fredag, juni 15, 2007

 

Hans Wallmark har rättJag saxar följande ur Svenska Dagbladet.

"Wallmark förordar i sin reservation en gemensam samlevnadslagstiftning med likartade rättsverkningar, men där det görs en distinktion mellan partnerskap och äktenskap.

- Partnerskap för samkönade och äktenskap för särkönade, men det är samma rättigheter och skyldigheter för båda, säger han till TT."

Enligt min mening är Hans Wallmark (m), åtminstone i detta avseende, en av de ytterst få riksdagsmän som intagit en verkligt liberal och samtidigt konservativ och moderat ståndpunkt i denna något infekterade fråga.

Konservativ är ståndpunkten därför att den inte eftersträvar att riksdagen utan snarare en uråldrig sedvänja skall definiera ordet äktenskap. Ordet äktenskap förutsätter nämligen enligt vedertaget språkbruk en man och en kvinna. Att låta en riksdagsmajoritet omdefiniera ett ord med vedertagen betydelse är ungefär lika dumt som om alliansregeringen hade beslutat att tideräkningen i Sverige hädanefter skall utgå från att den förste januari år ett sammanfaller med den 17 september 2006 enligt den äldre och förlegade socialdemokratiska tideräkningen.

Å andra sidan är det fullständigt naturligt och rimligt att utifrån en kulturradikal ståndpunkt argumentera för att en riksdagsmajoritet skall ge ett vedertaget begrepp en ny innebörd. Detta är helt i linje med den franska revolutionens idéer.

Liberal är Hans Wallmarks ståndpunkt därför att den tillåter religiöst konservativa människor att ingå en civil förening utan att tvinga dem godta en modernistisk omtolkning av begreppet äktenskap. I den meningen är förslaget om könsneutral äktenskapsbalk ett intrång i religionsfriheten. Nu kan man visserligen invända att det måhända finns någon udda sekt som företräder uppfattningen att begreppet äktenskap, enligt deras trosuppfattning, innebär en förening mellan två personer av samma kön. Då invänder jag att en sådan sekt måste ses som en marginell och ganska löjlig företeelse och att den stora mängden konservativt religiösas intressen måste ges företräde helt enkelt därför att denna strömning är en etablerad del av vår kultur och tradition. I den meningen måste faktiskt religionsfriheten i ett av kristen tradition präglat samhälle ta större hänsyn till kristendomen än vad som är fallet i ett av hävd islamiskt samhälle. Religionsfrihet i Dubai är inte samma sak som religionsfrihet i Bayern.

Liberal är Hans Wallmarks ståndpunkt också därför att det inte föreskriver någon hur han eller hon skall leva. Moderat är den därför att den elegant undviker alla former av extremism.

Möjligen skulle man kunna komplettera Wallmarks förslag med att inrymma kulturradikala desperados en möjlighet att ingå särkönat partnerskap, men låta begreppet äktenskap förutsätta en man och en kvinna. Man skulle rent av kunna gå ytterligare ett steg längre och låta lagstiftningen tala om traditionellt och otraditionellt äktenskap och samtidigt klargöra att traditionellt äktenskap endast kan ingås av en man och en kvinna.

Otraditionellt äktenskap skulle dock kunna ingås av vilken kombination av samtyckande, myndiga människor som helst oaktat deras antal och kön. På det viset kan en särkönad, tvåsam kombination med kulturradikala preferenser, genom att välja att ingå otraditionellt äktenskap, manifestera sin solidaritet med olika okonventionella "samlevnadsmodeller". Samtidigt skulle rättsverkan av otraditionellt äktenskap vara identisk med rättsverkan av traditionellt äktenskap. Att låta okonventionella kombinationer adoptera barn är inget större problem av det skälet att barn knappast friges för adoption i de fall de tänkta adoptivföräldrarna utgörs av en samkönad kombination och i de enstaka fall detta skett har det handlat om barn som i annat fall troligen fått en sämre uppväxt.

Vi som uppfattar oss som konservativt religiösa skulle kunna ge uttryck för vår uppfattning genom att välja att ingå traditionellt äktenskap. Jag får ibland känslan av att vårt samhälle leds av antireligiösa talibaner eller sekularistiska fundamentalister. Hans Wallmark tillhör inte dem.

Från följande länk har citatet ovan hämtats.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_15821200.asp


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?