torsdag, maj 31, 2007

 

En enkel åtgärd

I förrgår skrev jag att Sveriges jordbruksminister, Eskil Erlandsson, vill att EU slopar såväl prisstödet som produktionskvoterna inom jordbruket. Texten finns på följande länk.

http://flavianopolis.blogspot.com/2007/05/heja-eskil.html

Jag hoppas att Eskil får som han vill. Det är nämligen så att - om EU inte klarar av att slopa prisstödet och produktionskvoterna - har EU inte ens lyckats skapa en fri inre marknad. EU-anhängare, som är för marknadsekonomi, brukar ju å ena sidan erkänna att EU reglerar handeln med världen utanför EU, men att detta måste ses i perspektivet att EU innebär att varor kan strömma helt fritt inom unionen och att större delen av vår handel med omvärlden ändå skulle vara handel med övriga Europa. Dessutom menar de EU-anhängare, som är för marknadsekonomi, att EU:s uppbyggnad som tull- och skatteunion har det goda med sig att alla tullrutiner vid handel inom unionen helt bortfaller.

Då invänder jag att det å ena sidan är sant att större delen av vår handel i vilket fall som helst skulle vara handel med övriga Europa, men det faktum att vi inte fritt får välja den leverantör som ger oss lägsta pris och bästa kvalitet ibland tvingar oss att betala mer för en europeisk vara än vi måhända hade behövt göra om vi stått kvar utanför EU. Hur mycket kan mer exempelvis italienska skoexportörer ta ut för italienska skor i Sverige jämfört med vad de hade kunnat göra i en situation där Sverige haft fri skoimport från Vietnam? Svaret är inte känt, men helt säkert hade de italienska exportörerna fått verka under hårdare konkurrensvillkor utan EU:s tullmur än vad som nu är fallet.

Jag invänder vidare att man inte kan ge mycket för en påstådd frihandel som bland annat innefattar att man reglerar produktionen av varor genom att tilldela de olika medlemsstaterna kvoter som bestämmer hur stora kvantiteter av olika varugrupper de olika medlemsländerna får producera. En grundläggande tanke bakom det teoretiska försvaret för frihandel är ju att, på en fri marknad, produktionen, relativt sett, kommer att tendera att öka där de naturliga betingelserna är goda och, relativt sett, tendera att minska där de naturliga betingelserna är mindre fördelaktiga. Detta är egentligen inte konstigare än att det produceras mer jordbruksvaror i Skåne än i Norrbotten. Skåne har ju av naturen getts betydligt bättre förutsättningar som jordbrukslandskap än Norrbotten.

Tänker man sig en situation där svenska myndigheter skulle tilldela olika landsändar bestämda kvoter för hur stora mängder jordbruksvaror man i dessa finge producera får man alltså en bild av hur EU, trots frånvaron av tullar inom unionen, skyddar vissa regioner från konkurrens från andra regioner. Överför man tanken på ett globalt plan och antar att ett "globalt EU" skulle skapas och att denna globala union skulle införa begränsningar som exempelvis innebure att Nya Zeeland inte tillätes överskrida sin mjölkkvot och att Kuba inte tillätes överskrida sin sockerkvot inser man, genom detta exempel, att man knappast skulle kunna påstå att det rådde global frihandel, även om världshandeln vore helt tullfri. Genom att tilldela olika regioner bestämda kvoter kommer man ju att hålla tillbaka produktionen i de delar av jorden där förutsättningarna är goda, samtidigt som man skyddar produktionen i de delar av världen där förutsättningarna är sämre.

Av detta kan man också sluta sig till att produktionskvoterna är mera marknadsstörande än prisregleringen, då ju prisregleringen endast innebär att man genom ett visst interventionspris ser till att priset på en viss jordbruksvara inte tillåts falla under en viss nivå bestämd i en ren pappersvaluta. Om ett sådant system praktiseras utan inslag av produktionskvoter kan ju relativpriserna på olika varor ändå röra sig helt fritt och produktionen ändå söka sig dit den har bäst förutsättningar.

Vad gäller prisregleringen på jordbruksvaror är det dessutom så att de priser EU garanterar för tillfället ligger tydligt under de marknadspriser som råder innanför EU:s tullmur. Det är till och med så att de europeiska spannmålspriserna ligger under världsmarknadsnivån av det skälet att EU är en stor spannmålsexportör. Prisregleringen är alltså för tillfället utan faktisk verkan, men det faktum att produktionen av jordbruksvaror kvoteras länderna emellan kvarstår.

Jag tycker att Sveriges regering skulle kunna vidta en åtgärd som i nuläget visserligen endast skulle ha symbolisk karaktär, men likväl vara dels en viktig markering och dels kunna komma att få en viss framtida betydelse. Låt mig beskriva åtgärden.

En komponent i EU:s reglering av jordbruket är systemet med interventionsorter. På en så kallad interventionsort kan man till ett av EU-kommissionen fastställt pris försälja jordbruksvaror. Antalet interventionsorter och deras belägenhet bestäms av EU-kommissionen på förslag av Sveriges regering. Jag föreslår att Sveriges regering ber EU-kommissionen att fastställa antalet interventionsorter i Sverige till noll.

Om Sverige skulle minska ned antalet interventionsorter från dagens trettiotre (33) till noll (0) skulle vi minska ned den faktiska betydelsen av EU:s jordbrukspolitik. Dessutom är det faktiskt så att delar av jordbruksproduktionen inte är kvotreglerad. Lägre priser på spannmål skulle ge svensk produktion av fläsk en konkurrensfördel och såväl produktionen av spannmål som fläsk är okvoterad. Vi skulle alltså på så sätt kunna tänkas skapa förutsättningar för att expandera vårt eget jordbruk.

Att med omedelbar verkan minska ned antalet interventionsorter till noll skulle i nuläget inte ha någon som helst inverkan på den faktiska prisnivån, då i vilket fall som helst de på den europeiska marknaden rådande priserna överstiger EU:s interventionspriser.

Om EU reformeras så, att ett tänkt EU med samtliga världens stater som medlemmar skulle innebära att fri världshandel skulle förverkligas, är jag beredd att acceptera det svenska medlemskapet. Klarar däremot inte EU ens av att skapa en verkligt fri inre marknad finns alla skäl att lämna EU.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?