onsdag, oktober 31, 2007

 

Inflationsfara!


Jag menar att en till synes trivial iakttagelse jag gjort idag bekräftar att det var ett synnerligen klokt och välriktat slag från Riksbankens sida att vid tisdagens direktionssammanträde höja styrräntorna. Den kritik man kan rikta mot Riksbanken är snarare att man borde ha slagit till kraftigare, men med tanke på det något förvirrade läget på de finansiella marknaderna, menar jag att man ändå måste beundra vår i internationell jämförelse kloka och modiga centralbank.
Centralbanker tror nämligen understundom att de kan rädda världen från ekonomiska depressioner genom att dränka världen i billiga pengar, men även om jag erkänner att det finns situationer då en klok centralbank bör "öppna penningkranarna" är det enligt min mening så att det är utomordentligt destruktivt att göra detta om inte de rätta förutsättningarna föreligger. Nu föreligger inga omständigheter som bör föranleda Sveriges Riksbank att ytterligare öppna penningkranarna, utan den rätta diagnosen är snarare överdriven kreditexpansion med inflationära tendenser. Alltså bör medicinen höjda styrräntor ordineras.
Problemet nu är snarare att det brusar kring läkaren och att bruset kring läkaren kunde och i normalfallet hade föranlett läkaren att ordinera fel mediciner. Med normalfallet förstår jag då normalt misskötta centralbanker och ett exempel på en sådan är ECB. Federal Reserve Bank kan snarast liknas vid ett apotek där farmaceuterna ersatts med narkomaner.
I vårt svenska fall har läkaren, trots betydande brus i läkarmottagningen, ordinerat rätt medicin om än att dosen, enligt min mening, borde ha varit något större. Av detta skäl förtjänar Riksbanken respekt.
Slutligen vill jag återvända till den lilla iakttagelse som föranledde mig att skriva denna text. Idag har jag varit i Göteborg och noterade då att samtliga de McDonald's franchisetagare vilka jag kontrollerade hade höjt priset på en Big Mac från 33,- kr. till 35,- kr. I somras höjde den franchisetagare jag sedan flera år noggrant följer priset från 33,- kr. till 35,-, medan McDonald's i egen regi bedrivna restauranger inte genomförde någon prishöjning. Dock var det så att de allra flesta franchisetagare inte genomförde någon prishöjning.
Nu har dessa emellertid höjt priserna, men om Riksbanken fortsätter på den inslagna vägen med 25 punkters höjning per sammanträde går det måhända att förhindra att McDonald's i egen regi bedrivna restauranger höjer priset från nuvarande 33,- kr. till 35,- kr. Tyvärr är det långt ifrån säkert att det är tillräckligt med en höjning om 25 punkter per sammanträde för att undvika en sådan höjning, men det är i vilket fall som helst bättre med en centralbank som gör något i rätt riktning än en som inte gör något alls.
Dessutom menar jag att en situation där sänkta styrräntor framstår som sannolika skulle få kronkursen att falla med stigande sysselsättning som följd. Fortsatta räntehöjningar kommer därför att minska inflationen och arbetslösheten.
Än så länge har alltså inte McDonald's höjt priserna vid de restauranger som bedrivs i egen regi och det skall bli mycket intressant att se om Riksbankens räntehöjningar är tillräckligt långtgående för att förhindra att också dessa restauranger höjer priserna.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?