onsdag, september 12, 2007

 

Gör bränsleskatterna kommunala!

I Svenska Dagbladet står att läsa om att regeringens förslag att höja skatten på dieselolja och bensin möter hårt motstånd framför allt i glesbygdslänen. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_17070012.asp

Jag tycker att det finns en enkel lösning på frågan om beskattning av dieselolja och bensin: Gör helt enekelt dessa skatter kommunala och låt varje enskild kommun avgöra hur hög skatten skall vara i den egna kommunen och låt sedan dessa skattemedel oavkortat tillfalla den kommun där skatten betalts.

Med tanke på att glesbygdsbor kör mera bil än storstadsbor skulle förslaget medföra ett större tillskott i glesbygdskommuner än i storstadskommuner. Å andra sidan är det mera sannolikt att det skulle finnas ett starkt politiskt tryck mot höga bränslepriser i glesbygdskommuner och att av detta skäl tillskottet inte skulle bli så stort i glesbygdskommunerna.

Att finansiera förslaget är mycket enkelt av det skälet att man helt enkelt minskar statens bidrag till kommunerna med exakt samma belopp som faller bort genom att dessa skatter blir kommunala istället för statliga.

Vill Kiruna kommun ha nollskatt på bensin och diesel går detta bra, men samtidigt betyder det att kommunen måste dra in på något. Vill Stockholms kommun att bensinen skall kosta 20 kronor per liter går detta bra, men det uppstår förstås en risk att stockholmarna kör till någon grannkommun och tankar. Å andra sidan måste ju stockholmarna betala så kallad trängselskatt när de kör in och ur staden, varför måhända vinsten inte skulle bli så stor. Det är inte sannolikt att en stockholmare kör till Kiruna för att tanka, även om bränsle vore helt skattebefriat i Kiruna. Och med tanke på att kommunerna behöver pengar är det inte sannolikt att kommunerna skulle sänka bränsleskatterna till noll, även om många glesbygdskommuner troligen skulle hålla låga bränslepriser.

Jag gör mig emellertid inga illussioner om att mitt förslag kommer att genomföras.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?