lördag, september 29, 2007

 

Hong Kong riskerar "smittas" av dollarns svaghet

Jag läste just att Hong Kong riskerar att dras in i en våldsam inflation till följd av att landets valuta är fast knuten till den amerikanska dollarn. Jag menar att Hong Kong ganska enkelt skulle kunna lösa eller åtminstone lindra dessa problem. Hong Kong är dessutom extra intressant därför att ett antal villkor jag anser måste vara uppfyllda för att guldmyntfoten skall kunna fungera friktionsfritt redan är uppfyllda i Hong Kong. Hong Kong praktiserar unilateral frihandel. Hong Kong har en mycket låg real växelkurs. Hong Kongs skattesystem premierar spara och bestraffar slösa.

Sedan ett antal år tillbaka är Hong Kong-dollarn knuten till den amerikanska dollarn i ett något udda valutafondsarrangemang med inslag av privat sedelutgivning. Staten emitterar dock sedlar och mynt, vilka, till skillnad från dem som emitteras av privata institutioner, är lagligt betalningsmedel. Centralpariteten mellan Hong Kong-dollar och US-dollar är 7,80 Hong Kong-dollar per US-dollar.

Problemet man nu ställs inför är att den lokala valutan, enligt teorin om köpkraftsparitet, är påtagligt undervärderad gentemot US-dollarn och när nu dessutom US-dollarn tappar kraftigt i värde gentemot den för Hong Kong viktiga kinesiska valutan innebär detta att Hong Kong riskerar drabbas av en våldsam inflation.

Jag menar att den första åtgärd som borde vidtas är att slopa det år 2002 införda insättarskyddet. Allmänheten skall helt enkelt upplysas om att myndigheterna inte kommer att skydda bankernas kunder mot vad som kan bli följden av ansvarslös kreditgivning. Detta skulle dämpa kreditexpansionen.

Åtgärd nummer två jag föreslår är att införa en generell guldklausul. Vad menas med detta? Jo, jag menar att man helt enkelt borde införa en lag enligt vilken den som ägde en fordran denominerad i Hong Kong-dollar hade valet att välja betalning antingen i lagligt betalningsmedel emitterat av valutamyndigheten, eller att kräva betalning i fysiskt guld enligt en av myndigheterna fastlagd kurs.

Man kan tänka sig att lagen skulle ha ungefär följande lydelse.

1 §. Sedlar och mynt emitterade av valutamyndigheten är, med i 2 § angivet förbehåll, lagligt betalningsmedel för alla offentliga och privata skulder.
2 §. Under förutsättning att en fordringsägare godtar betalning i enlighet med 3 § har han rätten att vägra betalning i sedlar och mynt emitterade av valutamyndigheten, eljest icke.
3 §. Ett uns rent guld är, med ovan angivna förbehåll, lagligt betalningsmedel för 6240 Hong Kong-dollar.

För tillfället handlas guld till ett pris av 743 US-dollar per uns och eftersom centralpariteten mellan Hong Kong-dollar och US-dollar är 7,80 Hong Kong-dollar per US-dollar betyder detta att en uns guld för tillfället kostar ungefär 5795 Hong Kong-dollar. Med tanke på att jag ovan angav 6240 Hong Kong-dollar per uns som guldparitet betyder detta helt enkelt att Hong Kong skulle ha "dollarstandard" så länge guldet kostade mindre än 800 US-dollar och guldstandard så länge guldet kostar mer än 800 US-dollar. Så länge guldet kostade exakt 800 US-dollar per uns skulle Hong Kong således ha dubbel myntfot. 800 multiplicerat med 7,80 är ju 6240.

Finner man dessa reformer alltför radikala anser jag i alla fall, om inte redan så är fallet, att man borde ge Hong Kongs banker rätten att emittera konton denominerade i guld/silver eller vilken utländsk pappersvaluta som helst och att i vilket fall som helst sådana konton inte skulle omfattas av insättarskyddet. Eftersom Hong Kong saknar reavinstbeskattning skulle detta faktiskt innebära att man gav befolkningen möjligheten att skydda sina besparingar mot inflationens framfart. Det bästa vore dock att remonetisera guldet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?