torsdag, januari 17, 2008

 

Ett icke-problem

I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet står att läsa att jordbruksministern kräver att eventuellt klonat kött i handeln skall förses med särskild märkning, så att köparna vet vad de köper. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_780493.svd

För det första anser jag att frågan huruvida så kallat klonat kött är moraliskt försvarbart att äta eller inte äta är en fråga, huruvida produktion och handel med sådant kött skall tillåtas är andra frågor och huruvida handeln skall tvingas särskilt ange huruvida köttet är av den aktuella typen är ytterligare en fråga. Syftet med denna text är endast att klargöra vad jag anser bör vara fallet, givet att handel med sådant kött blir tillåten.

Man kan redan på grundval av vad de allra flesta känner till om den mänskliga naturen anta att de allra flesta skulle vara skeptiska till att äta vad som kallas klonat kött. Vi vill gärna veta ungefär vad vi äter och att det vi äter är något så när hälsosamt och nyttigt samtidigt som det givetvis helst bör smaka bra.

Därför kan man utgå från att många åtminstone till en början skulle vara skeptiskt sinnade till att köpa och äta sådant kött. Det förhållandet skulle dessutom skapa ett köpmotstånd med avseende på allt kött, eftersom köparen inte kunde veta huruvida det kött som låg i disken härstammade från klonade djur eller inte. Av det skälet kan man utgå från att producenter av kött av "den gamla hederliga typen" skulle bli mycket angelägna om att marknadsföra sitt kött som kött av den "gamla hederliga typen" eller börja kalla det "naturligt" eller något annat liknande. Troligen skulle många börja utfärda garantier om att det kött de sålde vore av den "naturliga typen" och i så fall är problemet löst.

Man kan givetvis tänka sig att somliga skulle sälja kött av den "nya typen" under "falsk flagg", men liknande problem är samhället ständigt konfronterat med och framför allt finns det redan lagstiftning som kan hantera den typen av problem. Givet alltså att handel med så kallat klonat kött kommer att tillåtas, finns inga skäl att lagstifta om märkning av sådant kött. Detta problem kommer marknadens aktörer nämligen med största sannolikhet att kunna klara ut själva.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?