måndag, november 12, 2007

 

Det sämsta från två världar

Säkerligen har fler än jag observerat att det under den senaste tiden blivit dyrare att leva. Nu bekräftar statistiken vad jag haft "på känn". Inflationstakten har stigit till 2,7% eller klart och tydligt över Riksbankens lagstridiga mål på 2%. Jag menar att det strider såväl mot riksbankslagen som förarbetena till densamma att eftersträva en inflationstakt på 2% per år, eftersom lagen talar om fast penningvärde och förarbetena om att en justering av KPI:s sammansättning kan beräknas medföra att prisstabilitet i själva verket blir till en positiv inflationstakt på 2% per år.

Ett rimligt sätt att tolka Riksbankslagen är att en vara vars kvalitet inte förändras över tiden, bör kosta ungefär det samma nu som igår och i framtiden. 1973 kostade en Big Mac 4,75 kronor och eftersom en Big Mac av 1973 års modell är eller snarare var identisk med en från 2007, borde en Big Mac idag kosta 4,75 med, låt oss säga, en felmarginal på +/- 5%. I själva verket kostar den åtminstone 33,- kr.

Det enda som får föranleda Riksbanken att se något mindre allvarligt på inflationshotet är risken för finansiell instabilitet. I tider då betalningsväsendet är i gungning, får Riksbanken med stöd av riksbankslagen göra den bedömningen att säkrandet av betalningssystemens funktion rättfärdigar en viss inflation.

Det rysliga med den nu uppkomna situationen är att stigande inflationstakt utlöser förväntningar om att Riksbanken kommer att genomföra påtagliga höjningar av styrräntorna. Detta kommer med stor sannolikhet att driva upp den reala kronkursen och därigenom driva upp arbetslösheten.

Som jag ser det borde Riksbanken göra pinan kort genom att betydligt snabbare höja styrräntorna än vad som allmänt förväntas. Ju snabbare styrräntorna blivit ur inflationsbekämpningssynpunkt trovärdigt höga och inflationstakten åter fallit ned till en ytterst låg nivå, kommer nämligen det motsatta fenomenet att uppträda. Marknadens aktörer kommer då att befara lägre styrräntor och vilja göra sig av med kronor, med fall i kronkursen och stigande sysselsättning som följd.

Läs Statistiska Centralbyråns pressmeddelande på följande länk.

http://www.scb.se/templates/pressinfo____217597.asp

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?