fredag, juni 29, 2007

 

Dumheter

I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet argumenterar två så kallade LO-ekonomer för en blocköverskridande skatteuppgörelse. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_15995755.asp

Jag måste säga att jag sällan läst ett så dumt förslag som detta. Man föreslår bland annat att värdestegring på aktier skall beskattas löpande. Vem kommer att köpa aktier om han ständigt måste lägga ut pengar till staten i händelse av att kursen stiger? Förslaget är ren straffbeskattning av aktiesparande och av det skälet torde ett liknande förslag medföra att utbudet av riskvilligt kapital kommer att minska dramatiskt.

Vidare menar artikelförfattarna att värdestegringar på fastigheter skall beskattas. Detta är mer än lovligt dumt av det skälet att fastigheter i ordets egentliga bemärkelse i normalfallet knappast torde stiga i värde. Jag är väl medveten om att man kunde köpa en villa för 100.000 kronor på 1970-talet och att samma villa förmodligen idag har ett marknadsvärde på kanske en miljon. Är detta värdestegring? Snarare är det ett bevis för att penningvärdet minskat.

Är det rimligt att en villaägare skall betala straffskatt därför att de penningvärdesvårdande myndigheterna inte förmår upprätthålla ett stabilt penningvärde?

Jag tycker istället att det finns en mycket enkel lösning på hela detta problem och lösningen är att helt och hållet slopa kapitalbeskattningen. Kapitalskatt utgår vid försäljning av aktier och fastigheter samt vid ränteinkomster och aktieutdelningar. Då hör det till saken att aktieutdelningarna redan beskattats en gång dessförinnan genom bolagsskatten. Jag menar att det finns en mycket uppenbar anledning till Hong Kong-börsen idag omsätter mera pengar än New York-börsen. Anledningen är att det, i Hong Kong, inte finns någon skatt på realisationsvinster alls. Slopad kapitalbeskattning är alltså en investering i framtida tillväxt.

Om kapitalskatten slopas betyder detta också att avdragsrätten för skuldräntor försvinner och enligt min mening bör staten inte uppmuntra folk att sätta sig i skuld. Detta kan dock vara ett problem såtillvida att slopad avdragsrätt kan leda till minskade disponibla inkomster för somliga och därför menar jag att åtgärden bör flankeras med en sänkning av matmomsen till 6%.

Dessutom borde man utnyttja det gynnsamma statsfinansiella läget till att helt slopa den statliga inkomstskatten. Man skall inte straffbeskatta höga inkomster då detta leder till att folk anstränger sig mindre och det exempelvis blir svårare för svenska företag att rekrytera framstående ingenjörer.

Anders Borg är, enligt min mening, alltför obenägen att sänka skatterna. Staten har redan ett stort budgetöverskott och detta utrymme borde användas till att sänka skatterna. Skatter dämpar nämligen tillväxten och leder därför på längre sikt till och med till lägre skatteinkomster. Med mina förslag skulle Sverige vara ett utmärkt land för företagsamhet och ytterst är det företagsamheten som finansierar staten.

Stora budgetöverkskott har dessutom det onda med sig att man slutar fundera över hur staten kan spara pengar. Mycken statlig verksamhet gör förmodligen ingen nytta alls.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?