söndag, november 02, 2008

 

Argument för fri hastighet

I Svenska Dagbladets nätupplaga står att läsa om att en seriekrock förevarit på E18 i södergående färdriktning. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1980347.svd

Ett intressant och i svensk debatt helt förbisett argument som ofta framförs av dem som vill ha fortsatt fri hastighet på de tyska motorvägarna är det förhållandet att hastighetsbegränsning på mycket goda grunder kan antas öka antalet seriekrockar påtagligt. Hur kan man komma till den slutsatsen?

Svaret är att begränsad högsta hastighet gärna leder till klungbildningar. Får man inte själv inom de allmänna ramarna välja hastighet bildas gärna en klunga. Så tvingas helt plötsligt någon i klungan av något skäl att trampa på bromsen och så säger det pang.

Får var och en, inom vissa ramar, själv välja hastighet är det inte sannolikt att någon klunga bildas, eftersom olika människor vanligtvis föredrar olika hög hastighet. Somliga gillar fart, medan andra ogillar fart. Alltså bildas med fri hastighet färre klungor och då blir det färre seriekrockar. En tysk studie visar att de delar av de tyska motorvägsnätet som har hastighetsbegränsning generellt sett är mera olycksdrabbade än de som saknar hastighetsbegränsning.

En viktig förklaring är att fri hastighet motverkar klungbildning. En annan är att risken för insomningsolyckor i hög fart är mycket liten. På högtrafikerade sträckor utan hastighetsbegränsning är olycksfrekvensen densamma som på högtrafikerade sträckor med hastighetsbegränsning, medan lågtrafikerade sträckor med hastighetsbegränsning är mera olycksdrabbade än lågtrafikerade utan hastighetsbegränsning. Med tyska mått mätt är samtliga Sveriges motorvägar med undantag av Essingeleden lågtrafikerade.

Slutsatsen är alltså fri hastighet ger färre olyckor och att det finns skäl att anta att den nu omskrivna olyckan aldrig hade behövt inträffa givet att vi hade haft fri hastighet på våra motorvägar.

Comments:
Det är glädjande med en artikel som inte behandlar ekonomiska spörsmål. Jag må vara intresserad av ekonomi, men den senaste tidens fokus på blott ekonomiska frågor har enligt mitt förmenande varit något överdriven. När det gäller fri fart instämmer jag med författaren, att det inte finns något belägg för att denna skulle öka antalet olyckor. Något jag finner besynnerligt, för att inte säga löjeväckande är förbudet mot cyklar och mopeder på motorvägar. Ett tänkbart motargument är att skillnaden i hastighet mellan till exempel en ferrari och en rostig Crescentcykel kan vara betydande. Denna skillnad i hastighet skulle således enligt denna teori skapa betydande olägenheter för cykelföraren som tvingas trampa i en omänskligt snabb takt för att inte bli påkörd och i värsta fall omkullkörd bakifrån. Allt detta är dock inget annat än nonsens. Cykelföraren kan genom att cykla vid kanten av motorvägen slippa dylika missödenn. Cyklisten kan genom en lång flagga som fastspänns i den bakre delen av cykeln (inte helt olik den som brukas av barn) eller någon form av fågelskrämma signalera sin närvaro för att undvika att bli påkörd. Det går nturligtvis inte att utesluta att en och annan bilist kör över en cyklist i ren irritation, men det argumentet framstår inte som tillräckligt starkt för att exkludera cyklar och mopeder från våra motorvägar. Cyklisterna skulle befinna sig på motorvägar istället för att blockera trafiken i stan och således öka koldioxidutsläppen. Det vore såldes miljövänligt. Jag skulle vilja få höra författarens åsikt i denna fråga.


MVH/ Gunnar
 
Fokus på ekonomi hänger samman med den senaste tidens kaos på finansmarknaden.

För övrigt känner jag mig tveksam till att tillåta cyklar, mopeder och liknande på motorvägar. Det må vara sant att faran inte skulle vara så stor för bilisterna, men det hör liksom till motorvägens estetik att vara förbehållen motorfordon precis som ordet motorväg antyder. Dessutom tror jag att många bilister skulle bekymra sig över risken att en cyklist helt plötsligt vinglade ut i huvudkörbanan, vilket kunde uppfattas som störande och givetvis livsfarligt för cyklisten liksom att cyklisterna skulle kunna föranleda bilsterna att göra undanmanövrar som kunde leda till kollissioner mellan motorfordon.

Det bästa är nog en särskild cykelbana intill motorvägen om än att cyklisterna i så fall troligen kommer att behöva hörselskydd med tanke på motorljudet från motorvägen.
 
Jag stavade visst fel.

KOLLISIONER är den korrekta stavningen.
 
det gör inget, jag stavade fel till missöden
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?