lördag, maj 24, 2008

 

Nonsens

Så här står det i E24 angående de snabba löneökningarna i Estland.

"Löneökningarna driver upp inflationen som i april steg till 11,4 procent. Det är visserligen lägre än Lettlands häpnadsväckande 17,5 procent men likväl en ohållbar nivå för ett land som håller valutan fast mot euron."

Jag menar att ovanstående bygger på ett allvarligt förbiseende. Man måste nämligen komma ihåg att den estniska kronan inte bara har en fast växlingskurs gentemot euron, utan också att den estniska kronan i utgångsläget är gravt undervärderad gentemot euron och alla fastkurssystem tenderar att framkalla en enhetlig prisnivå, om än att den estniska kopplingen mot euron är ensidig och av det skälet den estniska prisnivån troligen för all framtid kommer att vara lägre än i flertalet euroländer.

Den färskaste uppgiften är att en estnisk Big Mac kostar 30,- estniska kronor och att en tysk kostar €3,10. Den fasta växlingskursen mellan den estniska kronan och euron är 15,6466 estniska kronor per euro. En tysk Big Mac kostar alltså cirka 48,50 estniska kronor och även om den estniska inflationstakten vida överstiger den tyska kan den fortsätta att göra så ett bra tag framöver, utan att den estniska kronans reala växlingskurs blir så hög att detta kan riskera framtvinga en estnisk devalvering.

Fast växlingskurs och fria kapitalflöden kommer nämligen att låta valuta flöda in i den estniska kronan så länge den estniska prisnivån är tydligt lägre än den tyska och så snart den estniska prisnivån nått en så hög nivå att det finns skäl att tänka tanken på en estnisk devalvering kommer valutan att flöda ut ur Estland och framkalla en deflationär impuls, varefter prisnivån kommer att falla i förhållande till den tyska till dess valuta åter strömmar in i det estniska penningsystemet och så vidare.

Återigen bevisas hur mycket pinsamheter ekonomiska skribenter kunde bespara sig genom att noggrant studera Big Mac's hemligheter. En annan lärdom man kan dra är att ett sunt fastkurssystem måste bygga på en koppling mot en sund valuta och allra helst gentemot guld och att euron är en gravt misskött inflationsvaluta, vilket blir särskilt tydligt när ett land med låg real växlingskurs försöker upprätthålla fast växlingskurs gentemot en svag inflationsvaluta.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?