torsdag, mars 01, 2007

 

Budgetöverskott

Enligt Riksgäldskontoret har svenska staten ett stort överskott i sina löpande intäkter och utgifter. Läs mer på följande länk.

http://www.rgk.se/

De fina siffrorna inkluderar visserligen vissa engångsintäkter till följd av privatiseringar, vilket bör beaktas. Icke desto mindre visar statens finanser ett överskott, även om dessa engångsposter räknas med. Dessutom uppträder en snöbollseffekt såtillvida att en minskad skuldbörda medför minskade räntekostnader därför att statsskulden minskar. Om den goda konjunkturen fortsätter några år till är det därför fullt realistiskt att tro att svenska staten kommer att vara helt skuldfri inom några år och att dessutom skuldfriheten kommer att ackompanjeras av ett överskott i de löpande finanserna.

Det kan verka märkligt, men faktum är att detta i så fall blir ett problem som måste lösas. Om staten nämligen har ett överskott av pengar är det oklart hur dessa pengar skall investeras och om staten börjar investera exempelvis i utländska statsobligationer kan detta leda till att kronkursen börjar styras av svenska statens handel med utländska obligationer. Detta vore djupt olyckligt, eftersom detta kan störa utrikeshandeln.

Jag menar emellertid att det finns en enkel och bra lösning på problemet och lösningen är i så fall att genomföra större skattelättnader. Dessutom är det faktiskt så att en del skatter fungerande så till den grad hämmande på det ekonomiska livet att statsinkomsterna snarare skulle öka än minska om dessa skatter slopades eller sänktes. I så fall kan svenska staten komma in i en positiv spiral där skattelättnaderna genererar större skatteinkomster vilka måste kompenseras av ännu lägre skatter och så vidare.

Av olika skäl menar jag att man i så fall bör börja med att sänka de skatter den nuvarande regeringen gick tilll val på att sänka. Detta är påkallat av det enkla skälet att man skal hålla vad man lovat.

När detta gjorts bör man titta på sådana skatter som är uppenbart tillväxthämmande och som medför att människors vilja att arbeta och satsa riskkapital minskar. Här har regeringen lovat att slopa förmögenhetsskatten och detta är förmodligen ingen större utgiftspost av det skälet att stora pengar som svenskar placerat i utlandet kommer att leta sig hem till Sverige igen, vilket säkerligen kompenserar en del av intäktsbortfallet.

En annan skatt jag menar att man helt borde slopa är den så kallade kapitalskatten. Ränteinkomster, realisationsvinster och aktieutdelningar bör vara helt skattefria av det skälet att det finns få verksamheter som är bättre ur samhällsekonomisk synvinkel än att bjuda ut kapital till företagsamheten. Dessutom skulle en slopad reavinstskatt med största säkerhet få omsättningen på stockholmsbörsen att kanske tiofaldigas med den påföljden att mäklarhusen skulle betala ojämförligt mer i skatt än de gör idag, vilket också skulle leda till att skattebortfallet blev mindre än man kunde anta. Hong Kong saknar med undantag av en proportionell skatt på bolagsvinster varje forma av kapitalbeskattning och jag är säker på att detta är en av huvudanledningarna till Hong Kong kanske har världens mest snabbväxande ekonomi. Ett annat exempel på hur förkastligt det är att beskatta realisationsvinster är den kinesiska börsens reaktioner på rykten som gjorde gällande att den kinesiska staten avsåg införa beskattning av realisationsvinster. Förklaringen är enkel: Man satsar pengar på aktier i syfte att sälja aktierna dyrare vid ett senare tillfälle, men beskattar staten en sådan vinst minskar skälen att satsa på aktier med den påföljden att utbudet av riskvilligt kapital minskar.

En annan skatt man kunde slopa är inkomstskatten på höga inkomster. Genom att slopa denna skatt skulle man göra svenska topplöner mycket attraktiva i ett internationellt perspektiv och detta skulle kunna göra Sverige till en magnet för välutbildat folk från hela världen som ville tjäna pengar. Utbilda alltså människor vid utländska universitet på utländska skattebetalers bekostnad och låt dem sedan arbeta och betala skatt i Sverige. Många länder har redan idag så kallad plattskatt, men det hör till saken att samtliga europeiska länder med plattskatt är före detta kommunistländer. Dessa länder är i ekonomiskt hänseende mindre utvecklade än de västeuropeiska och det är uppenbart att plattskatt är bra för tillväxten. Vad skulle då resultatet bli om ett västeuropeiskt land med högtstående infrastruktur och ultraproduktiv industri införde plattskatt? Jag tror att landet skulle bli en magnet för invandrare och företagsamhet från hela världen.

En annan sak man kan titta på är momsen och faktum är att Sverige "läcker" stora momsintäkter till utlandet. Svenskar handlar exempelvis stora mängder begagnade bilar i Tyskland därför att den tyska momsen är lägre än den svenska. Om momsen sänktes till EU:s miniminivå skulle det inte ta lång tid förrän tyskarna kom till Sverige och köpte begagnade bilar. Detta gäller i all synnerhet då Tyskland nu har 19% moms, vilket är 4 %-enheter högre än EU:s miniminivå. Antag att tyskarna skulle köpa 300.000 begagnade bilar i Sverige per år och att detta ledde till att dessa bilar skulle säljas nya i Sverige och att momsintäkterna skulle tillfalla svenska staten. Särskilt intressant är momsen när det handlar om riktigt dyra bilar och därför skulle svenska staten kunna tjäna multum på att momsen på dessa bilar betalades i Sverige. På samma sätt bör man resonera med alkoholbeskattningen. Varför skall svenskar åka till Tyskland eller Danmark och betala skatt till tyska eller danska staten? Sänk skatterna så att pengarna istället tillfaller svenska staten.

Man kan säkert hitta fler exempel på att det förmodligen inte skulle kosta särskilt mycket att sänka eler slopa olika skatter helt enkelt därför att vi skulle få en större skattebas med lägre skatter. Om svenska staten får ett överskott kan detta alltså användas till att sänka skatter, vilket rent av kan få den påföljden att skatteinkomsterna växer än mer och att ytterligare utrymme för skattesänkningar skapas.

Detta kallas att äta upp kakan och att ändå ha den kvar.

Comments:
hello Please try the following updated web browser,Very handy,Immediately free download!
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?