lördag, april 12, 2008

 

Reavinstskatten borde slopas

I Svenska Dagbladet uttalar sig en företrädare för villaägarnas riksförbund till förmån för en sänkning av reavinstskatten. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1125279.svd

Enligt min mening finns ett antal goda skäl att slopa reavinstskatten, som enligt min mening förmodligen är den mest destruktiva av alla skatter. För det första finns rena rättviseskäl. En stor del av reavinsterna är ingenting annat än inflationsvinster och inflationsvinster borde inte beskattas alls, eftersom de egentligen inte är några inkomster.

Ett annat och det kanske mest avgörande argumentet mot reavinstskatten är att reavinstskatten minskar tillgången på riskvilligt kapital dramatiskt och dessutom leder till en kraftigt minskad cirkulation av det riskvilliga kapitalet. Dessutom medför reavinstbeskattningen ryckigare rörelser på börsen än vad som skulle vara fallet om inte reavinstskatten funnes. Stiger en aktie drar sig ägaren för att sälja, därför att han på grund av kursstegringen blir skattskyldig. Istället behåller han aktien, vilket förstärker uppgången. Faller aktien istället blir ägaren mera benägen att sälja, eftersom förlusten är avdragsgill. Detta förstärker fallet.

Hong Kong saknar helt reavinstbeskattning och föga förvånande är Hong Kong-börsen världens näst största handelsplats för aktier. London är nummer ett, Hong Kong nummer två och New York nummer tre. Behöver jag påpeka att USA beskattar reavinster? Vad gäller London är det så att utlänningar skrivna i Storbritannien är befriade från reavinstbeskattning. Det handlar alltså om ett uppenbart samband mellan orsak och verkan.

Jag anser att skattesystemet bör ändras så att på sikt hela beskattningen av hushållens kapitalinkomster slopas, liksom att 3:12-reglerna och den statliga inkomstskatten slopas. Däremot finns inga skäl att sänka den måttligt destruktiva bolagsskatten. Denna kan till och med höjas för att i någon mån finansiera de föreslagna sänkningarna, vilka ju egentligen också är en sänkning av beskattningen av företagande. Under den period som Västtyskland genomgick sitt ekonomiska mirakel var bolagsskatten ganska hög, men reavinstskatten efter sex månaders innehav av försäljningobjektet 0%.

Genom att höja bolagsskatten så att den blir högre än högsta skattesatsen i inkomstbeskattningen gör man dessutom en hel massa skatteplanering helt ointressant. Sverige skulle efter att de av mig föreslagna reformerna vara ett paradis för företagsamhet och skattebortfallets brutto är mindre än statens nuvarande budgetöverskott.

Vad väntar finansminister Anders Borg på?

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?