fredag, oktober 17, 2008

 

Visst skall kronan bort!

I går infördes en artikel i Svenska Dagbladets nätupplaga i vilken centerpartisten Jörgen Johansson uttalar sig till förmån för att kronan bör ersättas med euro. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1898393.svd

Jag håller med Jörgen Johansson så långt att jag i likhet med honom anser att kronan bör slopas och Sverige ges en annan valuta, men däremot anser jag till skillnad från Jörgen Johansson inte att kronan bör ersättas med euro. Istället bör kronan ersättas med guld.

Hur tänker jag mig att detta skall gå till?

Som ett första steg mot en remonetisering av guldet tänker jag mig att Riksbanken upprättar en köpkurs för guld. Köpkursen bör bestämmas på ett sådant sätt att guldet medvetet görs mycket dyrt. Guld blir ju dyrare år för år och om kursen mellan kronan och guldet sätts så att kronan så att säga får ett alltför högt ingångsvärde, skulle detta leda till att den svenska prisnivån med tiden skulle tendera att bli så hög att det enda sättet att komma ur denna knipa vore en kraftig deflation.

Från den punkt att guldet remonetiserats kan man nog räkna med att praktiskt taget alla övriga valutor kommer att halveras i värde minst en gång vart femtonde år. Därför måste kronans ingångsvärde vara mycket lågt.

Jag menar att Riksbankens köpkurs på guld borde sättas så att priset på ett halvt grain rent guld i kronor skulle vara identisk med priset på en Big Mac i Stockholm samma dag som Riksbanken kungjorde en köpkurs för guldet. Detta skulle innebära en dramatisk devalvering av kronan.

Nästa fråga som inställer sig blir givetvis om inte en så kraftig devalvering skulle förorsaka en våldsam inflation. Mitt svar på den frågan blir njae. Riksbanken och Riksdagen kan nämligen göra en hel del för att bromsa denna inflation och eftersom priset på guld aldrig kommer att skrivas upp ytterligare kommer inflationen att vara av engångskaraktär.

Riksbanken bör strax efter att köpkursen har kungjorts höja styrräntorna till rent astronomiska nivåer. Detta skulle motverka inflationen. En annan åtgärd är att höja deltagaravgifterna i Riksbankens clearingssystem till rent astronomiska nivåer. Dessa åtgärder skulle givetvis bidra till att Riksbanken blev en meningslös institution och med tiden skall också Riksbanken stängas helt. Jag återkommer till detta.

Riksdagen bör i samband med detta också upphäva den lag som gjorde oss till medlemmar av den protektionistiska tullunionen EU och i samband med utträdet ur EU skall Sverige inte införa några tullar alls. Unilateral frihandel skulle bidra till att maximera konkurrensen på den svenska marknaden och göra livet svårare för dem som ville höja priserna.

Riksdagen bör också avskaffa alla möjligheter att dra av ränteinbetalningar. Har man satt sig i skuld bör man själv bära hela kostnaden. Vidare bör Riksdagen göra ränteinkomster helt skattefria. Syftet med detta är att uppmuntra sparsamhet, eftersom detta också har en dämpande effekt på inflationen om än att ökat sparande också bidrar till lägre räntor, vilket är inflationsdrivande.

Riksdagen bör också, och detta är mycket viktigt, helt slopa insättningsgarantin. En misstänksam allmänhet som vet att staten inte kommer att komma till undsättning är den avgjort mest effektiva finansinspektion som tänkas kan. Vad det anbelangar kan finansinspektionen gärna upphöra som myndighet.

Nu återstår bara att stänga Riksbanken. Först börjar man med att dra ned den största sedelvalören till 20 kronor. Detta skulle göra det synnerligen otympligt att använda sig av riksbankssedlar och sannolikt skulle omloppet av riksbankssedlar efter denna åtgärd vara synnerligen begränsat. Det vore förmodligen så begränsat att Riksbanken genom att, mot kontanter, erbjuda allmänheten jubileumsmynt i äkta guld med lätthet skulle kunna återköpa hela kontantomloppet.

Därefter återstår endast att förklara återstående småpengar helt värdelösa och att i grundlagen skriva in att rent guld är lagligt betalningsmedel i Sverige. Sedan kan Riksbanken stängas för gott.

Hur skulle dessa åtgärder sannolikt påverka den makroekonomiska situationen i Sverige? Det första som skulle hända efter att guldet hade återfått en roll i det monetära systemet vore att det skulle utbryta en tämligen omfattande inflation. Denna skulle dock vara kortvarig och snabbt förbytas i en mycket skarp recession med bankfallissemang och deflation. Denna recession skulle dock sannolikt bli mycket kortvarig och så snart priser och löner fallit till en mera rimlig nivå skulle konjunkturen gå in i ett mera normalt läge.

När man kommit dithän skulle man äntligen börja se konturerna av ett verkligt hållbart finansiellt system. Euron må ha vissa fördelar jämfört med kronan, men skillnaden till det bättre är nästan försumbar och ECB bedriver också inflationspolitik.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?