onsdag, januari 30, 2008

 

Brist på dollar är inte problemet

Från Amerikas Förenta Stater meddelas nu att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve Bank, sänkt sina styrräntor med 50 räntepunkter till 3,00%.

Jag har nästan tröttnat på att kommentera dessa tragiska inflationster, men konstaterar att Fredric Mishkin troligen , och i så fall i strid med sina rekommendationer till Sveriges Riksbank, röstat för sänkningen, trots att den amerikanska inflationstakten överstiger 2%.

Å andra sidan kan ett oavsiktiligt resultat bli att guldets ställning i den internationella finansvärlden stärks. Idag kostar ett uns guld $919 och så länge de amerikanska inflationsexcesserna fortgår kommer troligen guldet att stiga i pris, åtminstone räknat i amerikanska dollar.

Problemet Federal Reserve Bank inte ser är följande. Tänk på den amerikanska ekonomin som en summa av alla transaktioner där varor/tjänster och dollar samtidigt bytt ägare under en viss tidsperiod. Dividera sedan denna summa med priset på en Big Mac i USA och jämför januari 2007 med januari 2008 på grundval av de vid respektive tidpunkt i USA rådande priserna på en Big Mac. Troligen är resultatet av beräkningen den att USA för tillfället har en krympande ekonomi. Federal Reserve Bank, tror att problemet är ett otillräckligt antal dollar, men i själva verket är problemet att prisstegringarna helt omintetgör kreditexpansionens expansiva effekt.

Federal Reserve borde alltså försöka stabilisera dollarns inre köpkraft, men man gör precis tvärsom. En annan möjlighet är att sänka styrräntorna till 0% och låta flykten till guldet fortgå till dess guldmyntfoten de facto återinförts. Federal Reserve Bank tycks göra sitt bästa.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?