onsdag, december 20, 2006

 

Bråket kring justitiekanslerJag måste säga att jag roat följer bråket kring justitiekansler Lambertz. Justitiekansler Lambertz är måhända en något inkonsekvent person som i vissa fall kan visa prov på stor integritet och i andra fall är det uppenbart att han agerar synnerligen opportunt och ryggradslöst. Samtidigt är det oerhört lovande att vi har en justitiekansler som faktiskt vågar och framförallt vill diskutera möjligheten att domstolsväsendet understundom och rent av ofta kommer till helt felaktiga slutsatser och att detta kan få mycket tragiska följder för enskilda. Jag känner själv till fall där personer är uppenbart feldömda och där det sedan visat helt omöjligt att få upprättelse. Detta sätt att förfara är inte ens förenligt med en verkligt sträng formalism av det skälet att formalismen enligt lagens bokstav endast får drivas så länge den är till gagn för rättssäkerheten.

Jag finner det samtidigt djupt beklagligt att justitiekansler inte står fast vid sin kritik av domarna mot Thomas Quick. I fallen Thomas Quick finns det inte teknisk bevisning som binder honom vid så mycket som ett enda av de mord han är dömd för. Det enda som finns är erkännanden från en svårt psykiskt sjuk person. Ingen vettig människa kan påstå att det är "ställt bortom rimligt tvivel" att han är skyldig till något enda av de mord han är dömd för. Det mycket försiktiga antagandet att Thomas Quick på goda grunder kan tänkas vara mytoman är i förening med frånvaron av teknisk bevisning grund nog för rimligt tvivel rörande hans skuld. Det går att rada upp ytterligare ett antal exempel på att svenska domstolar dömer på de märkligaste sätt och att det sedan visat sig stört omöjligt att få ändring till stånd.

Nu har tre jurister, varav en är före detta ledamot av Högsta Domstolen och två professorer i juridik gått till angrepp mot Lambertz. Jag finner inte att det är ställt bortom rimligt tvivel att de två professorerna önskar bli justitieråd.

Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=599062&previousRenderType=6


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?