tisdag, januari 27, 2009

 

Ett nonsensargument

Jag ber att få uppmärksamgöra mina läsare på en text till förmån för att upphöja euron till lagligt betalningsmedel i Sverige. Den finns på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=877513

Ett argument som framförts mot att ansluta Sverige till euro-området är det förhållandet att Sverige har en från euro-området skild konjunkturcykel. Enligt min uppfattning är detta argument det absolut sämsta och dummaste argument som framförts mot en svensk anlutning till euro-området.

Att Sverige har en från euro-området skild konjunkturcykel beror ju på att Sverige har en egen valuta och en centralbank som bedriver en annan penningpolitik än den europeiska centralbanken. Ansluts Sverige till euro-systemet kommer Sverige givetvis att få samma konjunkturcykel som euro-området och skulle vi byta ut kronan mot yen skulle vi få samma konjunkturcykel som Japan. Svårare än så är det inte.

Motståndarna till en svensk anslutning till euro-systemet får alltså försöka leta fram bättre argument mot euron än det jag just beskrev. Den enda intressanta frågan är, som jag ser det, frågan till vilken kurs kronan skall bytas ut mot euro.

Väljer vi en låg kurs på kronan, det vill säga många kronor per euro, riskerar vi skapa en osund inflationskonjunktur i Sverige. Väljer vi en hög kurs på kronan, det vill säga färre kronor per euro, riskerar vi att få dras med en seg konjunktur under en längre tidsrymd. Som jag ser det är den optimala kursen den som jämställer den svenska prisnivån med den tyska, österrikiska och nederländska prisnivån. Dessa tre länder har en identisk prisnivå och har under en mycket lång tidsrymd inte justerat de nominella växlingskurserna i förhållande till varandra och får anses utgöra euro-områdets kärna.

I så fall skall vi få en euro per 12,07 kronor.

Comments:
Du missar ju poängen. Vad Flam säger är att konjunktursynkroniseringen ökat kraftigt på senare tid, och här inkluderas Sverige TROTS att vi har egen valuta. Den globala ekonomins hastigt ökande synkronicitet är en megatrend, och beräkningarna över kontrafaktiska handelsvinster kan inte avfärdas utan närmare påseende. Flams debattinlägg är redigt hållet och förtjänar att tas på allvar.

- Peter Ingestad, Solna

- Peter Ingestad
 
Jag anser att Flam gör ett allvarligt fel då han tycks mena att skilda konjunkturcykler är reala fenomen.

De är till sin natur monetära och beror på penningpolitik.

Sedan kan givetvis en ökande handel ge den effekten att inhemska konjunkturfluktuationer lindras på grund av en stor utrikeshandel med länder vars konjunkturcykel på grund av en annan penningpolitik ser annorlunda ut.

Så här skriver Flam.

"Synkroniseringen av konjunkturen i Sverige och euroländerna visar sig i att ECB:s och Riksbankens styrränta har följt varandra mycket nära."

Visst kan ökande handel medföra att konjunktursvängningar som förorsakts av en viss penningpolitik i det egna landet lindras genom handel med länder vars penningpolitik ser annorlunda ut, men den egentliga orsaken är dock alltid penningpolitiken.

Detta modifierar vad jag tidigare sagt, men anledningen till att jag utelämnade detta var det förhållandet att jag ville framhäva det egentliga orsakssambandet som Flam inte tycks begripa.
 
12,07 kr per Euro?

Skulle inte det leda till en överhettning för svensk exportindustri samtidigt som den importerade inflationen blir högre?

Göran
 
BIG MAC?
Är inte PPP dvs. Purchasing Power Parity bättre än Big Mac.

PPP för EUR/SEK är 8,62 kr.

Göran
 
Det kan hända att svensk exportindustri skulle tjäna oförskämt mycket pengar med en euro på 12,07 kr., men eftersom vi har fria kapitalflöden skulle den osunda överkonjunkturen bli ganska kortvarig och det är bättre att justera den reala växlingskursen med hjälp av inflation än deflation, eftersom vi svenskar är skuldsatta över öronen.

