lördag, januari 20, 2007

 

Kan en myndighet göra fel?


Jag har begärt att Länsstyrelsen i Gävleborgs län skall ompröva ett beslut att förklara en väg för motorväg. Ovan ser ni en bild av en ramp på vilken fordon får föras av från från huvudkörbanan påden aktuella vägen. Resonemanget är mycket subtilt, komplicerat och teoretiskt. Däremot står det helt klart att det krävs en ganska vågad och avancerad tolkning av en bestämmelse i trafikförordningen 10 kap. 7 §, första stycket, andra punkten för att anse att vägen skall kunna förklaras ens för motortrafikled. Jag har anslutit mig till denna vågade tolkning, men menar att Länsstyrelsen förbisett att bestämmelserna i 9 kap. 2 § också måste vägas in.

Läs själva mitt svårbegripliga yttrande till Länsstyrelsen. För att underlätta förståelsen lägger jag här nedan in relevanta utdrag ur trafikförordningen.

"
9 kap. Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled

1 § På en motorväg gäller följande.
1. Endast trafik med motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade för och får framföras med en hastighet av minst 40 kilometer i timmen får förekomma. Mopeder klass I får dock inte framföras på en motorväg.
2. Fordon får föras in på en motorväg endast vid vägens början eller på en påfartsväg och föras av motorvägen endast på en avfartsväg eller vid dess slut.
3. Fordon får inte föras på skiljeremsan eller på en tvärgående förbindelseväg mellan körbanorna.
4. Fordon får inte vändas eller backas.
5. Fordon får inte stannas eller parkeras annat än på platser som utmärkts med ett vägmärke som parkerings- eller rastplats. Bussar i linjetrafik får dock stannas vid särskilt anordnade hållplatser.
6. Fordon får inte föras med högre hastighet än 110 kilometer i timmen. Vägverket får föreskriva att fordon eller fordonståg även i andra fall än som anges i första stycket 1 får föras på motorväg. Föreskrifterna skall vara förenade med sådana villkor att trafiksäkerheten inte äventyras.

2 § Bestämmelserna i 1 § första stycket 1-5 och andra stycket gäller i tilllämpliga delar även trafik på en motortrafikled samt på- och avfartsvägar till en sådan väg.

10 kap.

7 § En väg får förklaras för motorväg eller motortrafikled endast om
1. den är fri från korsningar i samma plan med andra vägar, och
2. fordon inte lämpligen kan föras in på eller ut från vägen annat än vid vägens ändpunkter eller vid särskilt anordnade på- och avfartsvägar.

För att förklaras för motorväg skall vägen dessutom
1. vara uppdelad i två körbanor, en för trafiken i vardera riktningen, och
2. ha körbanorna skilda genom en skiljeremsa eller på något annat sätt.

På- och avfartsvägar hör till motorvägen eller motortrafikleden i den omfattning som länsstyrelsen eller kommunen bestämmer för varje fall."

Så säger alltså trafikförordningen.

Läs gärna mitt yttrande, se efter i lagtexten och avgör själva om ni anser att jag eller Länsstyrelsen har rätt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?