fredag, september 28, 2007

 

Företagshemligheter

Häromveckan skrev jag om hur EG-domstolen beslutat ge EU-kommissionen rätt i en tvist med det amerikanska företaget Microsoft. EU-kommissionen har bland annat ålagt Microsoft att lämna ut information om hur deras operativsystem är uppbyggda och detta i syfte att underlätta för Microsofts konkurrenter att ta fram produkter som är kompatibla med Microsofts mjukvara.

Jag anser, och detta framgick av texten, att det är uppenbart orimligt och felaktigt att ålägga företag att lämna ut företagshemligheter. Skall man ålägga Microsoft att avslöja hemligheter, som företaget använder för att skaffa sig en konkurrensfördel, bör man rimligen också ålägga Oves Korvkiosk i Sävedalen att äntligen avslöja hur de bär sig åt för att göra sitt välkända potatismos. Oves Korvkiosk bygger sin verksamhet på att sälja en unik produkt med hemligt recept.

Man kan likna EU-kommissionens åtgärder vid ett slags omvänd patenträtt. Patent går ut på att man kan patentskydda vissa tekniska landvinningar, vilket innebär att andra företag under en begränsad tidsperiod inte fritt får använda sig av denna tekniska landvinning. Syftet är att uppmuntra företag att forska mera. Lyckas företagen forska fram en intressant och banbrytande produkt, ges de ju ett lagligt skyddat, om än tidsbegränsat, monopol på produkten.

I fallet med Microsoft har man dock gjort ungefär det rakt motsatta.

En intressant jämförelse är däckföretaget Michelins numera utlupna patent på radialdäck. Michelin stod bakom framtagandet av det så kallade radialdäcket och patenterade omedelbart produkten i syfte att på ett bättre sätt dra ekonomisk nytta av produkten. Numera har patentet löpt ut och det står alltså vem som helst fritt att tillverka och marknadsföra radialdäck.

Ett kvarstående problem är emellertid att Michelin helt uppenbart förfogar över några hemligheter angående hur man konstruerar och producerar däck med goda egenskaper. Det har nämligen visat sig nära nog omöjligt att ta fram produkter som är likvärdiga eller bättre än Michelins. Michelins konkurrenter har alltså en oövervinnlig konkurrensnackdel och således tar Michelin bra betalt för sina produkter. I konsekvensens namn borde EU-kommissionen ålägga Michelin att avslöja sina hemligheter om man ålägger Microsoft att avslöja sina. Jag tror dock att en avgörande bevekelsegrund för EU-kommissionen varit att Microsoft är ett amerikanskt företag och, som alla vet, är Michelin franskt och europeiskt.

Givetvis kan man fråga sig varför jag, som är emot patenträtt, inte anser att man skall ålägga företag att avslöja företagshemligheter i syfte att öka konkurrensen.

I grunden menar jag att man kan se hela frågan lika enkelt som frågan om Oves Korvkiosk i Sävedalen. Ove har ett hemligt recept och använder detta för att skaffa sig en "nisch" på marknaden. Givetvis står det vem som helst fritt att försöka kopiera eller göra ett ännu bättre potatismos än Oves Potatismos. Det är dock inte rimligt att tvinga Ove att avslöja en hemlighet.

Michelin skulle alltså inte ha beviljats patent på radialdäcket, men heller inte åläggas avslöja något om hur man bär sig åt för att tillverka överlägsna däck. Patentet medförde nämligen att Michelin fick en onaturlig konkurrensfördel och det innebar också att Michelin inte behövde vara särskilt innovativa under tiden som radialdäcket var patentskyddat. Hade radialdäcket omedelbart fått kopieras, hade Michelin tvingats att snabbare ta fram en ny produkt som återställt Michelins ledande position på marknaden. Numera finns exempelvis det punkteringssäkra Michelin PAX-däcket.

Företagens behov av investeringstrygghet kan tillgodoses genom att staten/EU fullt ut respekterar företagens rätt att upprätthålla företagshemligheter. Detta vore en fullt tillräcklig "patenträtt". Problemet är att man understundom vill tvinga fram mera konkurrens och att man understundom ger företag lagligt skyddade monopol. Allt som krävs är att man tillämpar samma enkla princip som råder på marknaden för potatismos i Sävedalen.

Invändningen att man kan mena att ett företag med väl skyddade hemligheter skulle kunna göra monopolvinster är också oberättigad. Om exempelvis Michelins däck är bättre än andra däck och konkurrenterna inte kan tillverka ett likvärdigt däck på grund av att Michelin inte vill avslöja vissa hemligheter, kan ju likväl inte Michelins merpris vara större än att det ungefär motsvaras av produktens överlägsenhet. Det är dock inte självklart att samma lag gäller för en patentskyddad produkt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?