Att en inflationskonjunktur inte kan brytas med mindre än en recession är oundvikligt. Frågan är hur allvarlig denna blir.

Går vi in i euron med "hög hatt" riskerar vi en decennielång lågkonjunktur. Man måste också komma ihåg att trycket mot priskonvergens är hårdare i en monetär union än vid flytande växlingskurser och det är också en av poängerna.

Det du kallar PPP är gravt missvisande eftersom importinnehållet är alltför stort, vilket medför att en starkare krona själv förändrar PPP.

Big Mac är mycket bättre, eftersom importinnehållet är lågt.

För att en svensk och en tysk Big Mac skall kosta detsamma krävs en euro på 12,07 kronor.
 
Jag förstår din tanke.

Skulle inte räntorna stiga i en "överkonjunktur"?

Ingen svensk politruck skulle väl gå med på en revalvering av SEK idag?

Göran
 
Ursäkta, jag menade naturligtvis devalvering!

Göran
 
Räntorna behöver inte stiga i en överkonjunktur under förutsättning att denna är lokal och landet med överkonjunktur är medlem av en valutaunion.

I Spanien rådde under många år en överkonjunktur på grund av pesetans låga reala växlingskurs vid övergången till euro.

Samtidigt var konjunkturen i Tyskland mera dämpad, men räntorna i hela euro-området desamma.

Detta bidrog till att underblåsa överkonjunkturen i Spanien samt dämpade den tyska konjunkturen ytterligare. I takt med att Tysklands reala växlingskurs har fallit i förhållande till Spaniens och idag troligen är lägre har dock de monetära förhållandena blivit mer inflatoriska i Tyskland och mera deflatoriska i Spanien.

Emellertid ökar kraftiga konjunkturskillnader handeln. Råder det lågkonjunktur i Tyskland, men högkonjunktur i Spanien får tyskarna försöka "hålla hjulen rullande" med hjälp av export till den glupska spanska marknaden och vice versa. ERM var i detta avseende ännu bättre, eftersom realränteskillnaderna var ännu större än i valutaunionen.

Själva poängen med fasta växlingskurser är just en ganska enhetlig nominell internationell ränta med recessioner och högkonjunkturer i olika länder samtidigt eftersom detta skapar starka incitament till internationell handel.

Om Sverige vill fixera kronans växlingskurs bör det ske till en lägre kurs än den som råder idag.

Att vi har inkomptenta ekonomer, politiker och annat i det här landet är dessvärre väl känt. EN d-mark kostade ju mindre än två kronor så sent som på 70-talet för att på 90-talet vara värd mer än fem kronor.

Sverige saknar personer med makroekonomisk kompetens.
 
Det skulle vara kul om någon tog reda på varför det förhåller sig så i just Sverige?

I och för sig, om man läser vad ekonomiskt kunniga säger i andra länder, brukar de säga samma sak.

Göran
 
Eftersom Sverige ej har upplevt någon hyperinflation finns det få svenska ekonomer som insett varför och på vilket sätt inflation skadar samhället.

Sverige är mycket starkt keynesianskt influerat eller också influerat av Milton Friedman och hans nonsens.

Vi behöver fler som intresserar sig för Mises' idéer och som förstår dem. Tyvärr gör Stefan Karlsson allvarliga misstag och kan inte riktigt frigöra sig från de keynesianska och monetaristiska gifterna. Rothbard, som Stefan Karlsson gillar, har inte heller förstått Mises och i november 2008 publicerade jag några texter på engelska där jag försöker visa Rothbards monumentala misstag. Rothbard är faktiskt monetarist och inte "österrikare".

Samtidigt menar jag att Keynes själv något oförtjänt fått ge namn till en skolbildning, som är värre än hans egna idéer.

Keynes gjorde vissa intressanta iakttagelser och ställde en del på ända och alla ekonomer värda namnet bör reflektera över hans problemställningar.

Den skola han gett upphov till kanske kan kallas den inflationist-matematiska nonsensskolan.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?