lördag, september 27, 2008

 

Att avhjälpa den amerikanska finanskrisen

Jag skulle med detta inlägg vilja presentera en plan för hur den amerikanska finanskrisen skulle kunna avhjälpas med hjälp av en plan som avser att ge USA ett helt fritt bankväsende. Så länge Sverige hade ett i allt väsentligt fritt bankväsende förekom i Sverige ingen allvarlig finansiell kris om än att myndigheterna vid något tillfälle räckte en bank som gjort dåliga affärer en hjälpande hand.

Steg ett vore att Federal Reserve Bank kungjorde en köpkurs på guld. Kursen på guld sätts medvetet mycket högt i syfte att skapa en snarare inflationär än deflationär effekt. Med tanke på att de amerikanska bankerna levat i en värld där de drogats med billiga centralbankspengar kan inte avvänjningskuren vara alltför brutal. Folk som har allvarliga alkoholproblem kan understundom behöva dricka sprit för att överleva om än att spriten är orsaken till deras problem och de på sikt måste vänjas av från sprit. Trots detta kan de behöva en rejäl läkarordinerad sup för att inte dö på en gång.

Här bör man också komma i håg att ett litet land för vilket exporten spelar en stor roll lättare kan komma över en finansiell kris, eftersom bortfallet i inhemsk efterfrågan kan vägas upp genom ökade exportansträngningar. USA är dock ett stort land och kan inte med lätthet kompensera en kollapsande hemmamarknad med hjälp av ökad export. Världen utanför USA kan helt enkelt inte "absorbera" denna tänkta exportökning.

Jag föreslår därför att köpkursen på guld sätts 1000 gånger högre än dollarns gamla alparikurs från tiden fram till 1933. Detta skulle motsvara cirka 20670 dollar per finuns, eller cirka 25 gånger över dagens marknadskurs. Detta skulle givetvis innebära en enorm överföring av välstånd till dem som råkar äga guld och/eller guldfyndigheter, men jag bortser från detta problem. Syftet är att omedelbart tillgodose behovet av likviditet och genom att sätta "prisgolvet" för guld mycket högt kommer likviditeten att flöda rikligt.

Strax därefter höjer Federal Reserve Bank sina styrräntor till rent astronomiska nivåer. Jag föreslår att Federal Reserve Bank omedelbart höjer styrräntorna till en nivå 1000 gånger över den nu rådande och därefter höjer styrräntorna med en faktor på 1000 en gång per vecka till dess det blivit helt uppenbart att ingen enda människa kommer att låna så mycket som en enda cent av Federal Reserve Bank. Syftet är givetvis att se till att "prisgolvet" för guld blir identiskt med "pristaket". Skulle priset på guld komma att överstiga 20670 dollar per finuns kommer ju marknadsräntorna att skjuta i höjden och priset snabbt falla tillbaka till "golvet".

En tredje mycket viktig åtgärd är att slopa det statliga insättarskyddet. Misskötta banker måste tillåtas gå omkull på samma sätt som vilka andra misskötta företag som helst. Dessutom skulle frånvaron av insättarskydd göra allmänheten misstänksam mot banker. En misstänksam allmänhet är den bästa finansinspektion man kan tänka sig och att "allmänheten" i normalfallet inte har några universitetsexamina i nationalekonomi gör egentligen "allmänheten" än bättre skickad för uppgiften.

Andra viktiga åtgärder är att införa unilateral frihandel och slopa kapitalbeskattningen, liksom avdragsrätten för skuldräntor. Kanske vore det en god sak att ersätta den federala inkomstskatten med moms, vilket föreslagits. Det avgörande är att skattelagstiftningen premierar spara och bestraffar slösa.

Härefter skulle Federal Reserve Bank minska ned den största sedel- och myntvalören till en enda dollar. Sedlar med större valör än en dollar skulle lösas in i endollarsedlar. Detta skulle sannolikt leda till att värdet på det amerikanska kontantomloppet skulle bli mycket litet. Jag tror att kontantomloppet efter mina föreslagna åtgärder skulle vara så litet att de amerikanska myndigheterna obesvärat kunde lösa in återstående sedlar och mynt med guldet i Fort Knox och rent av få en hel del över. Eventuellt överskott kunde användas för att minska den amerikanska statsskulden. Efter detta vore Fort Knox tomt och Federal Reserve Bank obehövlig.

Vilka skulle effekterna bli? Sannolikt skulle den initiala effekten bli en kraftig inflation. Denna skulle dock snart lägga sig och därefter skulle inflationen sannolikt förbytas i en stabiliseringsrecession och deflation som skulle fortgå till dess att guldbrytningen blivit "lagom" lönsam; det vill säga varken så lönsam att den vore inflationsdrivande eller så måttligt lönsam att deflation vore påkallad.

Efter att detta tillstånd av approximativ jämvikt hade inträtt skulle USA ha ett sunt och fritt bankväsende, vilket i likhet med finaste amerikansk whisky bara skulle bli bättre med åren.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?