tisdag, oktober 30, 2007

 

Non sine laudatur


Idag har Riksbanken i enlighet med vad som allmänt väntades höjt styrräntorna med 25 räntepunkter. Om man tillämpar den flavianokratiska regeln angående styrräntan hade emellertid styrräntorna bort höjas med 75 räntepunkter. För tillfället kostar nämligen en Big Mac 35,- kronor vid den restaurang jag använder som referens medan den för ett år sedan endast kostade 32,- kronor vid samma restaurang. Ser man till situationen vid de restauranger som drivs av McDonald's i egen regi är utvecklingen något mindre dramatisk. Där kostar en Big Mac nu 33,- kronor och för ett år sedan var priset 32,- kronor.
Ser man till den konventionellt uppmätta inflationstakten överstiger denna för tillfället 2% och även detta talar för en högre styrränta.
Icke desto mindre måste det anses vittna om stor nykterhet och kyla från Riksbankens sida att bortse från de signaler om sämre konjunkturer som börjar synas. Den inhemska prisstatistiken talar för högre räntor och det är givetvis denna som skall styra Riksbankens beslut och det enda riktigt bra undantaget från den regeln är i de fall den finansiella stabiliteten i Sverige är hotad. I de fallen kan Riksbanken med gott samvete se något mindre allvarligt på inflationsstatistiken, men någon sådan information finns för tillfället inte.
Dessutom menar jag att det är en bättre metod att i dessa fall aktivt gripa in i växelkursbildningen och driva ned kronkursen i syfte att göra Sverige och svenskarna mera likvida.
Dessutom är det faktiskt så att om en situation uppstår, där det framstår som sannolikt att Riksbanken kan komma att tvingas sänka styrräntorna, är detta i så fall det bästa som kan hända den svenska konjunkturen. Om Riksbanken höjer med 25 punkter i december och fortsätter med 25 punkter per sammantrade under hela nästkommande år, skulle Riksbankens styrränta vid slutet av nästa år ha höjts till 5,75%. Jag menar att en sådan höjningstakt skulle göra det uteslutet att McDonalds's under nästkommande år genomför ytterligare prishöjningar. Faller de senaste prishöjningarna bort ur statistiken, kommer detta att leda till att inflationstakten troligen faller brant hösten 2008 eller rent av redan under våren 2008. Står vi med en styrränta på 5,75% och en inflationstakt på 0% vid slutet av nästa år, är det uppenbart att många kommer att frukta styrräntesänkningar från Riksbankens sida. I en sådan situation kommer man att fly kronan och en svagare krona kommer i sin tur att hjälpa upp konjunkturen.
Så länge en Big Mac kostar mer än den gjorde för ett år sedan, menar jag att det är uppenbart att styrräntorna bör höjas med åtminstone 25 punkter per sammanträde. Enligt min modell skall de till och med höjas i ett tempo om 75 punkter per månad så länge en Big Mac kostar mer än den gjorde för ett år sedan.
Om Riksbanken höjer med 25 punkter per sammanträde så länge en Big Mac kostar mer än den gjorde för ett år sedan, håller jag det inte för uteslutet att vi under 2008 kommer att nå ett läge där en Big Mac inte kostar mer än den gjorde för ett år sedan. Att nå dithän är ett stabilitetspolitiskt minimum och intressant är att notera att priset år 1999 var lägre än priset 1995.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?