lördag, februari 28, 2009

 

Det beror sig på...............

Så här skriver Dick Erixon på sin blogg.

"Ja, arbetsmarknaden hade varit satt under betydligt hårdare press om vi haft euron. Ett så exportberoende land som Sverige har faktiskt mycket att tjäna på en lågt värderad valuta. Iallafall i kristider."

Om man utgår från det enkla sambandet att en låg prisnivå räknat i en främmande valuta gör det mera lönande och lockande att köpa varor och tjänster i landet med lågt kostnadsläge än vice versa är det faktiskt inte ovillkorligen sant att Sverige hade missgynnats av medlemskap i eurozonen.

Den avgörande frågan är ju till vilken kurs man träder in i eurozonen och huruvida det senare uppstår en inflationsdifferens i förhållande till övriga medlemsstater i eurozonen. Går man in till en låg kurs och därefter inte drabbas av någon övergenomsnittlig inflation är detta faktiskt förenat med en stor fördel i jämförelse med att ha en lågt värderad egen och fritt flytande valuta.

För tillfället anses Sverige vara ett ganska billigt land att producera i, men många tror att kronan kommer att stärkas. Jag delar visserligen inte tron att kronan kommer att stärkas, men det räcker att flertalet tror att kronan kommer att stärkas. Varför det?

Jo, tror man att kronan kommer att stärkas samtidigt som man tycker att Sverige har ett för tillfället attraktivt kostnadsläge innebär ju detta att den som planerar en investering som beräknas ge avkastning om fem år, givet att den låga reala kronkursen består, finns det inga skäl att genomföra investeringen eftersom man ju faktiskt tror att en kommande kronförstärkning kommer att "äta upp" kostnadsfördelen.

Därför vore det mycket bättre att knyta kronan till euron och göra det till en realistisk och låg kurs om än att en alltför låg kurs kan framkalla en korrigerande inflation i Sverige. Vore emellertid Sverige medlem av eurozonen och hade en låg allmän prisnivå och låga inflationsförväntningar kunde investerare dra nytta av den låga prisnivån.

Och häri ligger den stora poängen med en internationell valutaunion. De olika ländernas relativa prisnivåer kommer inte att fluktuera alls så mycket i en internationell valutaunion som under fritt flytande växlingskurser vilket leder till att produktionen ges mindre otrygga villkor och att mera handel kommer till stånd.

Jag tror att den före detta amerikanske centralbankschefen Paul Volcker en gång sade att en globaliserad ekonomi kräver en global valuta och han hade rätt. Jag menar att den bästa internationella valuta man kan tänka sig är guld, men nobelpristagaren Robert Mundell har föreslagit att man borde slå ihop dollar, euro och yen till en valuta och därefter låta alla länder som så önskar ansluta sig till denna union givet att de uppfyller vissa kriterier. Man kan diskutera den exakta utformningen av en internationell valutaunion, men jag är i likhet med Robert Mundell anhängare av monetär internationalism.

För övrigt är Robert Mundell en av de få värdiga mottagarna av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?