lördag, oktober 27, 2007

 

Tragiskt och dumt

Moderata samlingspartiet säger nu ja till en så kallad könsneutral äktenskapsbalk. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_538283.svd

Enligt min mening är detta mycket tråkiga nyheter och en rimlig konsekvens borde vara att moderaterna, om så inte redan gjorts, tar bort alla referenser till konservatism och kristendom i partiprogrammet. Troligen är beslutet mycket bra för kristdemokraterna, som nu kan räkna med en viss överströmning av väljare från moderaterna.

Jag anser att mitt ställningstagande inte behöver motiveras mer än att det inte kommer an på lagstiftaren att ge ett visst ord en ny innebörd.

Några frågor inställer sig.

En är hur man skall se på frågan huruvuda ett i Sverige ingånget civilt "äktenskap" ens kan betraktas som ett civilt äktenskap. Enligt den Ortodoxa Kyrkan är det nämligen ingen ointressant fråga om det kan anses att en viss person har ingått ett civilt äktenskap, eller inte. En person av ett kön, som - genom civilt äktenskap - förenats med någon annan av annat kön är nämligen ur den kyrkliga rättens synvinkel att betraktas som i vissa avseenden likställd med någon som ingått äktenskap i ordets egentliga bemärkelse. Det verkliga äktenskapet kan dock endast ingås i Ortodoxa Kyrkans hägn.

Här måste man fråga sig om det verkligen förblir möjligt att, i framtidens Sverige, ingå ett civilt äktenskap i den mening som den kanoniska rätten avser.

En annan intressant fråga är frågan huruvida kyrkor och samfund, som inte accepterar en omdefinition av begreppet äktenskap, skall ha fortsatt rätt att förrätta enligt svensk rätt giltiga vigslar. Denna fråga är visserligen inte av någon betydelse, givet att man skulle komma till slutsatsen att svensk rätt, efter de föreslagna förändringarna, inte känner något äktenskap alls. Å andra sidan är det inte uteslutet att man skulle kunna mena att ett civilt äktenskap, ingånget enligt framtida svensk rätt, bör presumeras vara ett civilt äktenskap i de fall kontrahenterna är en man och en kvinna.

Det vore fullständigt oacceptabelt att, som villkor för fortsatt vigselrätt, kräva att samfundet skall vara redo att godkänna en förening mellan två personer, som inte är en man och en kvinna. Om ett sådant villkor uppställs menar jag att detta vore en allvarlig inskränkning av religionsfriheten. Det har till och med talats om möjligheten att endast borgerliga vigslar skall ges rättsverkan och detta visar faktiskt att ateismen i Sverige har totalitära drag.

Comments:
Det tragiska är att det finns personer som du. Trångsynta och fördomsfulla. Som inte anser att alla är lika värda. Även om du skulle säga att det inte är sant så visar dina handlingar och dina åsikter en annan sanning. Jag anser att religsa samfund inte skall kunna genomföra juridiska vigslar. Det är något som bara ska vara statligt. För allas skull. Religion dödar!
 
Håller med dig. En rimlig konsekvens borde bli att man också tillåter månggifte, giftemål mellan syskon osv!
Känns som samma dekadens som bidrog till hela Romarikets fall.
 
Nymoderasterna.....
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?