onsdag, mars 05, 2008

 

Peak Oil är strunt

Inte sällan anförs de påstått höga oljepriserna som bevis för att den globala oljeutvinningskapaciteten inte kan öka i takt med den så kallade efterfrågan och att den globala oljereserven kommer att förbrukas.

För det första finns det inga oemotsagda belägg för att olja är en ändlig resurs. Enligt somliga är det så att olja ständigt nybildas i jordens inre och att den globala oljeindustrin utvinner så litet olja att den globala oljereserven fortfarande växer.

För det andra är det så att oljepriset räknat i guld faller. Det är i och för sig teoretiskt möjligt att detta beror på att guldets värde stiger, men detta är högst osannolikt av det enkla skälet att guldets värde av ett antal skäl fluktuerar ytterst litet och långsamt i termer av antalet arbetstimmar, som, allt annat lika, erfordras för att utvinna en viss mängd guld. Guldets värde kan stiga och falla, men guldets värdeförändringar är så små att de nästan alltid är försumbara.

Det är alltså helt fel att säga att oljan är dyr. Det är det inte. Den blir stadigt billigare. Se gärna på den grafik som visas om ni klickar på nedanstående länk.

http://www.e24.se/branscher/ravaror/artikel_301999.e24?service=graphic

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?