man av uppfattningen att å ena sidan EU medfört många goda ting, men att myntet också har en baksida. Myntets framsida anses bestå i att EU undanröjt många hinder för fri rörlighet mellan medlemsländerna. Myntets baksida anses bestå i att rivandet av murar inom unionen är förenat med att en desto kraftigare mur reses mot världen utanför EU. Dessutom pekar gärna kritiker på att EU:s politikområden är mera vidlyftiga och omfattande än vad som krävs för att förverkliga tanken på fri rörlighet inom Europa.

Jag delar denna syn till fullo. Resonemanget kan utvecklas, förfinas och nyanseras, men som grundbestämning av dels poängen med det europeiska samarbetet och dels de problem en liberal ser med EU är denna beskrivning fullt tillräcklig.

Vad de flesta som delar denna syn emellertid förbiser är att det finns ett synnerligen högförträffligt europeiskt samarbete kallat EES som inte bara omfattar de 25 medlemsstaterna i EU utan också Norge Island och Liechtenstein. Sverige är alltså redan medlem av EES och mycket av förhållandet mellan Sverige och det för Sverige mycket betydelsefulla Norge regleras med hjälp av EES-avtalet. Detta rättsliga ramverk fungerar uppenbarligen alldeles utmärkt och det finns inget land på jorden med vilket Sverige har ett - i förhållande till befolkningsantalet - ens i närheten så stort handelsutbyte med som just Norge.

EES kan bäst beskrivas som ett EU med ett antal viktiga förbehåll. Man börjar helt enkelt med att se vad EU ägnar sig åt och sedan lyfter man bort ett antal politikområden.

Skillnaden mellan EES och EU består i att följande politikområden är undantagna från samarbetet.

Samtidigt skall man komma ihåg att ett land som tillhör EES utan att tillhöra EU omfattas av de så kallade fyra friheterna. Svenskar skulle alltså inte behöva ansöka om uppehållstillstånd i något av de länder som tillhör EU och EES på något annat sätt än vilken annan EU-medborgare som helst. Svenskar skulle alltså lika obehindrat som idag kunna arbeta i exempelvis London. Vad gäller export och import till och från annat EU skulle ungefär samma rutiner gälla som idag gäller för handeln mellan Sverige och Norge. Den fria rörligheten för kapital infördes redan 1989 då valutaregleringen slopades. Vad gäller fri rörlighet för tjänster vore Sverige fritt att införliva EU:s tjänstedirektiv i svensk lagstiftning och skulle såsom EES-land utanför EU också förväntas göra detta.

Finns det inga hakar med EES?

Jag menar att det finns en enda beaktansvärd nackdel med att tillhöra EES utan att tillhöra EU och den består i att de byråkratiska rutinerna vid export till annat land inom EES-samabetet utanför EU är mera komplicerade än handel inom tullunionen. Dessa byråkratiska rutiner är emellertid inte värre än att Schweiz och Norge båda lyckas upprätthålla ett enormt handelsutbyte med EU. Schweiz handel med EU utom Sverige är till och med ojämförligt större än Sveriges handel med EU utom Sverige och Schweiz tillhör inte ens EES. Denna marginella nackdel skall också vägas mot medlemsavgiften i EU och mot de kostnader Sveriges konsumenter tvingas bära till följd av EU:s protektionism gentemot världen utanför EU.

Påståendet att EES-länderna utanför EU inte har något inflytande över EU:s lagstiftning, men ändå tvingas implementera den är inte heller riktigt sant. De skall först höras och är sedan inte ens ovillkorligen skyldiga att implementera lagstiftningen. I nuläget har Sverige ett mycket begränsat inflytande över EU:s institutioner, men är ovillkorligen skyldigt att implementera EU:s lagstiftning. Vad detta argument ytterst handlar är nog snarare politikers karriärmöjligheter.

Bland dem som har en kluven syn på det europeiska samarbetet borde EES-alternativet uppmärksammas mera. Sverige tillhör redan EES och allt vi behöver göra att återinföra EES-lagen och upphäva lagen (1994:1500) som gjorde oss till medlemmar av EU.

Påståendet att EES-samarbetet utan vidare kan sägas upp av EU-länderna är dessutom mycket tvivelaktigt. Det är sant att EES-avtalet ger EU vissa möjligheter att straffa ett EES-land utanför EU givet att landet ej införlivar EU-direktiv i lagstiftningen. I praktiken har detta emellertid aldrig inträffat, trots att exempelvis Norge i några fall obstruerat. Att tänka sig att EES-samarbetet i sin helhet skulle bringas att upphöra verkar dessutom mycket osannolikt av det enkla skälet att det redan i nuläget helt uppenbart ligger i EU-ländernas intresse att det upprätthålls. Om Sverige skulle lämna EU, men inte EES skulle det finnas än fler inom EU som hade ett intresse av att EES-samarbet upprätthölls av det enkla skälet att EES-området utanför EU skulle öka avsevärt i ekonomisk tyngd om Sverige anslöt sig till detta "block". Att avskaffa tullfriheten för indstrivaror mellan EES-länderna utanför EU och EU skulle förmodligen dessutom vara omöjligt utifrån WTO-rätten.

Det finns ingen anledning att gnälla på EU. Det är bättre att lämna EU. Alla skäl att kvarstå i unionen är faktiskt helt ogrundade av det skälet att EES-samarbetet finns. Man kan äta kakan och ändå ha den kvar.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?