fredag, december 15, 2006

 

Riksbanken och konjunkturen

Vid gårdagens sammanträde höjde Riksbanken styrräntorna med 25 räntepunkter. Beslutet var väntat. Läs mer om detta på följande länk.

http://www.e24.se/dynamiskt/sverige/did_14264017.asp

Jag menar att Riksbanken genom att höja styrräntorna faktiskt gör konjunkturen en tjänst. Därigenom att styrräntorna höjs blir det nämligen mera sannolikt att inflationstakten kommer att avvika nedåt från Riksbankens målsättning. Det finns nämligen ingenting den så kallade marknaden fruktar mer än sänkningar av styrräntorna. Höjer Riksbanken styrräntorna uppstår en risk för att inflationen skall avvika nedåt från Riksbankens målsättning och risken för att Riksbanken av detta skäl skall tvingas sänka styrräntorna får den så kallade marknaden att sälja kronor. I takt med att man säljer kronor faller kronkursen, vilket också leder till en skenbart högre inflation plus att den fallande kronkursen sätter fart på konjunkturen. Minskande arbetslöshet kommer i sin tur göra Riksbanken än mer övertygad om att styrräntorna måste höjas ytterligare.

Denna process kommer att fortgå till dess inflationen blivit så låg att Riksbanken dukar under för opinionstrycket och börjar sänka styrräntorna. I detta läge börjar emellertid de nyss nämnda krafterna att verka i motsatt riktning av det skälet att lägre styrräntor kommer att bedömas som ohållbara med tanke på den kreditexpansion som blir följden. Detta kommer i sin tur få den prisjusterade kronkursen att stiga med stigande arbetslöshet och försämrad konjunktur som följd. Det dåliga ekonomiska läge som blir följden av en övervärderad krona kommer sedan att frammana ännu större krav på ytterligare sänkningar av styrräntorna, vilket i sin tur försämrar konjunkturen ytterligare.

Jag vågar därför påstå att anledningen till den nuvarande konjunkturuppgången står att finna i att Riksbanken börjat höja styrräntorna.

Jag vågar också påstå att priset på en Big Mac på ett mycket sensibelt sätt avspeglar vartåt den verkliga inflationstakten lutar än den konventionellt uppmätta inflationen. Den konventionellt uppmätta inflationen påverkas nämligen i huvudsak av växelkursrörelser och på grund av att växelkursutvecklingen drivs av förväntningar angående huruvida penningpolitiken kommer att skärpas eller lättas är inflationstakten ofta ett gravt missvisande mått.

För tillfället kostar faktiskt en Big Mac något mindre än den gjorde för ett år sedan om man ser till de restauranger som drivs av franchisetagare. På McDonald's egna restauranger är priset emellertid detsamma som det var för ett år sedan. Sommaren 2005 var det emellertid så att de flesta franchisetagare höjde priset med 10% och strax därefter sänkte Riksbanken styrräntorna med 50 punkter. En snabb blick på McDonald's prislistor hade besparat oss det elände som blev följden. Av just det skälet att sänkningen skapade farhågor om nära förestående höjningar och att dessa farhågor drev upp den prisjusterade kronkursen lyckades Riksbanken nämligen med konststycket att såväl elda på kreditexpansionen som att förvärra läget på arbetsmarknaden.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?