fredag, juli 13, 2007

 

Fri fart i Sverige?


Jag läste just att arbetsmarknadsministern ställer sig positiv till tanken på privatägda, avgiftsbelagda vägar i Sverige. Jag anser att förslaget är utmärkt inte minst därför att förslaget skulle kunna medföra att infekterade frågor om vägbyggen skulle kunna lösas på ett mera obyråkratiskt sätt om det vore tillåtet med privata vägar.
Jag tänker mig att i de fall en privat intressent ville bygga en avgiftsbelagd väg skulle denne inte kunna expropriera någon privat markägare som satte sig på tvären genom att vägra att sälja mark. I så fall kunde dessutom olika miljöorganisationer kunna köpa strategiskt belägna tomter i syfte att genom att vägra att upplåta mark kunna lämna synpunkter på vägarnas sträckning. I vad mån vägföretagen skulle tvingas "köpa ut" besvärliga människor skulle priset givetvis bakas in i vägavgifterna. Möjligen skulle berörda kommuner kunna expropriera en viss markägare, men självfallet skall ett privat företag aldrig ges någon sådan rätt.
Å andra sidan skulle en privatägd motorväg inte nödvändigtvis behöva vara försedd med hastighetsbegränsning. Vore vägens ägare av den uppfattningen att någon sådan inte behövs skulle man kunna tänka sig privata motorvägar med fri fart. Här anser jag dock att förbehåll krävs såtillvida att berörda kommuner inom vissa gränser skulle kunna kräva att privatägda motorvägar hastighetsbegränsades. Det är inte rimligt att somligas vilja att köra fort skall få inkräkta på andras nattsömn och av det skälet anser jag att berörda kommuner borde ges rätt att förordna hastighetsbegränsning på privata motorvägar inom den egna kommunen.
Dessutom skulle givetvis byggnadstillstånd krävas för att få bygga vägar. På det sättet skulle berörda kommuner kunna förhindra respektive befrämja byggandet av privata vägar. Här kan man också lätt tänka sig att en kommun, som till varje pris ville förhindra en viss ny väg, skulle ha goda möjligheter. Detta vore förstås särskilt sant i de fall expropriering vore nödvändig för att kunna bygga en viss väg, eftersom inte privata företag - men måhända kommuner - skulle ha rätt att expropriera motsträviga markägare.
Vad gäller privatägd infrastruktur finns redan idag den avgiftsbelagda öresundsbron. Detta fungerar alldeles utmärkt. I takt med att privata avgiftsbelagda vägar byggs, menar jag dessutom att man kunde överväga att sälja intressanta motorvägar till privata intressenter. Försäljning av motorvägar skulle förmodligen inbringa enorma summor av det skälet att en privatägd avgiftsbelagd motorväg måste ses som en oerhört trygg placering för en riskskygg placerare. Jag tänker mig att pensionsfonder skulle vara mycket intresserade och villiga att betala ett högt pris.
Men framförallt tycker jag att tanken på privatägda avgiftsbelagda motorvägar med fri fart framstår som oerhört lockande. Har man betalat en avgift för att få köra på en viss väg och vägens ägare liksom de kommuner genom vilka motorvägen sträcker sig är införstådda med det skall det råda fri hastighet.
Dessutom innebär mitt förslag att strider om vägbyggen kan föras ned på kommunal nivå.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?