lördag, juni 23, 2007

 

FIKTIVT SKULDEBREV

Gäldenär: Fractional Reserve Bank HB

Betalningsåtagande: Till innehavaren betalar Fractional Reserve Bank HB 10 gram rent guld enligt bestämmelserna i detta skuldebrev.

Ränta: Krediten löper med årlig ränta om 0,00 procentenheter .

Betalning: Krediten förfaller till betalning i samma ögonblick som Fractional Reserve Bank HB emitterar detta skuldebrev .

Uppsägning: Emedan fordran är förfallen till betalning i samma ögonblick som skuldebevet emitteras har innehavaren rätt att när som helst säga upp krediten till omedelbar betalning.

Förtidsinlösen: Fractional Reserve Bank HB avstår från rätten att lösa in hela eller del av krediten i förtid.

Ankeborg den 23:e juni 2007

Joakim v. Anka och Walle N. Berg, bolagsmän

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?