söndag, augusti 12, 2007

 

À la Hong Kong eller à la Estland?

I Svenska Dagbladet finns en intervju med plattskattförespråkaren Gunnar Hökmark. Läs den på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_16637894.asp

Jag menar emellertid att man i detta sammanhang måste vara mycket noga med att införa plattskatt på rätt sätt och, om inte, kommer de positiva effekterna att vara begränsade. Det enda Gunnar Hökmark talar om är den statliga inkomstskatten. Jag anser i likhet med Gunnar Hökmark att denna skatt borde slopas. Progressiv inkomstskatt är nämligen en straffskatt, som drabbar dem som lyckas nå en högre inkomst. Strävan efter högre inkomster är ju själva grunden för ekonomisk tillväxt. Alltså bör den staliga skatten på inkomster på sikt försvinna.

Däremot menar jag att Gunnar Hökmark måhända glömmer den oöverträffat destruktiva kapitalbeskattningen. Förutom en skatt på företagsvinster saknar Hong Kong varje form av kapitalbeskattning och ett exempel på vilken enorm verkan detta har är att Hong Kong-börsen omsätter mera pengar är New York-börsen. Utsikten till reavinster är den morot som lockar människor att köpa aktier och genom att människor köper aktier och deltar i nyemissioner tillförs företagen kapital.

I Estland däremot beskattar man inte företagsvinster, förrän vid utdelningstillfället. Detta kan verka rimligt med tanke på att man vill uppmuntra företagen att investera istället för att ta ut utdelning. Jag menar emellertid att principen är behäftad med en ofrånkomlig och mycket olycklig följd. Om man inte beskattar företagsvinster och samtidigt inte har någon reavinstbeskattning medför detta att man med lätthet kan kringgå hela beskattningen av utdelningar genom att - istället för att ta ut vinster- stegvis säljer bolaget. Av detta skäl ställs man inför valet att antingen beskatta reavinster, eller att beskatta företagsvinster. I detta val menar jag att man bör föredra ett slopande av den oöverträffat destruktiva reavinstskatten. Att få en stor och likvid marknad för finansiering av företag är den viktigaste tillväxtreform man kan tänka sig. En effektiv och likvid marknad för företagsfinansiering förutsätter att reavinster inte beskattas.

I Estlands fall finns emellertid möjligheten att helt slopa inkomstskatten och låta statens inkomster enbart härröra från moms, arbetsgivaravgifter och punktskatter. Denna möjlighet är stängd för Sveriges del, eftersom vi har en omfattande välfärdsapparat och i Hong Kongs fall är möjligheten stängd, eftersom Hong Kong i sin helhet är en frihamn. I frihamnar finns som bekant ingen moms.

Däremot skulle Sverige faktiskt få ett nästan lika tilväxtvänligt skattesystem som Hong Kong om man bara avlägsnade den statliga inkomstkatten och kapitalbeskattningen med undantag av bolagsskatten. Den låga svenska bolagsskatten kan dessutom höjas till 30% utan att detta får någon mätbar negativ inverkan.

Man kan börja med att låta dem som nu endast betalar 20% statlig inkomstskatt helt slippa statlig inkomstskatt. Samtidigt sänks kapitalskatten till 25% så att den del av den staliga inkomstskatten, som blir kvar, blir identisk med kapitalskatten. Sedan sänks skattesatsen med 5%-enheter i taget så snart statsfinanserna tillåter detta. Efter fem sådana sänkningar skulle således skattesatsen ha nått 0%.

Det riktigt intressanta är emellertid att jag är helt övertygad om att den dag skattesatsen sänkts till 0% skulle det visa sig att Sveriges skattesystem vore mera tillväxtvänligt än det nuvarande estniska. På grund av ett stort grundavdrag vid inkomstbeskattning och eftersom kapitalvinster beskattas nästan lika högt som i Sverige är nämligen det estniska i stort sett en kopia av det svenska om än med ett lägre skattetryck.

Summan av mitt resonemang är att plattskatt skall vara à la Hong Kong och om inte blir de positiva effekterna begränsade. Att omedelbart genomföra de reformer jag föreslår kostar faktiskt inte mer än cirka 90 miljarder kronor i skattebortfall brutto och reformerna skulle med största säkerhet få svensk ekonomi att gå i spinn.

Comments:
Ser du några problem med att skatteneutraliteten försvinner? Det skulle gynna dem som redan har förmögenhet framför dem som arbetar, även om de som arbetar också skulle gynnas. Estland är ju ett föredöme ur den synvinkeln. Arbete och kapital beskattas lika, åtminstone om man bortser från sociala avgifter. I Sverige kanske det blir lite *väl* magstarkt med 64% skatt i snitt på arbete och 0% på kapital. :-)
 
Njae, jag vill ju behålla bolagsskatten och till och med höja den från 28% till 30%och på det viset kommer ju kapital faktiskt att beskattas, om än betydligt mindre än idag.

Då jag skrev texten var jag inte så väl insatt i det estniska systemet, men grundfelet är att det estniska systemet innefattar reavinstskatt.

Reavinstskatt är en styggelse. Kapitalet skall flöda snabbt och smidigt så att det blir lätt att hitta finansiärer till nya projekt.

Man får försöka smälta att det finns folk som har väldigt gott om pengar. Ett sätt att mildra "avundsjukeproblemet" vore att återinföra förmögenhetsskatten.

Det hade varit mycket bättre att sänka kapitalbeskattningen till 0%, men behålla förmögenhetsskatten än att göra tvärsom, men politik styrs sällan av förnuft.

I jämförelse med reavinstskatten är förmögenhetsskatten ett mycket litet problem. Här har man silat mygg och svalt en kamel.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?