onsdag, december 19, 2007

 

Så här enkelt vore det att göra sig av med Riksbanken

Enligt min mening är existensen av en centralbank och en i grunden inkonvertibel valuta strikt teoretiskt inget problem, men i praktiken är det nästan alltid ett så allvarlligt problem att den bästa lösningen på problemet vore återgång till Free Banking baserad på guldmyntfot.

Man skulle visserligen kunna tänka sig ett slags globalt EMU, som dels omfattade all världens stater och dels styrdes av ytterst stränga stabilitetsväktare, men om detta inte är möjligt att uppnå ens på en kontinent dominerad av Tyskland är givetvis tanken på en global sådan union ännu mera orealistisk. Tanken med en global valutaunion är att kunna utplåna växelkursrörelser för att underlätta handeln och genom att låta banken styras av stränga stabilitetsväktare, tänker jag mig att förutsättningarna för låga, investeringsbefrämjande räntor skulle skapas.

Samtidigt finns det en mycket enkel väg att gå om man vill uppnå något som är minst lika bra redan från början och dessutom skulle fungera ännu bättre om fler länder anslöte sig till ett identiskt eller praktiskt taget identiskt system.

Jag tänker på Free Banking med guld som det grundläggande betalningsmedlet. Låt mig här presentera en plan som går ut på att visa hur enkelt det vore att skapa ett sådant system på basis av vårt nuvarande.

Till att börja med menar jag att vissa förberedande reformer bör genomföras. Dit hör att kapitalbeskattningen bör slopas och att därmed också avdragsrätten för skuldräntor slopas. Man skall inte uppmuntra skuldsättning, men sparande skall belönas så att man får behålla hela ränteinkomsten. En annan förberedande reform vore att slopa det statliga insättarskyddet, eftersom insättarskyddet är ett sätt att lindra de följder en banks borgenärer kan lida av att en bank gör dåliga affärer. Detta leder till att allmänheten inte är tillräckligt misstänksam mot expansiva banker. Vad det anbelangar lever ett antal stater i högönsklig välmåga utan insättarskydd. Till dessa hör bland andra Australien och Nya Zeeland.

Nästa steg blir att Riksbanken kungör en köpkurs på guld. Köpkursen sätts medvetet mycket högt i syfte att göra systemet motståndskraftigt mot deflationära tendenser. Detta betyder kortfattat att köpkursen på guld räknat i kronor fastställs till ett mycket stort antal kronor. Dessutom är det viktigt att understryka att Riksbanken endast köper guld genom att betala med sedlar/växelmynt emitterade av Riksbanken.

Jag föreslår att kursen fastställs till att Riksbanken åtar sig att betala 12.498.760,- kronor per 10 kilogram tackguld med en renhetsgrad på 9999/10000. Detta skulle innebära att kronans gamla guldparitet fram till oktober 1931 multiplicerades med en faktor på 500, vilket också ungefärligen motsvarar de nominella löneökningarna sedan 1914.

Därefter höjer Riksbanken sin utlåningsränta till en triljard procent och sänker reporäntan liksom inlåningsräntan till 0%. Detta skulle givetvis betyda att ingen varken lånade pengar till eller av Riksbanken och syftet är också att på sikt avveckla Riksbanken.

Alla hinder för banker att denominera konton i guld slopas, eftersom detta blir ett sätt för bankerna att ge sina kunder en extra trygghet med tanke på eventuella framtida devalveringar.
I syfte att dämpa de inflationära tendenserna till följd av den enorma devalvering det skulle medföra att etablera den nyss nämnda köpkursen på guld, lämnar Sverige samtidigt EU och inför i samband med utträdet ur EU inga egna skyddstullar alls. Hela världens export till Sverige görs alltså med omedelbar verkan helt tullfri i syfte att maximera konkurrensen på den svenska marknaden. Detta är tänkt att försvåra genomförandet av prishöjningar.

Ett problem med en guldmyntfot är att det är i det närmaste omöjligt att betala mindre summor kontant i guldmynt. Detta problem löses med en finurlig lag om avrundning av belopp ej delbara med 10.000,- kr., vilken jag själv arbetat fram. Intresserade kan vända sig till mig för att få en kopia av lagförslaget.

Nästa steg blir att Riksbanken förklarar att alla sedlar och mynt, som hitintills emitterats inom tre månader, kommer att förlora sin ställning som lagligt betalningsmedel. I samband med detta präglar Riksbanken ett stort antal guldmynt med krontalet 10.000 angivet och med samma vikt och guldinnehåll som en guldtjuga från sekelskiftet 1800/1900. Ett sådant mynt skulle ju motsvara 10.000,- kronor enligt den valda kursen. Allmänheten erbjuds antingen sådana eller rent tackguld som ersättning för de sedlar och mynt som löses in i samband med att alla dessförinnan emitterade sedlar och mynt förlorar sin ställning som lagligt betalningsmedel. Dessutom erhåller varje i Sverige folkbokförd person ett sådant mynt helt gratis i syfte att kompensera dem som haft så små tillgångar i kontanter att de inte kunnat växla till sig så mycket som ett enda guldmynt.

Sedan återstår endast att börja stänga Riksbanken för gott. Däremot bör myntverket tills vidare med Riksbankens bemyndigande åläggas att prägla mynt av tackguld och hålla såpass stort lager att man i normalfallet med omedelbar verkan kan växla tackguld mot guldmynt.

Man skulle dessutom kunna ändra grundlagen så att tackguld upphöjdes till lagligt betalningsmedel och att exempelvis 10 kilogram tackguld med en renhetsgrad på 9999/10000 förklaras lösa gäldenären från en skuld på 12.498.760,- kronor, liksom att om 10 kilogram tackguld med en renhetsgrad på 9999/10000 delas upp i 1.249.876.000 fraktioner och varje enskild fraktion väger exakt lika mycket som de övriga 1.249.875.999 fraktionerna är en sådan fraktion lagligt betalningsmedel för ett öre.

I så fall behöver inte staten ens prägla mynt och Riksbanken kan upphöra. I praktiken skulle mitt förslag innebära att nästan alla betalningar skulle avvecklas med hjälp av skuldebrev, växel eller check.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?