tisdag, december 18, 2007

 

Sverige ut ur EU!

Enligt tidningarnas nätupplagor har Byggnadsarbetarförbundet förlorat den tvist i EG-domstolen som avser huruvida Byggnadsarbetarförbundet kunde försätta det lettiska byggföretaget Laval utan att därigenom så att säga sätta reglerna om arbetskraftens fria rörlighet ur spel.

Enligt min mening är domen sakligt sett en katastrof, även om den måhända bygger på en korrekt tolkning av EG-rätten. Rätten att sätta företag i blockad och rätten att organisera arbetstagar- liksom arbetsgivarkarteller låter sig nämligen härledas ur principen om avtalsfrihet. Detta är dock i sammanhanget mindre intressant, eftersom domen har en så oerhörd politisk sprängkraft.

Stödet för fackliga rättigheter är i vårt land nämligen betydligt mera massivt än stödet för socialdemokratin. Enligt min mening är det också så att det ur ett antal perspektiv är fördelaktigt att arbetstagarna organiserar karteller liksom att arbetsgivarna gör samma sak. Förhandlingar är nämligen inte någon källa till välstånd, utan handlar endast om produktionsresultatets fördelning. Trots detta är förhandlingar oundgängliga i en marknadsekonomi, men ju färre som ägnar sig åt förhandlingar desto bättre. Dessutom befrämjar det effektiv skötsel av företag om de inte konkurrerar genom att erbjuda sina anställda olikartade villkor. Effektiva företag erhåller så att säga en rabatt på arbetskraftskostnaderna och mindre effektiva företag tvingas betala löner i överkant samtidigt som fackföreningarnas generella tendens att kräva alltför höga löner, bidrar till en viss friktionsarbetslöshet, vilken i sin tur gör att expanderande företag utan svårigheter finner arbetskraft.

Det riktigt intressanta är emellertid att inskränkningar i de fackliga rättigheterna är en så till den grad politiskt explosiv fråga att den kan driva fram krav på EU-utträde. Dessutom kommer denna dom särskilt "lägligt" med tanke på att alldeles nyligen en kampanj för svensk folkomröstning om det så kallade EU-fördraget dragits i gång. Kan man tänka sig bättre draghjälp för denna kampanj än EG-domstolens dom?

Jag är helt säker på att frågan om utträde ur EU snart kommer att vara uppe i debatten och att det rent av det kan komma att bli nödvändigt att utlysa en folkomröstning inte bara om fördraget utan om den verkligt intressanta frågan, som är frågan om medlemskapet i denna eländiga union.

Läs mer på följande länkar.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_696945.svd

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=725849

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?