måndag, april 14, 2008

 

Är inflationen hög?

Alla torde vara ense om att den officiellt uppmätta inflationstakten för tillfället klart och tydligt överstiger 2% i årstakt. Läs mer på följande länk.

http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_396489.e24

Det framstår som sannolikt att ett antal påstådda experter nu kommer att hävda att den för tillfället höga inflationstakten endast beror på vissa tillfälliga faktorer av övergående natur. Jag vill emellertid peka på att det finns starka skäl att anse att den för tillfället höga inflationstakten inte beror på tillfälliga faktorer utan att den för tillfället höga inflationen inte beror på något annat än en excessiv kreditexpansion.

Om man går ett år tillbaka i tiden och jämför de uppgifter över priser på Big Mac jag publicerar varje månad ser man att jag april 2007 inte publicerade någon Big Mac-statistik och att statistiken för maj inte är av den mera kompletta typ jag introducerade i juni 2007. Uppgifterna för mars 2007 har kompletterats i efterhand och jag har för avsikt att snart också komplettera uppgifterna från maj 2007.

Å andra sidan framgår det av statistiken från maj 2007 att det tyska priset på Big Mac inte har höjts alls sedan maj 2007, medan de svenska priserna har höjts från i genomsnitt 33,- kr då till idag 36,-. Då hör det dessutom till saken att någon gång under perioden efter den 2 mars till före den 1 maj 2007 de svenska priserna höjdes från i genomsnitt 32,- kr. till i genomsnitt 33,- kr. Å andra sidan skall detta ses mot bakgrunden att under samma tidsperiod det tyska priset höjdes från €2,99 till €3,10, varför alltså växelkursrörelserna mellan krona och euro skall justeras med hänsyn till detta.

Summan av hela resonemanget är den att kronan, trots de påtagliga svenska prishöjningarna och åtminstone betydligt mindre prishöjningar i Tyskland, inte försvagats. Kronan har alltså "klättrat" uppåt i reala termer och den starka kronan maskerar givetvis en del av inflationen. Man kan inte heller skylla på jordbrukspolitik när man jämför Sverige och Tyskland. Både Sverige och Tyskland omfattas ju av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU.

Om man tolkar inflationsstatistiken på detta sätt ser man alltså snart att den svenska inflationen är autentisk och hemmagjord i den betydelsen att en excessiv kreditexpansion är den absolut mest sannolika förklaringen. Allt eventuellt prat om tillfälliga faktorer och annat sådant är alltså ingenting annat än just prat.

Om Riksbanken inte höjer styrräntorna vid nästa penningpolitiska möte kan man goda grunder hävda att ett sådant beslut strider mot riksbankslagen, enligt vilken ju Riksbanken har att säkra ett fast penningvärde.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?