tisdag, augusti 07, 2007

 

Mera om svensk plattskatt

För att bättre kunna förklara mitt förslag om svensk plattskatt skulle jag vilja publicera ett litet klipp jag hittat om Hong Kongs skattesystem. Min tanke är nämligen att utgå från Hong Kongs skattesystem för att sedan justera detta för svenska förhållanden och svenskt skattetryck. Här kommer utklippet.

"Hong Kong taxes are among the lowest in the world, and Hong Kong’s tax regime is simple and predictable. The corporate profits tax rate is 17.5%. The personal tax rate is capped at 16%. Basically, only company profits, salaries and property rental income are taxable. Hong Kong does not tax dividends or bank interest. There is no capital gains tax, no VAT or sales tax. This limited tax base, combined with exceptionally low tax rates, makes Hong Kong’s tax burden much lower than in virtually all other developed economies. "

Jag menar att vi kan kopiera principen kring vilken Hong Kongs skattesystem är uppbyggd, även om vi på grund av vårt mera omfattande välfärdssystem måste lägga till moms och arbetsgivaravgifter samt upprätthålla något högre skattesatser på de områden där vi ändå skall ta ut skatt. Som jag visade på häromdagen skulle min föreslagna reform inte innebära ett större bortfall än knappt 90 miljarder kronor under innevarande budgetår och med tanke på den smältande statsskulden kan vi snart ha råd att genomföra skattesänkningar på så stora belopp.

Principen för Hong Kongs skattesystem är den att endast löner, bolagsvinster och hyresintäkter beskattas samt, och detta är mycket viktigt, räntor, aktieutdelningar och reavinster beskattas inte alls. Vi skulle kunna göra på precis samma sätt, men lägga till moms och arbetsgivaravgifter. För att kunna finansiera mitt förslag är det dock viktigt att varken moms eller arbetsgivaravgifter sänks, förrän de mera angelägna reformerna genomförts.

Bolagsvinster skulle enligt mitt förslag beskattas med en platt statlig skatt på 30%. Detta innebär faktiskt en liten höjning från dagens 28%. I Hong Kong är motsvarande skattesats 17,5%. Den statliga inkomstskatten vill jag slopa, men den kommunala skall finnas kvar. Med tanke på att den kommunala inkomstskatten i allmänhet ligger runt 30% och frånvaron av reavinstskatt öppnar möjligheten att anhopa vinstmedel i ett bolag för att sedan sälja bolaget utan att bli skyldig så mycket som ett enda öre i skatt, skulle mitt förslag göra det praktiskt taget omöjligt för kommunerna att upprätthålla väsentligt högre skattesatser än 30%. Av precis samma skäl är ju inkomstskatten i Hong Kong aningen lägre än skatten på bolagsvinster. Så måste det vara om man inte vill ha någon reavinstskatt. Med tiden, men detta är ett mera avlägset mål, menar jag dock att bolagsskatten åter bör bli kommunal och att statens intäkter endast bör härstamma från arbetsgivaravgifter, moms och punktskatter. I nuläget är emellertid bolagsskatten oumbärlig för statskassan.

Exemplet visar också att Estlands skattesystem är kraftigt överreklamerat och att det förmodligen har lika höga marginaleffekter som det svenska. I Estland beskattas bolagsvinster inte alls, men utdelningar beskattas och detta gäller givetvis också reavinster. Annars kunde man ju inte samtidigt upprätthålla 0% bolagsskatt och statlig inkomstskatt. Alltså kan Estland aldrig utveckla en så likvid marknad för företagsfinansiering som Hong Kong. I Hong Kong är principen den omvända: Bolagsvinster beskattas och detta med med en högre sats än löner. Å andra sidan möjliggör detta arrangemang 0% reavinstskatt och det finns ingen viktigare och mera angelägen skattereform än att slopa denna oöverträffat destruktiva skatt.

Dessutom har Estland ett stort grundavdrag. Inkomster, som överstiger detta belopp, beskattas sedan med den så kallade plattskatten. I praktiken fungerar detta precis som det svenska skattesystemet med den enda skillnaden att låginkomsttagare i Sverige endast betalar kommunal inkomstskatt och höginkomsttagare betalar statlig och kommunal inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten i Sverige är också en enhetlig procentsats och progressionen i Sverige och Estland är faktiskt ungefär lika brant.

Vad man kan lära av Hong Kong är att frånvaron av reavinstskatt är en av de viktigaste nycklarna bakom ekonomisk tillväxt och att Estland egentligen inte har ett mera tillväxtvänligt skattesystem än Sverige. Skulle vi emellertid slopa den statliga inkomstskatten och kapitalskatterna, men behålla skatten på bolagsvinster, hade Sverige ett skattesystem som byggde på exakt samma grundprincip som Hong Kongs och som vore nästan lika tillväxtvänligt.

Med ett sådant skattesystem skulle Sverige snabbt förvandlas till en av Europas mest snabbväxande ekonomier av det skälet att man också måste ta det förhållandet i beaktande att exempelvis Estlands höga procenttal i fråga om ekonomisk tillväxt delvis förklaras av att bruttonationalprodukten per capita är så låg att en icke alltför hög tillväxt ger mycket höga procenttal. Det vill säga: Om Sverige har 4% ekonomisk tillväxt och Estland 8% ökar förmodligen den svenska bruttonationalprodukten i betydligt snabbare tempo än den estniska. Detta gäller dock inte Hong Kong, som har såväl mycket höga procenttal som hög bruttonationalprodukt per capita.

Alltså, bäste herr Anders Borg, här har du ett lysande förslag! Genomför mina reformer, så kan du vara finansminister fram till folkpensionen!

Comments:
Hur kan utdelning sägas vara obeskattad när företaget betalar bolagsskatt? Är utdelningen avdragsgill?
 
Du har givetvis rätt.

Mera korrekt hade varit att skriva att aktieutdelningar endast belastas av bolagsskatt.

Jag tror att det i Hong Kong tidigare var så att utdelningen var avdragsgill vid beräkning av bolagsskatten, men att utdelningen sedan belastades av inkomstskatt.

Med tanke på att skattesatsen är nästan identisk spelar detta knappast någon roll.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?