tisdag, januari 22, 2008

 

Fel diagnos och fel medicin

Idag har den amerikanska centralbanken, Federal Reserve Bank, återigen sänkt sina styrräntor. Jag tillhör inte dem som anser att otillräcklig likviditet aldrig kan vara ett problem. Å andra sidan är jag av den övertygelsen att Federal Reserve Banks räntesänkningsbeslut bygger på just missuppfattningen att sänkta styrräntor ovillkorligen medför en förbättrad likviditet.

Sänkta styrräntor bidrar måhända bidrar att den utestående kreditvolymen expanderar, men detta skall ställas i relation till vilken effekt de inflatoriska åtgärderna har på prisnivån.

Stiger varupriserna och de långa marknadsräntorna är detta i allmänhet mer än tillräckligt för att helt omintetgöra de expansiva effekterna av sänkta styrräntor. Ja, det är till och med så att inflatorisk penningpolitik ofta aktivt bidrar till realekonomisk stagnation. Det mest extrema exemplet härpå är den tyska hyperinflationen under början av 1920-talet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?