tisdag, januari 30, 2007

 

Att förändra LAS

Enligt Svenska Dagbladet vill näringsminister Maud Olofsson "luckra upp" lagen om anställningsskydd. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14522318.asp

Jag anser att idén i grunden är bra, men det enda skälet för denna ståndpunkt är att LAS innebär en inskränkning i avtalsfriheten. Däremot har jag ingenting emot att arbetstagare och arbetsgivare genom skriftliga kollektivavtal reglerar vad som skall vara giltig grund för uppsägning och vad som inte skall vara det. På det viset kan man tänka sig att kollektivavtal skulle ge arbetstagare mera långtgående rättigheter i samband med omstruktureringar än vad som idag är fallet.

En annan aspekt som måste vägas in är att frågan är politiskt känslig. Det är mycket impopulärt att ifrågasätta det lagskyddade anställningsskyddet -även om man inte nödvändigtvis är motståndare till avtalsreglerad anställningstrygghet - och av det skälet måste en politiker som vill minska lagregleringen iaktta en viss taktiskt betingad försiktighet. Skälet att de borgerliga partierna vill minska det lagreglerade anställningsskyddet är ju de facto att man vill göra det enklare för arbetsgivare att göra sig av med överflödig personal och detta kan verka sårande exempelvis för gamla trotjänare som menar att deras långvariga och trogna arbete berättigar dem till ett mera långtgående anställningsskydd. Ur en moralisk synvinkel kan jag dessutom anse att en arbetsgivare har ett särskilt ansvar för att behandla mångåriga och trogna medarbetare med på grund av hög ålder försämrade chanser på arbetsmarknaden med större hänsyn än dem som har bättre chanser på övriga arbetsmarknaden. Samtidigt menar jag att ett sådant skydd skall garanteras genom antingen frivilliga avtal och/eller arbetsgivarens medkänsla och särskilda ansvar för trotjänare. Jag är alltså emot lagreglering av frågan, även om jag inser de i och för sig lovvärda motiven bakom lagstiftningen.

Ett smart och smidigt sätt att lösa frågan är att göra alla regler i LAS och MBL, vilka ej redan är detta, dispositiva. En annan möjlighet är att göra om lagen så att de tvingande reglerna endast gäller arbetskraft anställd före ett visst år.

Konsten att genomföra impopulära och kloka reformer är ett mycket intressant hantverk och jag menar att det finns förbisedda möjligheter. Ett annat exempel är att man skulle kunna slopa hyresregleringen genom att införa en lag enligt vilken hyresregleringen endast avser hyreskontrakt ingångna före ett visst datum. För en läkare gäller det ibland att få patienten övertygad om att våga genomgå en viss behandling som läkaren bedömer vara i patientens intresse. Om läkaren går oförsiktigt fram kan detta leda till att patienten väljer en annan och sämre läkare.

Med avseende på att den borgerliga regeringen i vissa inrikespolitiska frågor har en klart bättre politik än den socialdemokratiska oppositionen menar jag att det vore bra om den nuvarande regeringen kunde få ytterligare en mandatperiod och med rätt taktik kan man åstadkomma stora liberaliseringar, utan att patienten protesterar.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?