söndag, september 09, 2007

 

Konjunkturprognos

Jag blir alltmer övertygad om att USA redan befinner sig i recession, alternativt snart kommer att göra det. Jag tror dessutom att Federal Reserve Banks försök att lindra recessionen medelst billiga pengar kommer att göra redan ont ännu värre.

Vad som hänt i USA, är enligt min övertygelse, att centralbanken gödslat med likviditet så till den grad att gödningsmedlet inte vara bara blivit verkningslöst utan rent tillväxthämmande. Om man sprider ut "lagom" mycket gödsel på en åker bidrar gödseln till god växt, men sprider man ut för mycket gödsel kommer växtligheten att dö, eller åtminstone hämmas just därför att man spritt ut alltför mycket gödsel. Samtidigt är det bättre att sprida ut lagom mycket gödsel än ingen gödsel alls om man vill se god tillväxt, men bättre med ingen alls än för mycket.

Kommer Sverige att drabbas av den amerikanska recessionen?

Mitt svar blir att svaret på frågan är beroende av vad Riksbanken gör respektive inte gör. Kommer Riksbanken att till följd av rädsla för att recessionen skall sprida sig till Sverige att drabbas av svagsinne och sänka räntorna istället för att höja dem, uppstår en risk för att recessionen skall sprida sig till Sverige. Om Riksbanken däremot endast och allenast ser till vad inhemska prisdata ger vid handen och nyktert ordinerar rätt mediciner, kommer recessionen inte att drabba oss värre än att svenska företag med stor försäljning i USA kommer att drabbas av utebliven försäljning och vinst. Detta är emellertid inget stort problem av det skälet att Sverige har stor export till andra marknader med enorm tillväxt. Läser man affärspressen ser man snart att många svenska exportföretags intjäning endast begränsas av hur mycket de hinner producera.

Viktigast av allt är dock att den inhemska marknaden förblir i robust författning och detta kräver framför allt att Riksbanken höjer räntorna, så att inte den expansiva effekten av kreditexpansionen förtas av högre priser. I så fall sitter vi nämligen snart i samma båt som Uncle Sam. Det är också viktigt att Riksbankens styrräntor kommer upp till en högre nivå, där det uppfattas att det finns en risk för styrräntesänkningar. I så fall kommer man nämligen att fly kronan med en lägre och mera sysselsättningsbefrämjande real kronkurs som följd.

För tillfället är den korrekta diagnosen på svensk ekonomi måttfull inflation och först sedan tillståndet godartad deflation kunnat fastställas finns skäl att överväga en mera inflatorisk penningpolitik. För att komma dithän krävs dock en betydligt stramare penningpolitik. Riksbanken kan och bör höja styrräntorna betydligt mer än vad som hitintills gjorts. Från den punkt då man exempelvis kan iaktta att priset på en Big Mac börjat sjunka, till dess att detta tillstånd accelererat till en finansiell kontraktion finns gott om tid att sänka styrräntorna.

Jag skulle tycka att det vore ett intressant bidrag till den ekonomisk-politiska diskussionen om man kunde uppnå ett tillstånd med svensk turbokonjunktur och 0% inflation samtidigt med en amerikansk stagflation. Gör Riksbanken rätt saker kan vi snart vara där. Det vore också intressant att få se att en penningpolitik som endast ser till prisstabiliteten stabiliserar konjunkturerna "av sig själv". Att en som bygger på försök till konjunkturstabilisering slutar i sin motsats, vet vi redan.

Riksbanken kan redan nöjt konstatera att förra veckans räntehöjning, bidragit till lägre obligationsräntor och således till en ännu bättre konjunktur i Sverige. Hade Riksbanken istället lämnat styrräntorna oförändrade hade detta kunnat leda till minskat förtroende, högre obligationsräntor och sämre konjunktur. En grundläggande förutsättning för goda tider är nämligen att långivarna vill låna ut till låga räntor och för att de skall vilja detta krävs att de känner sig säkra på kronans framtida köpkraft.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?