måndag, mars 05, 2007

 

Fri fart för fria människor!

Enligt Dagens Nyheter är 58% av tyskarna beredda att acceptera hastighetsbegränsning på Autobahn. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=624858

Jag tror emellertid aldrig att det kommer att införas någon generell hastighetsbegränsning på Autobahn. Anledningen är helt enkelt att även om 58% är för hastighetsbegränsning är fortfarande 42% mot hastighetsbegränsning och att propagera mot hastighetsbegränsning, givet att en sådan införs, betyder alltså att man med omedelbar verkan får 42% av tyskarna bakom sig.

Skulle alltså de tyska kristdemokraterna och socialdemokraterna ena sig kring en generell hastighetsbegränsning kan det liberala FDP utan svårighet höja sitt röstetal till 42% genom att helt enkelt kräva att den fria farten återinförs. Glöm inte heller att Tyskland faktiskt hade generell hastighetsbegränsning under slutet av 1973 och början av 1974. Socialdemokraterna regerade och införde hastighetsbegränsning, men detta betydde att kristdemokraterna lätt kunde vinna massor av väljare genom att propagera för att den fria farten skulle återinföras. Efter någon månad kapitulerade socialdemokraterna och den fria farten återinfördes.

Dessutom är talet om att 58% av tyskarna vill ha hastighetsbegränsning en sanning med modifikation. Roa er gärna med att köra i 130 km/h på en autobahnsträcka med tre filer i varje riktning då det råder gles trafik, god sikt och torr vägbana. Jag vågar lova att åtminstone 90% av alla personbilar kommer att köra förbi. Den hastighetsbegränsning som diskuteras är en gräns på 130 km/h, vilket alltså knappast accepteras av annat än oerhört liten minoritet av dem som verkligen använder Autobahn.

Argumentet att en hastighetsbegränsning skulle vara ett effektivt sätt att begränsa antalet olyckor är också högst osäkert. Redan idag sker 95% av alla dödsolyckor i Tyskland på vägar med hastighetsbegränsning, trots att faktiskt hela 53% av Autobahn fortfarande saknar hastighetsbegränsning och Autobahn svarar för åtminstone en tredjedel av den årliga trafiken räknat i antalet personkilometer. Jämför man tyska olyckstal med icke-tyska visar det sig att Autobahn är ett av världens säkraste vägsystem. De enda länder som har färre förolyckade per personkilometer på motorväg än Tyskland är mig veterligen Finland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. Då vet man inte heller vad som är orsaken till de låga olyckstalen i exempelvis Sverige. Dessa behöver exempelvis inte bero på att Sverige har en sträng och låg hastighetsbegränsning utan kan lika gärna bero på att vi ser strängare på rattonykterhet än tyskarna.

För att få en rättvisande bild av hur hastighetsbegränsning påverkar olyckstalen måste man jämföra olyckstalen med och utan hastighetsbegränsning allt annat lika. I Bayern pågår - om jag inte är felunderrättad - ett projekt som går ut på att man under fem års tid inför hastighetsbegränsning på 130 km/h i ena riktningen på ett autobahnavsnitt, medan också fortsättningsvis fri fart råder i andra körriktningen. Efter fem år är det tänkt att man skall slopa hastghetsbegränsningen i den riktning där nu hastighetsbegränsning råder och införa en i den riktning där nu fri fart råder. Efter tio år skall allt utvärderas och en seriös undersökning skall bli möjlig. Praktiskt taget alla liknande - men mindre noggranna - studier har emellertid visat att hastighetsbegränsning saknar statistiskt signifikant inverkan på olyckstalen. I delstaten Hessen fanns under några år inga motorvägar med fri fart, men sedan den fria farten återinförts lär ingen förändring varken till det bättre eller sämre ha kunnat beläggas.

Fri fart medför nämligen att man förblir fokuserad på körningen och verkligen tänker på att man kör bil. Ett annat argument är att fri fart befrämjar den tekniska utvecklingen. Det råder nämligen knappast något tvivel om att den tyska bilindustrin ställer upp måttstocken för hela världens prestigebilsindustri och att många av de egenskaper som premieras av fri fart är bra även ur den mindre gasglade vardagsbilisten perspektiv. Det är exempelvis knappast någon slump att det var den tyska bilindustrin som var först med att erbjuda låsningsfria bromsar även för bilar i en rimlig prisklass. Ett annat exempel på den fria fartens goda verkningar är den omsorg med vilken de tyska motorvägarna är byggda. Mitträckena är exempelvis praktiskt taget omöjliga att forcera till och med med lastbil eller buss.

Fri fart är helt enkelt trafikkultur med tysk kvalitet och detta säger jag trots att jag är barnsligt förtjust i franska Citroën. Jag har även en annan blogg där jag försöker analysera varför trafikolyckor inträffar. Den bloggen har följande adress.

http://frifart.blogspot.com

Comments:
Din postning blir obalanserad i och med att du inte har med miljöaspekterna. Vad man än vill så växer sig denna argumentation hela tiden starkare. Själv tillhör jag kategorin människor som drömmer om att brumma runt i en Porsche eller Ferrari, men jag blundar inte för miljöargumenten.

Skulle vilja säga att det som sker i Tyskland är ett s.k. diskursbrott. "Fri fart för fria människor" faller platt när man lägger på "...i en ofri miljö". Vi är på väg mot en situation där vår frihetssträvan kan inte längre kan realiseras på bekostnad av miljön.

JMHO
 
Om bilar vore ett miljöproblem, vilket jag inte anser, skulle man exempelvis kunna utveckla vätgasdrivna bilar. En sådan bil har redan visats upp av BMW.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?