onsdag, juni 20, 2007

 

Budgetöverskott

Enligt tidningarna har staten ett stort överskott i sina löpande finanser. Dessutom bidrar utförsäljningen av statliga bolag till att staten kan amortera statsskulden, vilket i sin tur minskar statens ränteutgifter och spär på överskottet. Det är ju så att om man minskar sina skulder minskar ränteutgifterna med den påföljden att de löpande utgifterna minskar ännu mer och så vidare. Man kanske kan tala om en omvänd snöbollseffekt.

Jag menar att den sittande regeringen bör ta tillfället i akt och sänka ett antal skatter. Detta skulle i sin tur förmodligen öka den ekonomiska aktivitetsgraden i Sverige, vilket i sin tur kunde ge ännu större skatteinkomster. Att en brist på arbetskraft skall sätta stopp för denna högkonjunktur betraktar jag som uteslutet av det skälet att svenska företag fritt kan rekrytera arbetskraft i de nya EU-länderna. Måhända saknas kompetens och språkkunskaper, men om ett verkligt behov finns kan man utbilda och därigenom att de flesta hackar sig fram på engelska behöver inte bristande språkkunskaper vara något hinder. Dessutom kan man tänka sig att öppna möjligheter för arbetskraftsinvandring från övriga världen.

Det största hotet mot en fortsatt högkonjunktur är faktiskt uteblivna räntehöjningar från Riksbankens sida. Om inte styrräntorna höjs kan högkonjunkturen urarta i inflation. Med hjälp av styrräntehöjningar kan högkonjunkturen istället stabiliseras och eftersom räntehöjningar nu minskar risken/sannolikheten för framtida diton menar jag att sådana troligen kommer att försvaga den reala kronkursen. En svagare real kronkurs betyder helt klart en starkare konjunktur.

Det är också bra att regeringen vidhåller att det så kallade jobbavdraget får en större omfattning. Detta ger större disponibla inkomster och gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft.

Samtidigt anser jag att regeringen gör ett mycket stort misstag om den inte genomför några skattesänkningar som kommer icke förvärvsarbetande till del. En stor del av befolkningen är icke yrkesverksam och detta inte sällan av helt naturliga skäl. Jag menar att det finns ett mycket enkelt sätt att inför nästa val köpa sig valmanskårens stöd och åtgärden är att genomföra en skattesänkning som garanterat kommer alla till del. Sänk matmomsen till 6% och låt restaurangerna omfattas av denna låga momssats. En sådan kommer sänkning kommer alla till del och ju fattigare folk är desto större andel av sina inkomster lägger de på mat. En skattesänkning på mat skulle därför vara ett välriktat slag avsett att minska socialdemokraternas utsikter att återvinna regeringsmakten 2010. Dessutom skulle restaurangnäringen troligen utvecklas starkare om den endast belastades av 6% moms i stället för, som nu, av 25% moms. Åtgärden kan lämpligen vidtas vid 2010 års början. Om skattesänkningarna endast kommer dem med arbete till del kommer regeringen Reinfeldt knappast att bli återvald.

Dessutom menar jag att det finns en del andra vettiga åtgärder man kan vidta när statens finanser medger detta. Åtgärd nummer ett är att slopa kapitalbeskattningen helt och hållet. Möjligen kan man samtidigt med detta höja bolagsskatten till 30% för att i någon mån kompensera inkomstbortfallet. Åtgärd nummer två är att slopa den statliga inkomstskatten. I så fall skulle Sverige faktiskt ha platt inkomstskatt, eftersom den kommunala inkomstskatten är proportionell.

Finansmarknaden skulle säkerligen utvecklas enormt av det skälet att värdepapper skulle omsättas i mycket hög fart i en miljö utan reavinstskatt. Dessutom slipper skattemyndigheterna alla krångliga K4-blanketter. Genom att slopa inkomstkatten på aktieutdelningar skulle direktavkastningen omedelbart öka nästan 50% och rimligen skulle börsen då värderas upp. Dessutom finns ingen anledning att beskatta aktieutdelningar av det skälet att inkomstslaget redan belastats av bolagsskatt.

De senare förslagen är visserligen utmanande för den svenska avundsjukan, men de skulle göra Sverige till ett paradis för företagsamhet. Kom ihåg att, med undantag av Island, alla europeiska länder med plattskatt är före detta kommuniststater med mycket lägre allmän ekonomisk nivå än Sverige. Vad skulle hända om man fick plattskatt i ett land med väl utvecklad infrastruktur och allmänt sett hög ekonomisk nivå? Förmodligen skulle resultatet bli lysande. Det skulle bli mycket lätt att för svenska företag rekrytera välutbildat folk från hela jorden av det skälet att svenska företag lätt kunde erbjuda furstliga nettolöner. Rikt folk skapar dessutom en massa kringjobb på restauranger och annat.

Comments:
Hej snygg blogg

besserwissertips:
Högst uppe på sidan har du "navbaren"
med Logga in och Sök i bloggen
Nu är den listen mörkblå.

Vill du ändra färg på navbaren?
Gå in på Mall och Sidoelement
Rakt ovanför Header står
Navbar och Redigera

Tryck på redigera och välj färg

Annars är blått blott flott :)
 
Blått är flott och rött är sött. Gult är fult och grönt är skönt.

För mig spelar inte färgen så stor roll. Det avgörande är innehållet.

Jag misstänker att Z är moderat och gillar mina förslag. Jag var tidigare skeptisk till regeringen Reinfeldt, men det vore tragiskt om den ersattes av en ledd av Faster Måna i maskopi med Lasse Lenin och de gröna khmererna.

Se nu till att utnyttja läget så att vanligt folk inte röstar fram en tokstolleregering 2010. Det går säkert om man vill.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?